763/2005

Annettu Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2005

Valtioneuvoston asetus alusliikennepalvelusta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään 5 päivänä elokuuta 2005 annetun alusliikennepalvelulain (623/2005) nojalla:

1 §
Työpaikkakoulutussuunnitelma

VTS-viranomaisella tulee olla Merenkulkulaitoksen vahvistama VTS-keskuskohtainen työpaikkakoulutussuunnitelma.

Työpaikkakoulutussuunnitelmasta on käytävä ilmi menetelmä, jolla arvioidaan, onko koulutusjakso suoritettu hyväksytysti ja onko työntekijällä valmius aloittaa itsenäinen alusliikenneohjaajana työskentely.

Työpaikkakoulutussuunnitelman tulee sisältää ohjeistus siitä, miten menetellään vanhentunutta kelpuutusmerkintää uusittaessa.

2 §
Alusliikenneohjaajan peruskoulutus

Alusliikenneohjaajan peruskoulutus on järjestettävä Merenkulkulaitoksen hyväksymän koulutusohjelman mukaisesti. Koulutusohjelman tulee olla Kansainvälisen majakkajärjestön (IALA) laatimaan ja Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) hyväksymään suositukseen perustuva.

Peruskoulutuksen tulee koostua alusliikennepalvelun teoriasta ja simulaattoriharjoittelusta.

Peruskoulutukseen osallistuvalle voidaan myöntää hänen aiemman koulutuksensa perusteella vapautus osittain tai kokonaan joistain koulutusohjelman osioista. Merenkulkulaitos määrittelee koulutusohjelman hyväksymisen yhteydessä osiot, joista vapautus voidaan myöntää. Vapautuksen myöntämiseksi koulutettavan on esitettävä ennen peruskoulutuksen alkua hyväksyttävä todistus korvaavasta koulutuksesta.

Peruskoulutus on suoritettava ennen 4 §:n mukaisen työpaikkakoulutuksen päättymistä.

3 §
Alusliikennepalvelun esimiehen peruskoulutus

Alusliikennepalvelun esimiehen peruskoulutus on järjestettävä Merenkulkulaitoksen hyväksymän koulutusohjelman mukaisesti. Koulutusohjelman tulee olla Kansainvälisen majakkajärjestön (IALA) laatimaan ja Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) hyväksymään suositukseen perustuva.

Peruskoulutuksen tulee koostua alusliikennepalvelun syventävästä teoreettisesta koulutuksesta.

Peruskoulutukseen osallistuvalle voidaan myöntää hänen aiemman koulutuksensa perusteella vapautus osittain tai kokonaan joistain koulutusohjelman osioista. Merenkulkulaitos määrittelee koulutusohjelman hyväksymisen yhteydessä osiot, joista vapautus voidaan myöntää. Vapautuksen myöntämiseksi koulutettavan on esitettävä ennen peruskoulutuksen alkua hyväksyttävä todistus korvaavasta koulutuksesta.

Alusliikennepalvelun esimiehen peruskoulutukseen osallistuvalla tulee olla hyväksytysti suoritettu alusliikenneohjaajan peruskoulutus.

4 §
Alusliikenneohjaajan työpaikkakoulutus

VTS-viranomainen vastaa alusliikenneohjaajan työpaikkakoulutuksen järjestämisestä VTS-keskuksessa.

Työpaikkakoulutus suoritetaan käytännön työharjoitteluna työpaikkakouluttajan johdolla. Työpaikkakouluttajan on valvottava ja arvioitava koulutettavan toimintaa koulutustilanteen aikana seuraamalla radioliikennettä ja alusliikennetilannekuvaa sekä tarvittaessa puututtava koulutettavan toimintaan. Työpaikkakouluttajan vastuulla saa olla ainoastaan yksi koulutettava operatiivista vahtityöskentelyä harjoiteltaessa. Työpaikkakoulutuksesta on pidettävä kirjaa, josta selviää koulutuksen edistyminen, koulutusmäärät ja -ajankohdat.

