917/2005

Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2005

Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä kesäkuuta 2003 annetun pelastuslain (468/2003) 22 §:n 2 momentin sekä pelastustoimen laitteiden teknisistä vaatimuksista ja tuotteiden paloturvallisuudesta 30 päivänä huhtikuuta 1999 annetun lain (562/1999) 5 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään pelastuslain (468/2003) 22 §:n 1 momentissa tarkoitettujen viranomaisten määräyksestä tai säädösten vaatimuksista johtuen hankittujen käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta. Tässä asetuksessa säädetään lisäksi pelastustoimen laitteiden teknisistä vaatimuksista ja tuotteiden paloturvallisuudesta annetun lain (562/1999), jäljempänä laitelaki, 5 §:ssä tarkoitetuista käsisammutinliikkeistä sekä käsisammuttimien tarkastus- ja huoltotyöstä.

2 §
Määritelmiä

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) käsisammuttimella kannettavaa, käsin laukaistavaa sammutinta, jonka paino toimintakuntoisena on korkeintaan 20 kg;

2) käsisammuttimen tarkastuksella toimenpiteitä, joilla todetaan käsisammuttimen toimintakunto;

3) käsisammuttimen huollolla toimenpiteitä, joilla käsisammutin saatetaan toimintakuntoon.

3 §
Käsisammutinliikkeen ilmoitus toiminnanharjoittamisesta

Käsisammuttimia voi tarkastaa ja huoltaa laitelain 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu käsisammutinliike. Käsisammutinliikkeen on tehtävä ilmoitus valvontaa varten turvatekniikan keskukselle ennen kuin tarkastus- ja huoltotöitä koskeva toiminta aloitetaan.

Ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:

1) toimintaa harjoittavan nimi ja yhteystiedot sekä niiden toimipaikkojen osoitteet, joissa liike toimii;

2) käsisammutinliikkeen vastuuhenkilöä koskevat tiedot;

3) kaupparekisteriote tai muun vastaavan rekisterin ote taikka muu luotettava selvitys oikeushenkilön olemassaolosta;

4) jäljennös yhtiösopimuksesta ja viranomaisen antamasta todistuksesta perusilmoituksen jättämisestä, jos kyseessä on perustettava yhtiö;

5) verojäämätodistus; sekä

6) selvitys työvälineistä ja mittalaitteista.

Jos ilmoitus sisältää vaadittavat tiedot, turvatekniikan keskus lähettää toiminnanharjoittajalle ilmoituksesta vahvistuksen. Turvatekniikan keskus merkitsee käsisammutinliikkeen laitelain 7 §:ssä tarkoitettuun luetteloon. Käsisammutinliikkeen ilmoitus toiminnanharjoittamisesta on voimassa viisi vuotta. Käsisammutinliikkeen on lähetettävä ilmoitus turvatekniikan keskukselle toiminnan jatkumisesta ennen viiden vuoden määräajan umpeutumista.

Käsisammutinliikkeen on ilmoitettava ilmoituksessa mainituissa asioissa tapahtuneista muutoksista turvatekniikan keskukselle kuukauden kuluessa muutoksesta. Käsisammutinliikkeen on ilmoitettava turvatekniikan keskukselle myös toiminnan lopettamisesta.

4 §
Käsisammutinliikkeen vastuuhenkilö

Käsisammutinliikkeen on nimitettävä tarkastus- ja huoltotöitä varten vähintään yksi laitelain 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu vastuuhenkilö. Vastuuhenkilöllä on oltava laitelain 5 §:n 3 momentissa tarkoitettu turvatekniikan keskuksen antama pätevyystodistus.

Vastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia siitä, että tarkastus- ja huoltotöissä noudatetaan annettuja säädöksiä ja että käsisammutinliikkeessä tarkastus- ja huoltotöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja saaneet riittävästi opastusta tehtäviinsä.

5 §
Vastuuhenkilön pätevyystodistus

Vastuuhenkilön pätevyystodistusta varten vaaditaan hyväksytysti suoritettu käsisammuttimien huoltotutkinto. Tutkinnolla osoitetaan, että hakija tuntee käsisammuttimien tarkastusta ja huoltoa koskevat säädökset sekä osaa tarkastaa ja huoltaa käsisammuttimia. Turvatekniikan keskus vahvistaa tutkintovaatimukset. Tutkintoja voi järjestää turvatekniikan keskuksen hyväksymä taho.

Vastuuhenkilön pätevyystodistus on voimassa enintään viisi vuotta. Turvatekniikan keskus voi uusia todistuksen pyynnöstä ilman uuden tutkinnon suorittamista, jos hakija on toiminut edellisen viisivuotiskauden käsisammutinliikkeen vastuuhenkilönä.

6 §
Huoltopaikka

Käsisammutinliikkeellä on oltava ainakin yksi kiinteä huoltopaikka.

Kiinteässä huoltopaikassa on oltava tarkoituksenmukaiset tilat, jotka täyttävät tarkastukseen, huoltoon ja turvallisuuteen liittyvät tarpeet. Huoltotilasta tulee erottaa erillinen käsittelytila sammutejauheille. Huoltotilassa on oltava tarvittavat ja asianmukaiset täyttölaitteet, painemittarit, vaa'at ja erikoistyökalut.

