834/2005

Annettu Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön asetus muutos- ja varantohausta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 273/2003 seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Asetuksella säädetään sonni- ja härkäpalkkion sekä tärkkelysperunan tuotannon perusteella määräytyvän tilakohtaisen viitemäärän muutos- ja varantohausta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 60 artiklassa määriteltyjen lupien muutoshausta. Asetuksella säädetään myös tilakohtaisen viitemäärän ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 60 artiklassa määriteltyjen lupien siirrosta.

2 §
Määritelmät

Asetuksessa tarkoitetaan

1) tilatukijärjestelmällä yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003, jäljempänä tilatukiasetus, III osastossa tarkoitettua tukijärjestelmää;

2) komission asetuksella I yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädetyn tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettua komission asetusta (EY) N:o 795/2004;

3) komission asetuksella II yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettua komission asetusta (EY) N:o 796/2004;

4) sonni- ja härkäpalkkiolla tilatukiasetuksen 123 artiklan mukaista erityispalkkiota;

5) hakijalla tilatukiasetuksen 2 artiklan a kohdassa määriteltyä tukea hakevaa viljelijää;

6) ylivoimaisella esteellä tai poikkeuksellisella olosuhteella tilatukiasetuksen 40 artiklassa tarkoitettuja ylivoimaisia esteitä tai poikkeuksellisia olosuhteita;

7) lisäosalla tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta 15 päivänä heinäkuuta 2005 annetun lain (557/2005) 3 §:ssä tarkoitettua lisäosaa;

8) uudella viljelijällä komission asetuksen I 2 artiklan k alakohdassa määriteltyä maataloustoimintansa aloittavaa viljelijää;

9) viitejaksolla tilatukiasetuksen 38 artiklassa tarkoitettua kautta;

10) tukivuodella sitä vuotta, jolloin tilatukijärjestelmän mukaista tukea haetaan;

11) tilalla kaikkia viljelijän johtamia, Suomen valtion alueella sijaitsevia tuotantoyksiköitä;

12) sulautumisella komission asetuksen I 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua sulautumista;

13) jakautumisella komission asetuksen I 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tilan jakamista;

14) tarralapulla tilatukiasetuksen 60 artiklassa määriteltyä tukioikeuteen liittyvää lupaa, joka mahdollistaa tilatuen saamisen tiettyjen puutarhakasvien ja muun perunan kuin tärkkelysperunan viljelyalalta;

15) tarralappualalla tilatukiasetuksen 60 artiklassa määritellyn luvan perusteena olevaa kasvien pinta-alaa;

16) viitemäärällä tilatukiasetuksen 37 artiklassa määriteltyä viitemäärää;

17) viitemäärän tai tarralappujen siirrolla tilatukiasetuksen 33 artiklassa tarkoitettuja tilanteita, joiden perusteella viitemäärää tai tarralappuja siirretään;

18) tukirekisterillä kaikkia maataloushallinnon ylläpitämiä rekistereitä.

3 §
Lisäosan hakeminen

Hakijalle lähetetään ilmoitus hakijalle tukirekisterissä olevien tietojen mukaan määräytyvästä lisäosasta. Jos hakija ei hae muutosta ilmoituksen määriin tai ilmoita virheellisistä perustiedoista, vahvistetaan hakijan lisäosien määrä ilmoituksen mukaisena. Hakija voi myös hakea lisäosia kansallisesta varannosta.

Hakijan on tarkastettava ilmoitus ja hän on vastuussa tietojen oikeellisuudesta. Lisäosien vahvistaminen edellyttää että hakija hakee tukioikeuksien vahvistamista vuonna 2006 sekä täyttää vaatimukset joita edellytetään tukioikeuksien vahvistamisessa.

Sonni- ja härkäpalkkion ja tärkkelysperunan tuotannon perusteella määräytyvään lisäosaan haetaan muutosta maa- ja metsätalousministeriön vahvistamilla lomakkeilla numerot 290, 291 ja 293.

Hakemus on toimitettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 11 päivänä marraskuuta 2005. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen pyytää työvoima- ja elinkeinokeskukselta, jäljempänä TE-keskus, tai Ahvenanmaan lääninhallitukselta lausunnon asian ratkaisemiseksi.

Hakemukset liitteineen on toimitettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos maatilalla ei ole talouskeskusta, hakemus toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa maatilan pelloista sijaitsee.

4 §
Tarralappujen hakeminen

Hakijalle lähetetään ilmoitus hakijalle tukirekisterissä olevien tietojen mukaan määräytyvästä tarralappujen määrästä. Ilmoitusta ei lähetetä ja tarralappuja ei automaattisesti muodosteta tiloille, joiden tarralappukasvien pinta-ala on ollut alle 0,05 hehtaaria. Hakija voi hakea tarralappuja alle 0,05 hehtaarin tarralappualan perusteella. Jos hakija ei hae muutosta ilmoituksen määriin tai ilmoita virheellisistä perustiedoista, vahvistetaan hakijan tarralappujen määrä ilmoituksen mukaisena.

Hakijan on tarkastettava ilmoitus ja hän on vastuussa tietojen oikeellisuudesta. Tarralappujen vahvistaminen edellyttää että hakija hakee tukioikeuksien vahvistamista vuonna 2006 sekä täyttää vaatimukset joita edellytetään tukioikeuksien vahvistamisessa. Tarralappujen saamisen edellytyksenä on, että vahvistettuja tukioikeuksia on vähintään yhtä paljon kuin tarralappuja.

Muutosta tarralappujen määrään haetaan maa- ja metsätalousministeriön vahvistamalla lomakkeella numero 294.

