847/2005

Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 2005

Valtioneuvoston asetus tiede- ja teknologianeuvostosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään:

1 §
Tiede- ja teknologianeuvosto

Tieteeseen, teknologiaan sekä niiden hyödyntämiseen ja arviointiin liittyvien kysymysten käsittelemistä varten on tiede- ja teknologianeuvosto.

2 §
Neuvoston tehtävät

Neuvoston tehtävänä on valtioneuvoston ja sen ministeriöiden apuna:

1) seurata tieteen ja teknologian kansainvälistä kehitystä ja siitä aiheutuvia Suomen tutkimuksen ja teknologian kehittämistarpeita;

2) käsitellä keskeiset tiede- ja teknologiapolitiikkaa koskevat asiat sekä valmistella valtioneuvostolle näitä koskevia suunnitelmia ja ehdotuksia;

3) käsitellä tieteellisen tutkimuksen ja tutkijankoulutuksen yleistä kehittämistä;

4) käsitellä teknologian kehittämistä ja hyödyntämistä sekä teknologian vaikutusten arviointia;

5) käsitellä tärkeät kansainvälistä tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevat asiat;

6) käsitellä julkisen tutkimus- ja innovaatiorahoituksen kehittämistä ja suuntaamista;

7) käsitellä tärkeät tiedettä, teknologiaa ja tieteellistä koulutusta koskevat lainsäädäntöasiat; sekä

8) tehdä toimialaansa koskevia aloitteita ja esityksiä valtioneuvostolle ja sen ministeriöille.

3 §
Neuvoston kokoonpano

Neuvostoon kuuluvat pääministeri puheenjohtajana, opetusministeri ja kauppa- ja teollisuusministeri varapuheenjohtajina sekä valtiovarainministeri ja enintään neljä muuta ministeriä, jotka valtioneuvosto määrää. Ministerijäseniä määrättäessä tulee huolehtia siitä, että tutkimuksen kannalta keskeiset hallinnonalat tulevat neuvostossa edustetuiksi.

Ministerijäsenten lisäksi neuvostoon kuuluu kymmenen muuta jäsentä, joiden tulee olla neuvoston toimialaan perehtyneitä. Neuvostossa tulee olla Suomen Akatemian, Teknologian kehittämiskeskuksen, yliopistojen, elinkeinoelämän ja työntekijöiden edustus. Valtioneuvosto määrää muut kuin ministerijäsenet eduskunnan vaalikautta vastaavaksi ajaksi. Heidän toimikautensa jatkuu kunnes uudet jäsenet on määrätty.

Jos neuvoston jäsen eroaa tai tulee kykenemättömäksi hoitamaan tehtäväänsä kesken toimikauden, opetusministeriö määrää kauppa- ja teollisuusministeriötä kuultuaan hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

4 §
Neuvoston jaostot

Neuvostossa on asioiden valmistelua varten tiedejaosto ja teknologiajaosto. Neuvosto voi siirtää päätösvaltansa erikseen nimeämässään asiassa jaostolle.

Tiedejaoston puheenjohtajana on opetusministeri ja teknologiajaoston puheenjohtajana on kauppa- ja teollisuusministeri. Opetusministeriö määrää lisäksi yhden jäsenen tiedejaostoon sekä kauppa- ja teollisuusministeriö yhden jäsenen teknologiajaostoon. Kumpikin näistä toimii jaostonsa varapuheenjohtajana. Neuvosto määrää jaostojen muut jäsenet keskuudestaan.

Neuvosto voi asioiden valmistelua varten asettaa keskuudestaan myös muita jaostoja.

Neuvosto ja sen jaostot voivat kuulla pysyviä ja tilapäisiä asiantuntijoita.

5 §
Neuvoston toiminta

Neuvosto ja sen jaostot kokoontuvat puheenjohtajansa tai tämän ollessa estynyt varapuheenjohtajansa kutsusta.

Neuvosto on päätösvaltainen kun läsnä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kuusi muuta jäsentä. Jaosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien läsnä on vähintään puolet jaoston jäsenistä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

6 §
Sihteeristö

Neuvostolla on asioiden valmistelua varten sihteeristö, johon kuuluu valtion talousarvion rajoissa päätoiminen pääsihteeri ja vähintään kaksi päätoimista pääsuunnittelijaa.

Pääsihteeri johtaa sihteeristön työskentelyä. Pääsihteerin nimittää valtioneuvosto neuvostoa kuultuaan. Tiedejaoston sihteerinä toimivan pääsuunnittelijan nimittää opetusministeriö ja teknologiajaoston sihteerinä toimivan pääsuunnittelijan kauppa- ja teollisuusministeriö neuvostoa kuultuaan. Pääsihteeri ja pääsuunnittelijat nimitetään enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Pääsihteerin kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä perehtyneisyys ja käytännössä osoitettu johtamistaito.

Pääsuunnittelijan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja tehtävän edellyttämä perehtyneisyys.

Neuvoston kansliatehtävät hoidetaan opetusministeriössä.

7 §
Palkkiot

Neuvoston ja sen jaostojen puheenjohtajille, jäsenille, asiantuntijoille ja sihteereille maksettavien kokouspalkkioiden suuruuden vahvistaa opetusministeriö. Matkoista aiheutuvat kustannukset korvataan valtion virkaehtosopimuksen mukaisesti.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Tällä asetuksella kumotaan valtion tiede- ja teknologianeuvostosta 12 päivänä joulukuuta 1986 annettu asetus (934/1986) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Kumottavan asetuksen nojalla asetettu valtion tiede- ja teknologianeuvosto toimii tässä asetuksessa tarkoitettuna neuvostona ja sen toimikausi jatkuu kunnes uudet jäsenet on tämän asetuksen voimaantuloa seuraavien eduskuntavaalien jälkeen määrätty.

Tämän asetuksen voimaantullessa jatkaa valtion tiede- ja teknologianeuvoston sihteeristö tässä asetuksessa tarkoitetun neuvoston sihteeristönä.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 2005

Opetusministeri
Antti Kalliomäki

Korkeakouluneuvos
Juhani Hakkarainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.