758/2005

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2005

Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta 15 päivänä heinäkuuta 2005 annetun lain (557/2005) sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetussa laissa (557/2005), jäljempänä tilatukilaki, sekä tilatukijärjestelmän tukialueista, tuotantoon sidotuista tuista ja kesannoinnista annetun valtioneuvoston asetuksen (604/2005), jäljempänä tilatukiasetus I, säädetyn lisäksi Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan uudistusta täytäntöön pantaessa Suomessa noudatetaan, mitä tässä asetuksessa säädetään.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) tilatukijärjestelmällä yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003, jäljempänä neuvoston tilatukiasetus, III osastossa tarkoitettua tukijärjestelmää;

2) komission asetuksella I yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettua komission asetusta (EY) N:o 796/2004;

3) komission asetuksella II yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädetyn tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettua komission asetusta (EY) N:o 795/2004;

4) komission asetuksella III neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat mainitun asetuksen IV ja IV a osastossa säädettyjä tukijärjestelmiä sekä kesannoidun maan käyttöä raaka-aineiden tuottamiseen annettua komission asetusta (EY) N:o 1973/2004;

5) yhdistelmämallilla maatalousuudistuksen tukimallia, jossa tilatuki maksetaan tasatuen ja tilakohtaisen tuen yhdistelmänä;

6) tukioikeudella yhdistelmämallin mukaisesti tilatukijärjestelmän perusteella viljelijälle vahvistettavaa tilatukijärjestelmän mukaista hehtaarikohtaista viitemäärää;

7) kesannointioikeudella tilatukiasetuksen 53 artiklan ja 63 artiklan 2 kohdan mukaista viljelijälle myönnettävää hehtaarikohtaista tukioikeutta;

8) erityistukioikeudella tilatukiasetuksen 47 ja 48 artiklan mukaista oikeutta;

9) tilatukioikeudella 6―8 luetelmakohdassa tarkoitettua hehtaarikohtaista tai muuta tukioikeuden viitemäärää;

10) kansallisella varannolla neuvoston tilatukiasetuksen 42 artiklan mukaista varantoa;

11) maitopalkkiolla tilatukiasetuksen 95 artiklan mukaista lypsylehmäpalkkiota;

12) tärkkelysperunan tuella neuvoston tilatukiasetuksen 93 artiklan mukaista tukea tärkkelysperunan tuottajille;

13) sonni- ja härkäpalkkiolla tilatukiasetuksen 123 artiklan mukaista erityispalkkiota;

14) pysyvällä laitumella tilatukiasetuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua maa-alaa;

15) viitejaksolla tilatukiasetuksen 38 artiklassa tarkoitettua kautta;

16) tukivuodella sitä vuotta, jolloin tilatukijärjestelmän mukaista tukea haetaan;

17) tukialueella tilatukiasetuksen I3 §:ssä tarkoitettua aluetta;

18) eläinpaikalla sellaista rakennuksen teknisen toteutuksen sallimaa eläimen pitopaikkaa, jossa voidaan eläinsuojelulain (247/1996) 4 §:ssä säädetyt vaatimukset huomioiden pitää enintään yhtä täysikasvuista eläintä kerrallaan;

19) tilatukioikeushakemuksella komission asetuksen II 12 artiklassa tarkoitettua hakemusta tukioikeuksien vahvistamiseksi;

20) lisäosalla tilatukilain 3 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettua tilakohtaista lisäosaa.

2 luku

Tilatukioikeudet

3 §
Tilatukioikeuksien myöntäminen ja vahvistaminen

Tilatukioikeuksia hakevan tulee osoittaa olevansa 28 päivänä huhtikuuta 2006 viljelijä, jotta hänelle voidaan myöntää tilatukioikeuksia. Todisteena maataloustuotannon harjoittamisesta pidetään tilatukioikeushakemuksen jättämistä siten, että sillä ilmoitetaan tukikelpoista maa-alaa.

Neuvoston tilatukiasetuksessa tarkoitettujen viljelijöiden, joilla ei ole peltoa tai pysyvää laidunta, tulee harjoittaa maataloutta kotieläintalouden tai muun vastaavan maataloustoiminnan muodossa 28 päivänä huhtikuuta 2006. Todisteena kotieläintalouden tai muun vastaavan maataloustoiminnan harjoittamisesta pidetään viljelijän esittämää toimivaltaisen viranomaisen hyväksymää kotieläintuotantoa koskevaa ympäristölupaa tai muuta luotettavaa kirjallista selvitystä harjoittamansa toiminnan luonteesta.