Hakemus on toimitettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 11 päivänä marraskuuta 2005. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen pyytää TE-keskukselta tai Ahvenanmaan lääninhallitukselta lausunnon asian ratkaisemiseksi.

Hakemukset liitteineen on toimitettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos maatilalla ei ole talouskeskusta, hakemus toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa maatilan pelloista sijaitsee.

5 §
Viitemäärän ja tarralappujen siirto

Hallinnan muutoksella tarkoitetaan tässä pykälässä tilatukiasetuksen 33 artiklassa 1―3 kohdissa määriteltyjä tilan hallinnan muutoksia, oikeudellisen aseman tai nimityksen muutoksia, sulautumisia ja jakautumisia.

Viitemäärän siirtoa haetaan maa- ja metsätalousministeriön vahvistamalla lomakkeella numero 292. Viitemäärän siirtoa koskeva hakemus on jätettävä viimeistään 11 päivänä marraskuuta 2005 niiden hallinnan muutosten osalta, jotka on tehty viimeistään 31 päivänä elokuuta 2005.

Tarralappujen siirtoa haetaan maa- ja metsätalousministeriön vahvistamalla lomakkeella numero 295. Tarralappujen siirtoa koskeva hakemus on jätettävä viimeistään 11 päivänä marraskuuta 2005 niiden hallinnan muutosten osalta, jotka on tehty viimeistään 31 päivänä elokuuta 2005.

Hakemus on toimitettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen pyytää TE-keskukselta tai Ahvenanmaan lääninhallitukselta lausunnon asian ratkaisemiseksi.

Hakemukset liitteineen on toimitettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella viitemäärää tai tarralappuja luovuttavan maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos maatilalla ei ole talouskeskusta, hakemus toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa maatilan pelloista sijaitsee.

6 §
Hakemuksen myöhästyminen

Hakemuksen myöhästymisseuraamukset ovat komission asetuksen II 21 artiklan mukaiset.

Hakemuksen myöhästymisestä seuraa vuodelta 2006 maksettavan tilatuen määrän vähentyminen yhdellä prosentilla jokaista myöhästynyttä työpäivää kohden. Työpäivällä tarkoitetaan arkipäiviä, lukuun ottamatta lauantaita. Hakemuksen liitteiden myöhästyminen katsotaan hakemuksen myöhästymiseksi.

Vähennystä sovelletaan viitemäärän ja tarralappujen siirtohakemuksen osalta siirron saajan tukimäärään.

Jos hakemus myöhästyy yli 25 kalenteripäivää, se hylätään.

7 §
Hakemuksen täydentäminen, muuttaminen tai peruuttaminen

Hakemusta voidaan täydentää tai muuttaa hakuaikana ja 25 kalenteripäivän kuluessa hakuajan päättymisestä. Täydentäminen tai muuttaminen tapahtuu siten, että alkuperäinen hakemus peruutetaan ja kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle toimitetaan uusi hakemus. Jos täydentäminen tai muuttaminen tapahtuu 25 kalenteripäivän kuluessa hakuajan päättymisestä, hakemuksen myöhästymisestä aiheutuu vuodelta 2006 maksettavan tilatuen määrän vähentäminen yhdellä prosentilla jokaista myöhästynyttä työpäivää kohden. Työpäivällä tarkoitetaan arkipäiviä, lukuun ottamatta lauantaita.

Hakija voi halutessaan peruuttaa hakemuksen kokonaan tai osittain. Peruutus on tehtävä kirjallisesti kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

8 §
Hakemuksen täydentäminen viranomaisen aloitteesta

Jos kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen huomaa hakemuksessa tai sen liitteissä ilmeisen virheen tai puutteen, maaseutuelinkeinoviranomaisen on lähetettävä hakijalle kirjallinen kehotus täydentää hakemusta täydennyspyynnössä ilmoitetuilta osilta. Täydennyskehotuksessa on asetettava määräaika täydennyksen toimittamiselle. Määräaika ei saa olla 10 kalenteripäivää lyhyempi.

Jos TE-keskus tai Ahvenanmaan lääninhallitus katsoo tarvittavan lisätietoja lausunnon antamiseksi, TE-keskus tai Ahvenanmaan lääninhallitus voi pyytää lisätietoja kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen kautta.

Jos hakija ei toimita pyydettyjä lisätietoja tai muuta täydennystä annetussa määräajassa hakemus voidaan käsitellä ja ratkaista ilman niitä.

9 §
Usean hakemuksen käsittely samanaikaisesti

Hakija voi hakea muutosta lisäosien ja tarralappujen määrään useammalla eri hakemuksella ja perusteella. Tällöin samaa asiaa koskevista hakemuksista huomioidaan korkeimman lisäosien tai tarralappujen määrän hakijalle antava hakemus. Hakija voi hakea samanaikaisesti lisäosan korotusta ja viitemäärän siirtoa. Hakija voi hakea samanaikaisesti muutosta tarralappujen määrään ja tarralappujen siirtoa. Yhdellä hakulomakkeella voidaan hakea muutosta lisäosien tai tarralappujen määrään usealla eri perusteella.

10 §
Muutoksenhaku lisäosien ja tarralappujen määräytymisen perusteista sekä viitemäärän ja tarralappujen siirrosta

Lisäosien ja tarralappujen määräytymisen perusteista sekä viitemäärän ja tarralappujen siirrosta ei voi hakea muutosta erikseen. Tukioikeuksien lopullisesta vahvistamisesta annettavaan päätökseen voi hakea muutosta siten kuin säädetään maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetussa laissa (1336/1992), ja tämän yhteydessä voi hakea muutosta myös lisäosien ja tarralappujen määräytymisen perusteisiin sekä viitemäärän ja tarralappujen siirtoon.

11 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä lokakuuta 2005. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Maatalousneuvos
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.