766/2005

Annettu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista 30 päivänä joulukuuta 2004 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1399/2004) 3 §:n 1 momentin 1 kohdan e alakohta, 5 ja 6 kohta, 2 momentti ja asetuksen liite 1, sekä

lisätään 3 §:n 1 momenttiin uusi 7 kohta seuraavasti:

3 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Merenkulkulaitos perii suoritteen omakustannusarvon mukaisen maksun, ovat seuraavat merenkulun tarkastustoiminnan suoritteet:

1) katsastukset ja tarkastukset, joista säädetään tai määrätään:


e) aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (635/1993);


5) satamarakenteiden turva-arvioinnit, alusten ja satamarakenteiden turvasuunnitelmien hyväksyminen ja alusten katsastukset, joista säädetään eräiden alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista annetun lain (485/2004) 4 §:n 1 kohdassa ja tarkastukset mainitun lain 21 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa;

6) tarkastus eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta annetun lain (1206/2004) 24 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa; sekä

7) tarkastus eräiden huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista annetun lain (621/2005) 32 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa.

Omakustannusarvon mukaisen tuntiveloituksen perustana on katsastus- ja tarkastustyöhön, alusten turvasuunnitelmien hyväksyntään sekä satamarakenteiden turva-arvioiden suorittamiseen ja turvasuunnitelmien hyväksyntään kohdennetut kustannukset jaettuna laskutetuilla työtunneilla. Asiakkaalta laskutetaan vain aluksella ja satamarakenteessa sekä eräiden huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista annetun lain 22―30 §:ssä tarkoitettuihin valvontatoimenpiteisiin liittyvissä tarkastuskäynneissä tehdyt varsinaiset katsastus-, tarkastus- ja muut työtunnit sekä niihin liittyvät valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2005 ja on voimassa vuoden 2005 loppuun.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Merenkulkuneuvos
Sirkka-Heleena Nyman

Liite 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.