Tilatukioikeuteen oikeuttavan maa-alan tulee olla 28 päivänä huhtikuuta 2006 tukioikeuksien alkuperäistä vahvistamista hakevan viljelijän hallinnassa. Tukioikeuden tai kesannointioikeuden myöntämisperusteeksi hyväksyttävän maa-alan hallinnalla tarkoitetaan tässä omistajanhallintaa, maanvuokrasopimukseen perustuvaa vuokramiehen hallintaa, hallintaoikeustestamenttiin tai muuhun saantokirjaan perustuvaa hallintaa. Jos enintään kahden vuoden pituinen maanvuokrasopimus on tehty suullisena, tällaisen suullisen vuokrasopimuksen olemassaolosta ja sisällöstä on esitettävä luotettava kirjallinen selvitys.

4 §
Neuvoston tilatukiasetuksen 60 artiklan mukaiset oikeudet

Tukioikeuteen sisältyvä neuvoston tilatukiasetuksen 60 artiklan mukainen oikeus voidaan myöntää seuraavien enimmäismäärien mukaisesti alueittain:

Alue enimmäismäärä
A 3 425
B―C1 23 152
C2―C4 11 429

Neuvoston tilatukiasetuksen 60 artiklan mukainen oikeus vahvistetaan ensisijaisesti kyseisen artiklan 3 kohdan mukaisesti kyseisen artiklan 1 kohdassa määriteltyjen kasvien vuoden 2003 viljelyalan perusteella ottaen huomioon ylivoimaiset esteet ja poikkeukselliset olosuhteet sekä tämän asetuksen 12 §:ssä määritellyt investoinnit.

Jos viitevuotta halutaan vaihtaa ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisten olosuhteiden takia, viitevuotena voidaan käyttää vuoden 2003 sijasta vuotta 2004 tai 2005. Jos ylivoimainen este tai poikkeuksellinen olosuhde on jatkunut vuodesta 2003 vuoteen 2005 asti, viitevuotena voidaan käyttää vuotta 2002 tai 2001.

Jos viitevuotta halutaan vaihtaa 12 § määritellyn investoinnin perusteella, viitevuotena voidaan käyttää vuoden 2003 sijasta vuotta 2004 tai 2005.

Neuvoston tilatukiasetuksen 60 artiklan mukaisten oikeuksien vahvistamisen jälkeen vahvistetaan kyseisen artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa oikeudet siten, että ne jaetaan kyseisen artiklan 1 kohdassa määriteltyjen kasvien tuotantoalan viljelijöille, joiden viljelyala on lisääntynyt vuosien 2003 ja 2005 välisenä aikana ja toissijaisesti niille viljelijöille, joiden viljelyala on lisääntynyt vuosien 2005 ja 2006 välillä.

Jos jonkin alueen neuvoston tilatukiasetuksen 60 artiklan 3 kohdan mukaisten oikeuksien kokonaismäärä ylittää alueen aluekiintiön, alennetaan kaikkien kyseisen alueen tilojen neuvoston tilatukiasetuksen 60 artiklan mukaisten oikeuksien määrää prosentuaalisesti yhtä paljon.

3 luku

Investoinnit

5 §
Naudanlihan tuotantoinvestoinnit

Kansallista varantoa voidaan käyttää tilatukilain 8 §:n 4 momentissa tarkoitettujen komission asetuksen II 21 artiklassa säädettyjen investointien perusteella myönnettävien tilatukioikeuksien korotuksiin, edellyttäen että naudanlihan tuotantoon tehty kertainvestointi:

1) on määrältään vähintään 5 000 euroa ilman arvonlisäveroa ja se on tehty tuotantorakennukseen, jota käytetään vähintään 9 kuukauden ikäisten urospuolisten nautaeläinten kasvatukseen ja jonka uusista eläinpaikoista toteutuneen laajennuksen jälkeen on vähintään 40 prosenttia eläinten kappalelukumääristä laskettuna käytössä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2005; tai

2) on vähintään kuusivuotisen vuokrasopimuksen tapauksessa tehty tuotantorakennukseen, jota käytetään vähintään 9 kuukauden ikäisten urospuolisten nautaeläinten kasvatukseen ja jonka vuokrasopimus on alkanut viimeistään 15 päivänä toukokuuta 2004 ja vähintään 40 prosenttia eläinpaikoista on eläinten kappalelukumääristä laskettuna käytössä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2005; tai

3) on kasvattanut vähintään 25 prosentilla ja kuudella eläinyksiköllä vähintään kuuden kuukauden ikäisten urospuolisten nautaeläinten keskiarvoa 16 päivän toukokuuta 2003 ja 15 päivän toukokuuta 2004 välisellä ajanjaksolla, mainitut päivät mukaan lukien, tilakohtaisen viitejakson eläinyksikkömäärän keskiarvoon verrattuna.

