882/2005

Annettu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maidon tuotantotuen haku- ja maksatusmenettelystä

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001) 3 §:n 6 momentin, 10 §:n 7 momentin ja 25 §:n 3 momentin nojalla seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) mukaiseen maidon tuotantotuen maksatukseen, kun maa- ja metsätalousministeriö maksaa tuottajille maidon tuotantotukea meijeriin toimitetun maitomäärän tai kuluttajille suoraan myydyn maidon perusteella.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1) kuluttajille suoraan myydyllä maidolla maito- ja maitotuotealan maksun vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1788/2003, jäljempänä neuvoston asetus, 5 artiklan g kohdassa tarkoitettua suoramyyntiä;

2) meijerimaidolla neuvoston asetuksen 5 artiklan f kohdassa tarkoitettua toimitusta;

3) tuotantojaksolla sitä 12 kuukauden jaksoa, joka alkaa asianomaisen vuoden 1 päivänä huhtikuuta; sekä

4) kiintiörekisterillä maa- ja metsätalousministeriön hallinnoimaa tietojärjestelmää, joka sisältää ajantasaiset tiedot tuottajien tuottamista maitomääristä ja heidän hallinnassaan olevista maidon viitemääristä.

3 §
Maidon tuotantotuen hakeminen

Maidon tuotantotukea haetaan toimittamalla maa- ja metsätalousministeriön vahvistama osallistumisilmoitus, lomake numero 282, kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Tuotantotukea voidaan maksaa tukivuodelta, jos osallistumisilmoitus on toimitettu viimeistään tukivuotta seuraavan vuoden 31 päivänä maaliskuuta. Saadakseen maidon tuotantotukea tukivuodelta 2005 tuottajan ei kuitenkaan tarvitse toimittaa osallistumisilmoitusta.

Osallistumisilmoitus on toimitettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos maatilalla ei ole talouskeskusta, hakemus toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa maatilan pelloista sijaitsee.

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen vahvistaa hakijalle toimitettavalla osallistumisilmoituksen jäljennöksellä hakijan osallistumisen.

4 §
Maidon tuotantotuen maksaminen

Maidon tuotantotukea maksetaan hakijalle, joka täyttää tuen saamisen edellytykset.

Maksun perusteena käytetään tuotettuja maidon litramääriä sekä meijerimaidon että kuluttajille suoraan myydyn maidon osalta.

Meijerimaidon tuotantotukea maksetaan meijerin ilmoittamien kuukausittaisten tuotantotietojen perusteella enintään hakijan kyseisellä tuotantojaksolla hallinnassa olevaan meijerimaidon viitemäärään asti.

Kuluttajille suoraan myydystä maidosta tukea maksetaan enintään tuen hakijalle vahvistettua suoramyyntiviitemäärää vastaavasta määrästä. Tuen maksaminen edellyttää, että tuottaja on toimittanut hakemuksen suoramyyntimaidon tuotantotuesta, lomake numero 512007_05, työvoima- ja elinkeinokeskukselle tai Ahvenanmaan lääninhallitukselle edelliseltä tuotantojaksolta viimeistään 14 päivänä toukokuuta.

5 §
Meijerit

Maa- ja metsätalousministeriö ylläpitää luetteloa maidon tuotantotuen maksatusjärjestelmään hyväksytyistä meijereistä. Meijerit sitoutuvat sitoumuksella, lomake numero 421, toimittamaan kiintiörekisteriin maidontuottajia koskevat tuotantotiedot tuottajien edeltävän kuukauden aikana toimittamista maitomääristä ja maitomäärien rasvapitoisuuksista viimeistään seuraavan kuukauden 10 päivänä.

6 §
Tuotantotuen maksatusmenettely

Meijerimaidon tuotantotuki maksetaan kuukausittain tuottajan ilmoittamalle tilille. Tuottajalle annetaan kuukausittain ilmoitus maksusta ja tuottajalta vastaanotetuista maitolitroista.

Kuluttajille suoraan myytyä maitoa koskeva tuotantotuki maksetaan hakemuksen mukaisesti tuottajan ilmoittamalle tilille kuukausittain tai kerran vuodessa. Tuottajalle annetaan ilmoitus maksusta ja tuottajan ilmoittamista maitolitroista.

7 §
Päätös tuen maksamisesta

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen antaa vuosittain tuotantojakson päättymisen jälkeen päätöksen edelliseltä tukivuodelta maksetusta maidon tuotantotuesta.

8 §
Tukipäätöksestä valittaminen

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen on liitettävä tukipäätökseen valitusosoitus. Päätöksen valituskelpoisuudesta säädetään maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetussa laissa (1336/1992).

9 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä marraskuuta 2005. Asetuksen 4 ja 6―8 §:ää sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä tammikuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Maatalousneuvos
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.