Työpaikkakoulutuksen aikana koulutettavan tulee saada koulutusta:

1) VTS-alueesta, sen väylästöstä ja alusliikenteestä;

2) VTS-keskuksen teknisistä järjestelmistä ja laitteista;

3) VTS-keskuksen menettelytavoista, ohjeista ja määräyksistä; sekä

4) VTS-keskuksen hätä- ja poikkeustilanneohjeistuksista.

VTS-viranomaisen pätevyystodistukseen tekemästä kelpuutusmerkinnästä ilmenevät ne alusliikennepalvelut, joita alusliikenneohjaaja on oikeutettu antamaan ja se VTS-alue tai -sektori, jossa hän on oikeutettu toimimaan. Kelpuutusmerkintä on voimassa vuoden. Sen voimassaoloa voidaan jatkaa, jos pätevyystodistuksen haltija on 8 §:ssä tarkoitetussa pätevyyden ja osaamisen arvioinnissa osoittanut pätevyytensä antaa merkinnän oikeuttamaa alusliikennepalvelua.

Työpaikkakoulutus kestää enintään kuusi kuukautta.

5 §
Alusliikenneohjaajalta edellytettävä kielitaito

Alusliikenneohjaajan pätevyystodistuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalla on suomen tai ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä toisen kielen tyydyttävä suullinen taito. Lisäksi edellytetään englannin kielessä yleisistä kielitutkinnoista annetussa laissa (964/2004) tarkoitetun yleisen kielitutkinnon taitotasoa neljä.

Edellä 1 momentissa säädettyä toisen kielen taitoa koskevaa vaatimusta ei kuitenkaan sovelleta hakijoihin, jotka ovat suorittaneet aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta annetussa asetuksessa (1256/1997) säädetyn vahtiperämiehen tutkinnon.

6 §
Alusliikennepalvelun esimiehen kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset

Alusliikennepalvelun esimieheltä edellytettävästä kielitaidosta on voimassa, mitä 5 §:ssä säädetään.

7 §
Pätevyystodistuksen uusiminen

Alusliikenneohjaajan pätevyystodistuksen uusimista haetaan Merenkulkulaitokselta. Hakijan on osoitettava, että hän on säilyttänyt ammattitaitonsa ja suorittanut 9 §:n mukaisen ammatillisen täydennyskoulutuksen.

Hakijan katsotaan säilyttäneen ammattitaitonsa, jos hänellä on:

1) voimassa oleva kelpuutusmerkintä alusliikennepalvelun antamiseen vähintään yhdellä VTS-alueella tai -sektorilla; tai

2) viimeisten viiden vuoden ajalta yhteensä vähintään yksi vuosi (1600 tuntia) työkokemusta operatiivisesta alusliikenneohjauksesta; tai

3) viimeisten viiden vuoden ajalta vähintään kuusi kuukautta (800 tuntia) työkokemusta operatiivisesta alusliikenneohjauksesta ja vähintään kuusi kuukautta (800 tuntia) työkokemusta VTS-esimiehen hallinnollisista tehtävistä.

Työpaikkakouluttajan antama työpaikkakoulutus voidaan laskea hänen operatiiviseen työaikaansa. Työpaikkakoulutusta saavan koulutusaika voidaan laskea hänen operatiiviseen työaikaansa.

Jos hakija ei voi osoittaa säilyttäneensä ammattitaitoansa 2 momentin mukaisesti, tulee hänen ennen 9 §:n mukaiseen ammatilliseen täydennyskoulutukseen osallistumista suorittaa koe, jolla hän osoittaa hallitsevansa riittävät alusliikennepalvelun perustiedot. Kokeen muodon, sisällön ja vastaanottajan hyväksyy Merenkulkulaitos.

8 §
Kelpuutusmerkinnän uusiminen

VTS-viranomaisen on vuosittain arvioitava pätevyystodistuksen haltijan pätevyys ja osaaminen. Jos arviointi tehdään kelpuutusmerkinnän viimeistä voimassaolopäivää edeltävien kolmen kuukauden aikana, uuden kelpuutusmerkinnän voimassaolo lasketaan alkavaksi edellisen kelpuutusmerkinnän voimassaolon päättymisestä. Jos työsuoritus arvioidaan aiemmin kuin kolme kuukautta ennen kelpuutusmerkinnän voimassaolon päättymistä, lasketaan uuden merkinnän voimassaolo alkavaksi arviointipäivästä.