Käsisammuttimien tarkastusauto on huoltopaikka, jossa ainoastaan tarkastetaan käsisammuttimia. Erityisestä syystä käsisammuttimien tarkastus- ja huoltotöitä voidaan tehdä myös asiakkaan varaamissa asianmukaisissa tiloissa.

7 §
Luettelo tarkastetuista ja huolletuista käsisammuttimista

Käsisammutinliikkeen on pidettävä luetteloa tarkastamistaan ja huoltamistaan käsisammuttimista. Luettelossa tulee olla viiden viimeisen vuoden tiedot.

Luetteloon on merkittävä:

1) käsisammuttimen omistajan tai haltijan nimi ja osoite;

2) käsisammuttimen malli;

3) käsisammuttimen ja ponneainepullon valmistus- tai sarjanumero;

4) tarkastus- ja huoltopäivämäärä;

5) käsisammuttimelle tehdyt toimenpiteet;

6) tarkastuksen ja huollon tehneen nimi; sekä

7) paineellisten käsisammuttimien ja ponneainepullojen viimeksi suoritetun painekokeen päivämäärä.

8 §
Tarkastus- ja huoltotyö

Käsisammutinta tarkastettaessa ja huollettaessa on noudatettava kunkin käsisammutinmallin valmistajan tai maahantuojan kirjallisia ohjeita sekä käsisammuttimia koskevia säädöksiä.

Tarkastuksessa ja huollossa on käytettävä käsisammuttimen mallikohtaisia varaosia ja tarvikkeita sekä huoltoetiketissä mainittuja sammutteita ja ponneaineita.

9 §
Käsisammuttimen tarkastusvälit

Käsisammuttimen tarkastus on tehtävä vuoden välein, jos käsisammutinta säilytetään paikassa, jossa se on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille kuten kosteudelle, tärinälle, lämpötilojen vaihtelulle tai pakkaselle.

Käsisammuttimen tarkastus on tehtävä kahden vuoden välein, jos käsisammutinta säilytetään kuivissa ja tasalämpöisissä sisätiloissa.

Ensimmäisen tarkastuksen ajankohta määräytyy käsisammuttimen valmistusajankohdasta.

10 §
Käsisammuttimen huoltovälit

Nestesammuttimien enimmäishuoltoväli on viisi vuotta. Muiden käsisammuttimien enimmäishuoltoväli on kymmenen vuotta. Ensimmäisen huollon ajankohta määräytyy käsisammuttimen valmistusajankohdasta.

Lisäksi käsisammutin on huollettava jokaisen käyttökerran jälkeen. Käsisammutin on huollettava myös silloin, kun tarkastus antaa siihen aihetta, kuitenkin vähintään valmistajan tai maahantuojan ohjeissa mainituin huoltovälein.

11 §
Tarkastus- ja huoltolipukkeet

Käsisammuttimen tarkastuksen jälkeen käsisammuttimeen on kiinnitettävä tarkastuslipuke. Käsisammuttimen huollon jälkeen käsisammuttimeen on kiinnitettävä sekä tarkastus- että huoltolipuke.

Tarkastus- ja huoltolipukkeiden on oltava merkintöineen ympäristön olosuhteet kestäviä. Tarkastus- ja huoltolipukkeet on oltava helposti havaittavissa mutta ne eivät saa peittää sammuttimen käyttö- ja huoltoetikettejä. Tarkastus- ja huoltolipukkeet on kiinnitettävä tarramenetelmällä käsisammuttimeen siten, että näkyvillä on vain viimeisimmät tarkastus- ja huoltolipukkeet.

Tarkastuslipukkeessa on oltava seuraavat tiedot:

1) tarkastuksen ajankohta (päivämäärä/ kuukausi/vuosi);

2) seuraavan tarkastuksen ajankohta (kuukausi/vuosi);

3) tarkastuksen suorittaneen henkilön nimikirjoitus;

4) painettuna käsisammutinliikkeen nimi ja osoite.

Huoltolipukkeessa on oltava seuraavat tiedot:

1) huollon ajankohta (päivämäärä/kuukausi/vuosi);

2) huollon suorittaneen henkilön nimikirjoitus;

3) painettuna käsisammutinliikkeen nimi ja osoite.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2005.

13 §
Siirtymäsäännökset

Sisäasiainministeriön 8 päivänä marraskuuta 1999 antaman määräyksen käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta (SM-1999-115/Tu-33) mukaiset käsisammutinliikkeet, jotka ovat olleet toiminnassa 30.11.2004, on tehtävä 3 §:ssä tarkoitettu ilmoitus toiminnan jatkumisesta vuoden kuluessa asetuksen voimaan tulosta. Käsisammutinliikkeet, jotka ovat tehneet ilmoituksen toiminnan aloittamisesta määräyksen kumoutumisen jälkeen mutta ennen asetuksen voimaan tuloa, ei tarvitse tehdä uutta ilmoitusta, jos tänä aikana turvatekniikan keskukselle lähetyssä ilmoituksessa mainituissa asioissa ei ole tapahtunut muutoksia.

Sisäasiainministeriön 8 päivänä marraskuuta 1999 antaman määräyksen käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta (SM-1999-115/Tu-33) nojalla myönnetyt vastuuhenkilön pätevyystodistukset vastaavat tässä asetuksessa tarkoitettua pätevyystodistusta ja niiden uusimista koskee, mitä on säädetty tässä asetuksessa.

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2005

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Yli-insinööri
Jaana Rajakko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.