Edellä 1 momentin 3 kohdassa säädettyä 16 päivän toukokuuta 2003 ja 15 päivän toukokuuta 2004 välisen ajanjakson, mainitut päivät mukaan lukien, nautayksikkömäärää laskettaessa käytetään perusteena nautarekisteristä laskettavaa tilan vähintään kuuden kuukauden ikäisten urospuolisten nautaeläinten määrää kerrottuna neuvoston tilatukiasetuksen 131 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisen muuntotaulukon kertoimella.

6 §
Naudanlihan tuotantoinvestointien aloittaminen

Edellä 5:n § 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun investoinnin aloittamiseksi katsotaan se, että:

1) hyväksytty investointitukihakemus 5 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta investoinnista on jätetty tilakohtaisella viitekaudella tai viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2003; tai

2) viljelijä pystyy osoittamaan, että rakennuslupahakemus, toimenpidelupahakemus tai ympäristölupahakemus on 5 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista investoinneista ollut vireillä tilakohtaisella viitekaudella tai viimeistään 15 päivänä toukokuuta 2004.

7 §
Naudanlihan tuotantoinvestointien aiheuttama tilatukioikeuksien korotusten määrä

Edellä 5 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa yksi vähintään yhdeksän kuukauden ikäisten urospuolisten nautaeläinten kasvatukseen käytettävä eläinpaikka oikeuttaa 80 prosenttiin tilatukilain 3 §:n 3 momentissa säädetyn mukaisesta osuudesta naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 4 artiklan 7 kohdassa määritellystä kalenterivuoden 2002 eläinkohtaisesta määrästä.

Edellä 5 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa vähintään kuuden kuukauden ikäisten urospuolisten nautaeläinten eläinyksikkömäärän perusteella myönnettävä viitemäärä lasketaan kertomalla tilatukilain 3 §:n 3 momentissa säädetty osuus tilakohtaisen viitejakson perusteella määräytyvästä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 4 artiklassa säädettyjen erityispalkkioiden mukaisesta neuvoston tilatukiasetuksen liitteessä VII säädetystä tilakohtaisesta viitemäärästä kertoimella, joka saadaan, kun urospuolisten nautojen eläinyksikkömäärä 16 päivän toukokuuta 2003 ja 15 päivän toukokuuta 2004 välisellä ajalla, mainitut päivät mukaan lukien, jaetaan tilakohtaisen viitejakson urospuolisten nautojen eläinyksikkömäärällä.

Viitemäärää voidaan myöntää enintään 1,8 eläinyksikköä hehtaaria kohti laskettavasta määrästä 1 ja 2 momentissa säädetyllä tavalla. Pinta-alana käytetään vuoden 2005 tukihakemuksella ilmoitettua ja mahdollisessa tukivalvonnassa hyväksyttyä pellon ja pysyvän laitumen tukikelpoista pinta-alaa. Eläinyksikköjen määrä lasketaan 1 päivän huhtikuuta 2005 maidon viitemäärän, vuoden 2005 emolehmäpalkkioiden ja uuhipalkkioiden sekä tilakohtaisen viitejakson perusteella tilalle muodostuvien vähintään kuuden kuukauden ikäisten urospuolisten nautaeläinten perusteella myönnettyjen palkkioiden perusteella, siten kuin komission tilatukiasetuksen III 117 artiklassa säädetään.

