916/2005

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan 19 päivänä kesäkuuta 2002 annetun maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksen (544/2002) 25, 26, 29, 57 ja 58 §,

muutetaan 4 §:n 2 ja 3 momentti, 10 §:n 1 momentti, 13 ja 22 §, 23 § ja sen otsikko, sellaisena kuin se on osittain muutettuna asetuksessa 255/2004, 28 §:n 1 momentti, 31 §:n 2 momentti, 37 §:n 10 kohta, 38 §:n 1 momentin 12 kohta, 54―56 §, sellaisena kuin niistä on 54 § osittain muutettuna asetuksessa 255/2004, 65 §:n 1 momentti, 66 §:n 2 momentin 1 kohta, sekä

lisätään 28 §:ään uusi 3 momentti ja asetukseen uusi 74 a §, seuraavasti:

4 §
Ministeriön johtoryhmä

Johtoryhmään kuuluvat ministeri, valtiosihteeri, kansliapäällikkö, osastopäälliköt, ylijohtaja ja ministerin erikseen määräämät virkamiehet sekä yksi henkilöstön nimeämä edustaja. Ministerin erityisavustajalla ja ministeriön tiedotuspäälliköllä on oikeus olla läsnä johtoryhmän kokouksissa.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii ministeri ja varapuheenjohtajana valtiosihteeri.

10 §
Maatalousosaston tehtävät

Maatalousosasto käsittelee maataloutta, puutarhataloutta ja muita maaseutuelinkeinoja samoin kuin näiden toimintaedellytysten ja rakenteen kehittämistä koskevat asiat, ellei asia kuulu muulle osastolle. Lisäksi osasto käsittelee maaseutupoliittiset toimintalinjat ja Euroopan unionin (EU) alue- ja maaseudun kehittämistä koskevat ohjelmat ja yhteisöaloiteohjelmat sekä sovittaa yhteen ministeriön hallinnonalaa koskevat bio- ja geenitekniikkaa koskevat asiat.


13 §
Elintarvike- ja terveysosaston tehtävät

Elintarvike- ja terveysosasto käsittelee eläinlääkintää, eläintautien sekä eläinten ja ihmisten välillä tarttuvien tautien ennalta ehkäisemistä ja vastustamista, eläinten hyvinvointia, elämistä saatavien elintarvikkeiden ja kasvien alkutuotannon elintarvikehygieniaa, eläinten lääkitsemistä, eläinlääkärinammatin harjoittamista, maa- ja puutarhataloudessa käytettäviä tuotantopanoksia, kasvinterveyttä sekä kasvinjalostajanoikeuksia koskevat asiat. Lisäksi osasto käsittelee ne luonnonmukaista tuotantoa sekä bio- ja geenitekniikkaa koskevat asiat, jotka liittyvät sen toimialaan.

22 §
Erinäiset säännökset

Kukin osasto ja erillinen yksikkö käsittelee toimialaansa kuuluvat kansainväliset asiat ja lainsäädäntöä, tutkimusta, tarkastusta ja neuvontaa sekä ministeriön ohjauksessa olevia virastoja ja laitoksia sekä järjestöjä koskevat asiat, jollei edellä ole osastojen ja erillisten yksiköiden tehtävistä muuta säädetty.

23 §
Valtiosihteeri ja kansliapäällikkö

Valtiosihteerin ja kansliapäällikön tehtävistä säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä (262/2003).

28 §
Ministerin, valtiosihteerin ja kansliapäällikön informoiminen

Ministerille, valtiosihteerille ja kansliapäällikölle on tiedotettava tärkeimmistä ministeriön toimialalla esille tulevista ja vireillä olevista asioista sekä asioista, joilla on yleistä mielenkiintoa. Samoin on ilmoitettava myös tärkeimpien asioiden esittelystä hyvissä ajoin sekä määrättäessä toimitettava asiakirjat nähtäväksi.


Valtiosihteerin on huolehdittava, että ministeriön virkamiehet saavat tiedon toimialaansa liittyvistä valtiosihteerin valmisteltavana olevista asioista.

31 §
Asian käsittelijän määrääminen ja vahvistetusta työnjaosta poikkeaminen

Vahvistetusta työnjaosta huolimatta kukin virkamies on velvollinen suorittamaan ne tehtävät, jotka ministeri, valtiosihteeri, kansliapäällikkö tai asianomainen osaston tai erillisen yksikön päällikkö määrää.

