878/2005

Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2005

Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen tiettyjen luonnonsuojeluun liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta 15 päivänä heinäkuuta 2005 annetun lain (557/2005) 7 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala ja tarkoitus

Tämä asetus koskee yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71, (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003, jäljempänä tilatukiasetus, 4 artiklassa sekä tilatukiasetuksen liitteessä III tarkoitettujen ympäristöön liittyvien neuvoston direktiivien 79/409/ETY luonnonvaraisten lintujen suojelusta ja 92/43/ETY luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta tiettyjen lakisääteisten hoitovaatimusten, jäljempänä ympäristöön liittyvät täydentävät ehdot, tilatukiasetuksen 25 artiklassa tarkoitettua valvontaa.

Täydentävien ehtojen valvontaa toteutetaan osana suoria tukijärjestelmiä koskevan asetuksen 4 luvussa tarkoitettua yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää, jäljempänä yhdennetty järjestelmä. Yhdennetystä järjestelmästä säädetään yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 796/2004, jäljempänä soveltamisasetus.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) säännösten tahallisella noudattamatta jättämisellä tahallisuutta siten kuin se on määritelty rikoslain (39/1889) 3 luvun 6 §:ssä;

2) säännösten noudattamatta jättämisellä laiminlyöntiä, joka on aiheutunut tuen hakijan toiminnan puutteellisuudesta;

3) toistuvalla säännösten noudattamatta jättämisellä soveltamisasetuksen 41 artiklan a alakohdassa tarkoitettua määrittelyä;

4) säännösten noudattamatta jättämisen laajuudella soveltamisasetuksen 41 artiklan b alakohdassa tarkoitettua määrittelyä;

5) säännösten noudattamatta jättämisen vakavuudella soveltamisasetuksen 41 artiklan c alakohdassa tarkoitettua määrittelyä;

6) säännösten noudattamatta jättämisen pysyvyydellä soveltamisasetuksen 41 artiklan d alakohdassa tarkoitettua määrittelyä.

2 luku

Tukikelpoisuusedellytysten tarkastaminen

3 §
Tarkastusten koordinointi

Tilatukiasetuksen 23 artiklan 3 kohdan mukaisena koordinointiviranomaisena toimii maa- ja metsätalousministeriö.

4 §
Valvontojen tekeminen

Soveltamisasetuksen 42 artiklan 2 kohdan mukaisesti työvoima- ja elinkeinokeskus, jäljempänä TE-keskus, suorittaa tässä asetuksessa yksilöidyt tiettyihin lakisääteisiin hoitovaatimuksiin liittyvät tarkastukset.

TE-keskus kokoaa alueellaan yhteen yksittäisten valvontojen kohteiden tässä asetuksessa tarkoitettujen ehtojen valvontatulokset ja määrää täydentävien ehtojen valvonnan tuloksen siten kuin siitä on erikseen säädetty soveltamisasetuksessa.

5 §
Hallinnolliset tarkastukset

Tässä asetuksessa tarkoitettujen täydentävien ehtojen lakisääteisten hoitovaatimusten osalta voidaan tehdä paikalla tehtävien tarkastusten lisäksi hallinnollisia tarkastuksia, joista on säädetty soveltamisasetuksen 43 artiklassa.

3 luku

Paikalla tehtävät tarkastukset

6 §
Tarkastusten vähimmäismäärä

Soveltamisasetuksen 44 artiklan 1 kohdan perusteella suoria tukia hakeneista maatiloista on tarkastettava täydentävien ehtojen lakisääteisten hoitovaatimusten osalta vähintään yksi prosentti.

7 §
Tarkastusotoksen valinta

Tarkastukseen otettavien maatilojen valinnassa on soveltamisasetuksen 44 artiklan lisäksi noudatettava, mitä saman asetuksen 45 artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä 3 kohdan toisen alakohdan b alakohdassa säädetään.

8 §
Paikalla tehtävien tarkastusten osa-alueet

Soveltamisasetuksen 46 artiklan 1 kohdan ja 47 artiklan 1 kohdan perusteella tarkastukseen valitut maatilat on tarkastettava siten kuin soveltamisasetuksen III osaston III luvun III jaksossa säädetään.

Edellä 7 §:ssä mainitulla perusteella tarkastukseen valittujen maatilojen tässä asetuksessa mainitut tiettyihin lakisääteisiin hoitovaatimuksiin liittyvät tarkastukset on pyrittävä toteuttamaan kokotilavalvonnan yhteydessä samalla kertaa.

9 §
Tarkastuskertomus

TE-keskuksen on tehtävä tilatukiasetuksen 4 artiklassa mainittujen tarkastuskohteiden tarkastuksesta tarkastuskertomus soveltamisasetuksen 48 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti.

Tarkastuskertomus on laadittava soveltamisasetuksen 48 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa mainitun ajan kuluessa.

