836/2005

Annettu Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2005

Valtioneuvoston asetus omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa 15 päivänä heinäkuuta 2005 annetun lain (540/2005) 27 §:n nojalla:

Soveltamisala
1 §

Tällä asetuksella annetaan tarkemmat säännökset omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa annetun lain (540/2005) soveltamisesta.

Jäädyttämispäätöksen täytäntöönpano Suomessa
2 §

Esitutkinta- tai ulosottoviranomaisen on viipymättä ilmoitettava jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanon loppuunsaattamisesta lain 5 §:ssä tarkoitetulle toimivaltaiselle syyttäjälle.

Esitutkinta- tai ulosottoviranomaisen on viipymättä ilmoitettava syyttäjälle, jos omaisuutta ei löydetä tai jos jäädyttämispäätöstä ei muusta syystä voida panna täytäntöön.

3 §

Jos jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanoa on lykätty lain 13 §:n nojalla, keskusrikospoliisin tai Tullihallituksen on viipymättä ilmoitettava syyttäjälle, kun perustetta lykkäämiselle ei enää ole.

4 §

Syyttäjän on viipymättä ilmoitettava lain 14 §:ssä tarkoitetusta kumoamispäätöksestään esitutkinta- tai ulosottoviranomaiselle.

Jäädyttämistä seuraava oikeusapupyyntö Suomen viranomaiselle
5 §

Jos lain 8 §:ssä tarkoitettu oikeusapupyyntö on toimitettu syyttäjälle, tämän tulee toimittaa asiakirjat edelleen toimivaltaiselle viranomaiselle ja ilmoittaa asiakirjojen siirrosta pyynnön lähettäneelle toisen jäsenvaltion viranomaiselle.

Lain 8 §:ssä tarkoitetun oikeusapupyynnön vastaanottamiseen toimivaltainen viranomainen toimittaa sille saapuneen oikeusapupyynnön viipymättä syyttäjälle tiedoksi.

Suomessa tehdyn jäädyttämispäätöksen lähettäminen toiseen jäsenvaltioon täytäntöönpantavaksi
6 §

Lain 19 §:ssä tarkoitettu toimivaltainen syyttäjä huolehtii yhteistyössä esitutkintaviranomaisten kanssa jäädyttämispyynnön tekemiseksi tarvittavien täytäntöönpanovaltiossa sijaitsevaa omaisuutta tai todistusaineistoa sekä jäädyttämispäätöksen kohteena olevaa henkilöä koskevien tietojen hankkimisesta.

Syyttäjä huolehtii yhteistyössä lain 22 §:ssä tarkoitetun oikeusapupyynnön tekemiseen toimivaltaisen viranomaisen kanssa siitä, että jäädyttämispyynnön yhteydessä toiseen jäsenvaltioon toimitetaan oikeusapupyyntö tai arvio tällaisen pyynnön esittämisajankohdasta.

Kun jäädyttämispyyntö tehdään menettämisseuraamuksen täytäntöönpanon turvaamiseksi, 2 momentissa tarkoitetun oikeusapupyynnön tekemiseen toimivaltainen viranomainen on oikeusministeriö tai, Ruotsiin tai Tanskaan tehtävien oikeusapupyyntöjen osalta, oikeusrekisterikeskus.

Kun syyttäjä lain 19 §:n 1 momentin nojalla pyytää tuomioistuimelta jäädyttämispäätöksen lähettämistä toiseen jäsenvaltioon täytäntöönpantavaksi, syyttäjä toimittaa jäädyttämispyynnön tekemistä varten tarvittavat tiedot ja asiakirjat tuomioistuimelle.

7 §

Toimivaltainen syyttäjä toimii omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa annetun neuvoston puitepäätöksen (2003/577/YOS) liitteenä olevan mallin mukaisessa todistuksessa tarkoitettuna jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanoon toimivaltaisena viranomaisena (todistuksen b kohta) sekä yhteysviranomaisena täytäntöönpanovaltion oikeusviranomaisiin (todistuksen c kohta).

Toimivaltainen syyttäjä toimii myös todistuksessa tarkoitettuna yhteysviranomaisena, joka antaa pyydettäessä lisätietoja muutoksenhausta jäädyttämispäätökseen Suomessa sekä siitä, onko oikeusapua ja käännöspalveluja saatavilla (todistuksen j kohta).

Jäädyttämispyynnön lähettämisen jälkeen tehtävä oikeusapupyyntö toisen jäsenvaltion viranomaiselle
8 §

Lain 22 §:ssä tarkoitetun oikeusapupyynnön tekemiseen toimivaltainen viranomainen toimittaa jäädyttämispyynnön lähettämisen jälkeen tekemänsä oikeusapupyynnön viipymättä syyttäjälle tiedoksi. Syyttäjä huolehtii siitä, että jäädyttämispyynnön vastaanottanut toisen jäsenvaltion oikeusviranomainen saa tiedon oikeusapupyynnöstä.

9 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2005.

Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2005

Oikeusministeri
Leena Luhtanen

Lainsäädäntöjohtaja
Jan Törnqvist

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.