Työsuoritus voidaan arvioida käytännön työnäytteenä VTS-keskuksessa tai simulaattorissa. Arvioinnin tulee koostua vähintään seuraavista osioista:

1) alusliikenteen ohjaaminen annettavan palvelutyypin sekä annettujen määräysten ja ohjeiden mukaisesti;

2) kommunikointi; sekä

3) teknisten laitteiden ja järjestelmien hallinta.

Jos arvioitavan työsuoritus ei täytä vaatimuksia, tulee hänen suorittaa kyseisen osion työpaikkakoulutusjakso riittävän pätevyyden ja osaamisen saavuttamiseksi.

9 §
Ammatillinen täydennyskoulutus

Alusliikenneohjaajan ammatillinen täydennyskoulutus on järjestettävä Merenkulkulaitoksen hyväksymän koulutusohjelman mukaisesti.

Täydennyskoulutuksen tulee koostua alusliikennepalvelun teoreettisesta täydennyskoulutuksesta ja simulaattoriharjoittelusta.

Ammatillinen täydennyskoulutus on suoritettava pätevyystodistuksen viimeistä voimassaolopäivää edeltävien 12 kuukauden aikana. Jos kyseessä on vanhentuneen pätevyystodistuksen uusiminen, tulee täydennyskoulutus suorittaa ennen uuden pätevyystodistuksen myöntämistä.

10 §
VTS-viranomaisen ilmoitusvelvollisuus

VTS-viranomaisen on ilmoitettava aluksen suunnitellun reitin varrella sijaitsevien muiden Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden asianomaisille VTS-viranomaisille hallussaan olevat olennaiset tiedot aluksesta, jos:

1) alus on ollut osallisena alusliikennepalvelulain (623/2005) 23 §:ssä tarkoitetussa merellä tapahtuneessa vaaratilanteessa tai onnettomuudessa;

2) alus on jättänyt täyttämättä alusliikennepalvelulaissa säädetyn ilmoittamisvelvollisuutensa;

3) alus on rikkonut jonkin Euroopan yhteisön jäsenvaltion vastuulla olevassa alusten reittijakojärjestelmässä ja alusliikennepalvelussa sovellettavia sääntöjä;

4) aluksen osalta on olemassa näyttöä tai on perusteltua syytä olettaa, että se on tahallisesti päästänyt öljyä mereen tai muulla tavoin rikkonut alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan (SopS 51/1983) määräyksiä jonkin Euroopan yhteisön jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä; tai

5) alukselta on evätty pääsy Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden satamiin tai jos jokin jäsenvaltio on tehnyt aluksesta ilmoituksen satamavaltioiden suorittamasta alusten valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 95/21/EY, sellaisena kuin se on muutettuna ja Suomessa täytäntöön pantuna, liitteessä I olevan 1 kohdan mukaisesti.

VTS-viranomaisen on varmistettava, että sille 1 momentin mukaan toimitetut tiedot välitetään alusliikennepalvelulain 18 §:n 1 momentissa tarkoitetuille asianomaisille viranomaisille sekä asianomaisille satamanpitäjille.

11 §
Merellä tapahtuvia vaaratilanteita ja onnettomuuksia koskevien ilmoitusten sisältö

Alusliikennepalvelulain 23 §:n mukaisen ilmoituksen tulee sisältää:

1) aluksen tunnistetiedot;

2) tieto aluksen sijainnista;

3) tieto aluksen lähtösatamasta;

4) tieto aluksen määräsatamasta;

5) osoite, josta voi saada tietoja aluksessa kuljetetuista vaarallisista tai ympäristöä pilaavista aineista;

6) tieto aluksella olevien henkilöiden lukumäärästä;

7) vaaratilannetta koskevat yksityiskohtaiset tiedot; sekä

8) IMO:n päätöslauselmassa A.851(20) tarkoitetut olennaiset tiedot.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2005.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/59/EY (32002L0059); EYVL N:o L 208, 5.8.2002, s. 10

Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Hallitusneuvos
Aila Salminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.