841/2005

Annettu Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2005

Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun asetuksen (1256/1997) 14 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 532/2004; sekä

lisätään asetukseen uusi 5 a §, 14 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa asetuksessa 532/2004, uusi 6 momentti ja asetukseen uusi 14 a § seuraavasti:

5 a §
Työskentelykieli komentosillalla

Aluksen komentosiltatyöskentelyssä tulee olla valmius käyttää englannin kieltä ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 11/1981) V luvun 14 säännön 4 kappaleen määräysten mukaisesti.

14 §
Muiden valtioiden toimivaltaisten viran- omaisten antamien pätevyyskirjojen tunnustaminen

Henkilölle, jolla on muun kuin ETA-valtion toimivaltaisen viranomaisen antama STCW-yleissopimuksen mukainen pätevyyskirja, Merenkulkulaitos voi myöntää kirjallisesta hakemuksesta noudattaen merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta annetun direktiivin 2001/25/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/103/EY 1 artiklan 3 kohdan mukaista menettelyä luvan toimia suomalaisessa aluksessa tietyssä toimessa siten kuin mainitussa yleissopimuksessa määrätään. Hakemukseen on liitettävä kyseisen viranomaisen antama pätevyyskirja sekä selvitys hakijan koulutuksesta, työkokemuksesta ja terveydentilasta. Merenkulkulaitos antaa pätevyyskirjan tunnustamisesta kelpoisuustodistuksen, josta tulee ilmetä sen voimassaoloaika.


Edellä 1―2 momentissa tarkoitetut kelpoisuustodistukset on myönnettävä STCW-yleissopimuksen VI artiklan 2 kappaleen mukaisesti.

14 a §

Muiden kuin ETA-valtioiden toimivaltaisten viranomaisten antamien pätevyyskirjojen tunnustamisen peruuttaminen

Merenkulkulaitoksen on ilmoitettava viipymättä Euroopan yhteisöjen komissiolle, jos se havaitsee, että muun kuin ETA-valtion toimivaltaisen viranomaisen antama pätevyyskirja ei ole enää STCW-yleissopimuksen vaatimusten mukainen.

Pätevyyskirjan tunnustaminen ja kelpoisuustodistus voidaan peruuttaa noudattaen merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta annetun direktiivin 2001/25/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/103/EY 1 artiklan 4 kohdan mukaista menettelyä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2005.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/103/EY; EYVL N:o L 326, 13.12.2003, s. 28-31

Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Hallitussihteeri
Pekka Kouhia

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.