827/2005

Annettu Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 2005

Laki evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitos toimii evankelis-luterilaisen kirkon sekä seurakuntien ja seurakuntayhtymien edunvalvojana työmarkkina-asioissa.

Työmarkkinalaitos neuvottelee ja sopii evankelis-luterilaisen kirkon sekä seurakuntien ja seurakuntayhtymien puolesta niiden viranhaltijoiden ja työntekijöiden palvelussuhteen ehdoista evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetussa laissa (968/1974) ja evankelis-luterilaisen kirkon työehtosopimuksista annetussa laissa (829/2005) säädetyssä järjestyksessä sekä suorittaa muut lain mukaan evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitokselle kuuluvat tehtävät.

Työmarkkinalaitos voi antaa suosituksia asioista, joista ei voida sopia virkaehtosopimuksin.

2 §

Työmarkkinalaitoksen päätösvaltaa 1 §:ssä tarkoitetuissa asioissa käyttää sen valtuuskunta, jollei toisin säädetä tai jollei valtuuskunta päätä siirtää päätösvaltaa asettamalleen jaostolle tai toimielimelle taikka työmarkkinalaitoksen toimiston viranhaltijalle.

Valtuuskunnassa on 11 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenet ja varajäsenet valitsee kirkolliskokous kirkkolain (1054/1993) 20 luvun 8 §:n 4 momentissa säädetyllä tavalla. Jäsenten ja varajäsenten toimikausi on neljä vuotta. Jäsenet ja varajäsenet on valittava siten, että palvelussuhteen ehtojen tuntemus sekä erityyppisten seurakuntien ja maan eri osien edustus otetaan huomioon.

Valtuuskunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja enintään kaksi varapuheenjohtajaa.

3 §

Valtuuskuntaan voidaan valita henkilö, jolla on kirkkolain 7 luvun 3 §:n mukainen vaalikelpoisuus seurakunnan luottamustoimiin ja joka on antanut suostumuksensa tehtävän vastaanottamiseen. Vaalikelpoisia valtuuskuntaan eivät ole evankelis-luterilaista kirkkoa koskevan virka- ja työehtosopimuksen allekirjoittajajärjestöön tai sen jäsenjärjestöön luottamushenkilö- tai pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa olevat henkilöt.

4 §

Kirkkohallituksen määräämällä henkilöllä sekä piispainkokouksen määräämällä piispalla on oikeus olla saapuvilla valtuuskunnan ja sen jaostojen kokouksessa sekä siellä ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen.

5 §

Työmarkkinalaitoksen asioiden valmistelua ja sen päätösten toimeenpanoa varten on kirkkohallituksessa työmarkkinalaitoksen toimisto tarpeellisine henkilökuntineen.

6 §

Valtuuskunta päättää työjärjestyksestään.

Kirkkohallitus hyväksyy valtuuskunnan esityksestä työmarkkinalaitoksen toimiston johtosäännön ja muut tarvittavat säännöt.

7 §

Valtuuskunnan tai sen jaoston päätökseen ei saa hakea muutosta. Sama koskee seurakunnan, seurakuntayhtymän ja kirkon viranomaisen päätöstä, joka on tehty evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 3 §:n 2 momentin nojalla.

8 §

Työmarkkinalaitoksen luottamushenkilön sekä toimiston viranhaltijan ja työsopimussuhteisen työntekijän esteellisyydestä on soveltuvin osin voimassa, mitä hallintolaissa (434/2003) säädetään.

9 §

Työmarkkinalaitoksella on oikeus saada kirkon, seurakunnan ja seurakuntayhtymän asianomaiselta viranomaiselta 1 §:ssä säädettyjen tehtäviensä suorittamiseksi tarpeelliset tiedot.

10 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Tällä lailla kumotaan evankelis-luterilaisen kirkon sopimusvaltuuskunnasta 20 päivänä joulukuuta 1974 annettu laki (970/1974) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Mitä muussa laissa säädetään evankelis-luterilaisen kirkon sopimusvaltuuskunnasta, koskee tämän lain voimaan tultua evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitosta.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin sen täytäntöön panemiseksi.

HE 101/2005
HaVM 14/2005
EV 108/2005

Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 2005

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Juha Korkeaoja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.