838/2005

Annettu Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2005

Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta 23 päivänä toukokuuta 2001 annetun valtioneuvoston asetuksen (435/2001) 3 §:n 1 momentin 3 kohdan a alakohta, 4 §:n 1 momentin 2 kohdan a alakohta, 16 §:n 2 momentti, liitteen 1 kohta 3, liitteen 1 kohta 5d ja liitteen 2 taulukko 2.1, sellaisena kuin niistä on 16 §:n 2 momentti valtioneuvoston asetuksessa (851/2004) sekä

lisätään asetukseen uusi 6 a § seuraavasti:

3 §
Luvanvarainen toiminta

Sen lisäksi, mitä muualla säädetään luvanvaraisuudesta, seuraavilla toiminnoilla on oltava ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n 1 momentissa tarkoitettu lupa:


3) liitteen 1 toiminnot, joissa orgaanisia liuottimia kulutetaan enemmän kuin 15 tonnia vuodessa:

a) taulukossa 3 tarkoitettu ajoneuvojen maalaus tuotantolaitoksen ulkopuolella;


4 §
Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ilmoitettavat toiminnat

Seuraavat toiminnat on ilmoitettava ympä- ristönsuojelulain 65 §:n 1 momentin mukaan alueelliselle ympäristökeskukselle ympäris- tönsuojelun tietojärjestelmään merkitsemistä varten, jollei toimintaan ole haettava ympä- ristönsuojelulain 28 §:n nojalla lupaa:


2) liitteen 1 toiminnot, joissa orgaanisia liuottimia kulutetaan enintään 15 tonnia vuodessa:

a) taulukossa 3 tarkoitettu ajoneuvojen maalaus ja ajoneuvojen maalaus tuotantolaitoksen ulkopuolella;


6 a §
Parhaan käyttökelpoisen tekniikan noudattaminen

Lupamääräys voi olla tässä asetuksessa säädettyä vaatimusta ankarampi, jos parhaan käyttökelpoisen tekniikan noudattaminen sitä edellyttää.

16 §
Voimaantulo

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava 4 §:ssä tarkoitettu olemassa oleva toiminta merkittäväksi tietojärjestelmään viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2004.Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä lokakuuta 2005.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/42/EY (32004L0042); EYVL N:o L 143, 30.4.2004, s. 87

Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2005

Ympäristöministeri
Jan-Erik Enestam

Ylitarkastaja
Anneli Karjalainen

Liitteet 1 ja 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.