10 §
Natura 2000-alueella sijaitsevan maa-talousmaan valvonta

Kaikilta täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten sekä ympäristöön liittyvien hoitovaatimusten valvonnassa olevilta tiloilta, joilla on Natura 2000 -verkostoon joko luontodirektiivin (92/43/ETY) tai lintudirektiivin (79/409/ETY) perusteella kuuluvalla alueella olevaa maatalousmaata, valvotaan että kyseisen alueen Natura 2000 -verkostoon valinnan perusteella olevia luontoarvoja ei ole merkittävästi heikennetty.

11 §
Rauhoitettuihin lajeihin kohdistuva valvonta

Kaikilta täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten sekä ympäristöön liittyvien hoitovaatimusten valvonnassa olevilta tiloilta valvotaan, että luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteen IV(b) mukaisten kasvien luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaisia rauhoitusmääräyksiä on noudatettu.

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa valvonnassa varmistetaan, että luonnonsuojelulain ja metsästyslain (615/1993) mukaisia lintujen rauhoitusmääräyksiä on noudatettu eikä lintujen suojelun kannalta tärkeitä elinympäristöjä ole hävitetty eikä heikennetty.

4 luku

Seuraamukset

12 §
Laiminlyönnistä aiheutuvat seuraamukset

Jos tässä asetuksessa tarkoitettuja ehtoja ja vaatimuksia ei noudateta, tilatukiasetuksen tarkoittamia suoria tukia vähennetään siten kuin siitä on säädetty tilatukiasetuksen 7 artiklassa ja soveltamisasetuksen 66 artiklassa.

Seuraamus ehtojen tai vaatimusten laiminlyönnistä on soveltamisasetuksen 66 artiklan 1 kohdan mukaisesti kolme prosenttia suorien tukien kokonaismäärästä. Seuraamus kyseisestä kokonaismäärästä voi yksittäistapauksessa olla kuitenkin yksi prosentti silloin, kun laiminlyöntiä on kokonaisuus huomioon ottaen pidettävä vähäisenä tai viisi prosenttia silloin, kun laiminlyöntiä on kokonaisuutena arvioiden pidettävä tavanomaista vakavampana.

Seuraamus voidaan jättää antamatta, jos kysymyksessä on soveltamisasetuksen 48 artiklan 1 kohdan c alakohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu tilanne.

13 §
Säännösten tahallisesta noudattamatta jättämisestä aiheutuvat seuraamukset

Seuraamus säännöksen tahallisesta noudattamatta jättämisestä siten kuin se on määritelty tämän asetuksen 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa, määrätään soveltamisasetuksen 67 artiklan mukaisesti.

Seuraamus säännösten tahallisesta noudattamatta jättämisestä on soveltamisasetuksen 67 artiklan 1 kohdan mukaisesti 20 prosenttia suorien tukien kokonaismäärästä.

Seuraamus kyseisestä kokonaismäärästä voi yksittäistapauksessa olla kuitenkin vähintään 15 prosenttia silloin, kun tahallista säännöksen noudattamatta jättämistä on kokonaisuus huomioon ottaen pidettävä vähäisenä tai enintään 100 prosenttia silloin, kun tahallista säännöksen noudattamatta jättämistä on kokonaisuutena arvioiden pidettävä tavanomaista vakavampana.

Jos tahallinen säännösten noudattamatta jättäminen kohdistuu selvästi johonkin tukijärjestelmään tai on erittäin laajaa, vakavaa, pitkäaikaista tai toistuvaa, seuraamus määrätään soveltamisasetuksen 67 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

14 §
Seuraamusten arviointi

Seuraamuksen arvioinnissa on otettava huomioon säännösten noudattamatta jättämisen toistuvuus, laajuus, vakavuus ja pysyvyys siten kuin ne on määritelty tämän asetuksen 2 §:n 1 momentin 3―6 kohdassa.

Jos valvonnassa todetaan useampia tapauksia, joissa tuen hakija on jättänyt noudattamatta säännöksiä, määrätään seuraamus soveltamisasetuksen 66 ja 67 artiklan mukaisesti.

5 luku

Erinäiset säännökset

15 §
Ilmoitusvelvollisuus

TE-keskuksen on ilmoitettava alueelliselle ympäristökeskukselle 10 ja 11 §:ssä tarkoitettujen lakisääteisten hoitovaatimusten noudattamisen puutteista, joita TE-keskus havaitsee tarkastuksissaan.

16 §
Muutoksenhaku

Tässä asetuksessa tarkoitettujen ehtojen valvonnan tulokseen ei saa erikseen hakea muutosta. Muutoksenhaku on mahdollinen ainoastaan 2 momentissa tarkoitetun pääasian yhteydessä.

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tekemään tukipäätökseen saa hakea muutosta siinä järjestyksessä kuin maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain (1336/1992), jäljempänä tukitehtävälaki, 10 §:ssä säädetään.

17 §
Valvontaa koskevan lainsäädännön soveltaminen

Tarkastusten tekemiseen sovelletaan, mitä säädetään tukitehtävälain 8 §:ssä sekä Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1100/1994) 2 luvussa.

18 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä marraskuuta 2005.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Maatalousneuvos
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.