37 §
Kansliapäällikön ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö ratkaisee ministeriön ja sen henkilöstön osalta asiat, jotka koskevat:


10) viran haettavaksi julistamista, kun kysymyksessä on osaston tai erillisen yksikön päällikön tai osastoon kuuluvan vähintään vaativuustason 9 tai vastaavan taikka osastojaon ulkopuolisen viran täyttämisestä;


38 §
Osaston päällikön ja erillisen yksikön päällikön ratkaisuvalta

Asianomaisen osaston päällikkö ratkaisee, sikäli kuin asiat eivät 37 §:n nojalla kuulu kansliapäällikön ratkaisuvallan piiriin taikka jollei asian ratkaisemisesta ole jäljempänä toisin säädetty, asiat, jotka koskevat:


12) viran haettavaksi julistamista, kun kysymyksessä on osastoon sijoitetun enintään vaativuustason 8 viran täyttämisestä;


Elintarvike- ja terveysosaston virkamiesten ratkaisuvalta
54 §
Elintarvike- ja terveysosaston päällikön ratkaisuvalta

Elintarvike- ja terveysosaston päällikkö ratkaisee 38 §:ssä säädetyn lisäksi seuraavien säädösten ja säännösten mukaan maa- ja metsätalousministeriölle kuuluvat asiat:

1) torjunta-ainelain 7 §:n 3 momentissa (1031/1997) tarkoitetun maksusta vapauttamista tai sen alentamista koskevan asian;

2) muiden valtioiden kanssa tehtäviä viranomaisyhteistyötä koskevia osaston toimialaan liittyviä sopimuksia;

3) kalastustuotteiden tarkastustehtävästä maksettavasta korvauksesta päättäminen eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain (1192/1996) 10 §:n 2 momentin mukaisesti;

4) eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain (29/2000) mukaisia yksittäistä tapausta koskevia hallinto- ja lupa-asioita; ja

5) eläinlääkintähuoltoon osoitettujen määrärahojen jakamista ja käyttöä sekä kyseisillä määrärahoilla palkattavan henkilökunnan virka- tai työsopimussuhteeseen ottamista ja heitä koskevia henkilöstöhallintoasioita.

55 §
Muiden virkamiesten ratkaisuvalta

Elintarvike- ja terveysosaston osastopäällikön määräämä oikeudellisen yksikön virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat eläinlääkärinammatin harjoittamiseen liittyvien todistusten antamista. Asiat ratkaistaan ilman esittelyä.

56 §
Toimeenpanoyksikön päällikön ratkaisuvalta

Toimeenpanoyksikön päällikkö ratkaisee:

1) eläinlääkintähuoltolain (685/1990) 21 §:n mukaisen määräyksen antamista;

2) eläinlääkäreiden toimituspalkkioista annetun asetuksen (1234/2001) mukaisten palkkioiden ja korvausten maksamista;

3) lääkelain 21 g §:n (853/2005) mukaisen luvan myöntämistä;

4) eläintautisäädösten mukaiset yksittäistä tapausta koskevat hallinto- ja lupa-asiat;

5) eläinsuojelusäädösten mukaiset yksittäistä asiaa koskevat hallinto- ja lupa-asiat; ja

6) eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain mukaiset yksittäistä tapausta koskevat hallinto- ja lupa-asiat

65 §
Nimitystoimivalta

Kansliapäällikkö nimittää virkamiehen tai ottaa työsopimussuhteisen henkilöstön, jonka palkkaus on vähintään vaativuustason 9 mukainen tai vastaava, jollei muualla toisin säädetä. Kansliapäällikkö nimittää tai ottaa myös osastojaon ulkopuolisen virkamiehen tai työsopimussuhteisen henkilöstön, jollei muualla toisin säädetä.


66 §
Virkavapaudet

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun virkavapauden tai vastaavan vapautuksen myöntää:

1) valtiosihteerille, kansliapäällikölle ja osaston päällikölle enintään kahdeksi vuodeksi ministeri ja yli kahdeksi vuodeksi valtioneuvosto;


74 a §
Omistajaohjauksen ryhmä

Ministeriössä on omistajaohjauksen ryhmä, jonka tehtävänä on ministeriön vastuulla olevien valtion yhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden omistajaohjauksen sekä yhtiöidenomistuspohjan muutosten ja omistusjärjestelyjen käsittely.

Omistajaohjauksen ryhmän kokoonpanosta ja tarkemmista tehtävistä määrätään ryhmän asettamista koskevassa ministeriön päätöksessä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2005 ja sen 54 §:n 4 ja 5 kohta, 55 ja 56 § ovat voimassa 30 päivään huhtikuuta 2006.

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Kansliapäällikkö
Jarmo Vaittinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.