875/2005

Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

lisätään eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista 30 päivänä joulukuuta 2004 annettuun maa- ja metsätalousministeriön asetukseen (1370/2004) uusi 30 a § ja 43 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

30 a §

Sen lisäksi mitä edellä säädetään, saadaan 20 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tullivarastossa tai 24 § 1 momentissa tarkoitetussa vapaavarastossa tai -alueella säilytettävä lihasta, lihatuotteista, maidosta tai maitopohjaisista tuotteista koostuva tuontierä, joka on toimitettu yhteisön alueelle ennen 1.1.2005 ja joka ei täytä liitteen 10 kohtien 2―9 mukaisia eläinten terveyttä koskevia vähimmäisvaatimuksia, toimittaa kolmanteen maahan vain, jos tuontierästä vastaava henkilö esittää varastoa valvovalle rajaeläinlääkärille kirjallisen luvan, jolla tuontierän määräpaikkana olevan kolmannen maan ja mahdollisten kauttakulkupaikkoina toimivien kolmansien maiden toimivaltainen viranomainen ilmoittaa hyväksyvänsä tuontierän toimittamisen kyseisen maan alueelle.

43 §
Tuontierän toimittaminen pois muonituselintarvikevarastosta

Sen lisäksi mitä edellä säädetään, saadaan 37 § 1 momentissa tarkoitetussa muonituselintarvikevarastossa säilytettävä lihasta, lihatuotteista, maidosta tai maitopohjaisista tuotteista koostuva tuontierä, joka on toimitettu yhteisön alueelle ennen 1.1.2005 ja joka ei täytä liitteen 10 kohtien 2―9 mukaisia eläinten terveyttä koskevia vähimmäisvaatimuksia, toimittaa varastosta pois muonitettavalle laivalle vain, jos varastonpitäjä esittää varastoa valvovalle rajaeläinlääkärille kirjallisen luvan, jossa kyseisen aluksen toimivaltainen edustaja ilmoittaa hyväksyvänsä tuontierän toimittamisen laivalle.Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä marraskuuta 2005.

Komission päätös 2005/755/EY (32005D0755), EYVL N:o L 284, 27.10.2005, s. 8

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Eläinlääkintöneuvos
Hentriikka Kontio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.