8 §
Tärkkelysperunatuotannon investoinnit

Kansallista varantoa voidaan käyttää tilatukilain 8 §:n 4 momentissa tarkoitettujen komission asetuksen II 21 artiklassa säädettyjen investointien perusteella myönnettävien tilatukioikeuksien korotuksiin, edellyttäen että tärkkelysperunan tuotantoon tehty kertainvestointi:

1) on määrältään vähintään 5 000 euroa ilman arvonlisäveroa ja se on tehty tärkkelysperunan viljelyssä käytettäviin koneisiin tai laitteisiin; tai

2) on määrältään vähintään 5 000 euron tilakohtainen osuus yhteiskäyttöön hankitusta tai yhteisömuotoisen yrityksen omistamasta 1 kohdassa tarkoitetun investoinnin arvonlisäverottomasta hankintahinnasta; tai

3) on määrältään vähintään 5 000 euroa ilman arvonlisäveroa ja se on tehty tärkkelysperunan välivarastona käytettäviin rakennuksiin tai rakenteisiin; tai

4) on vähintään kuusivuotinen vuokrasopimus tilatukioikeuksiin oikeuttavasta pinta-alasta tai maakaaren (540/1995) 2 luvun 1 §:n muotovaatimuksen täyttävä sopimus kiinteistön kaupasta, jonka seurauksena tärkkelysperunan ilmoitettu sopimusviljelyala on lisääntynyt viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2005.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun yhteisömuotoisen yrityksen muodossa omistetun investoinnin tapauksessa tilakohtainen omistusosuus saadaan jakamalla investoinnin arvonlisäverotonta hankintahintaa vastaava osuus tilaa hallitsevien maatalousyrittäjien eläkelain (467/1969) 1 §:ssä tarkoitettujen perheyritysten jäsenten hallinnassa olevien yhteisömuotoisen yrityksen osuuksien tai osakkeiden lukumäärien mukaisessa suhteessa yhteisömuotoisen yrityksen koko osuuksien tai osakkeiden lukumäärästä.

Tilatukioikeuksien korotus voidaan myöntää, jos tehdyn investoinnin jälkeen tärkkelystonneina ilmaistu vuoden 2005 sopimustuotannon määrä on lisääntynyt vähintään 10 tärkkelystonnia verrattuna lisäosien määrittelyssä käytettyyn tilakohtaisen viitejakson viitemäärän perusteena olevaan perunatärkkelyksen tuotantomäärään.

Tärkkelysperunan viitemäärän korotus määräytyy vuoden 2005 sopimustuotannon perusteella laskettavasta perunatärkkelyksen tuotantomäärästä.

9 §
Tärkkelysperunan tuotantoinvestointien aloittaminen

Edellä 8 §:ssä tarkoitetun investoinnin aloittamiseksi katsotaan se, että:

1) tärkkelysperunan viljelyssä tarvittaviin koneisiin tai laitteisiin liittyvä investointi on tehty tai molempia osapuolia sitova sopimus koneiden tai laitteiden hankinnasta on koneiden tai laitteiden myyjän kanssa tehty tilakohtaisella viitejaksolla tai viimeistään 15 päivänä toukokuuta 2004 siten, että kauppa on toteutunut viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2004; tai

2) hyväksytty investointitukihakemus tärkkelysperunan välivarastona käytettävästä rakennuksesta tai rakenteista on jätetty tilakohtaisella viitejaksolla tai viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2003; tai

3) viljelijä pystyy osoittamaan, että rakennuslupahakemus, toimenpidelupahakemus tai ympäristölupahakemus on 2 kohdassa tarkoitettujen rakennusten tai rakennelmien osalta ollut vireillä tilakohtaisella viitejaksolla tai viimeistään 15 päivänä toukokuuta 2004; tai

4) 8 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu sopimus on tehty tilakohtaisella viitejaksolla tai viimeistään 15 päivänä toukokuuta 2004.

10 §
Kansallisen varannon käyttö tuotantosuunnan muuttamiseen

Kansallista varantoa voidaan käyttää tilatukilain 8 §:n 4 momentissa tarkoitettujen komission asetuksen II 23 artiklassa säädettyjen tuotantosuunnan muuttamisen perusteella myönnettävien tilatukioikeuksien korotuksiin, edellyttäen, että

1) viljelijä osoittaa hänellä olleen urospuolisia vähintään kuuden kuukauden ikäisiä nautaeläimiä viimeistään 15 päivänä toukokuuta 2004; tai

2) viljelijä osoittaa harjoittaneensa tärkkelysperunan sopimustuotantoa viimeistään 15 päivänä toukokuuta 2004.

Tuotannon laajuus määräytyy ja viitemäärä myönnetään 1 momentin 1 kohdan osalta vuonna 2004 haettujen naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 4 artiklassa säädettyjen erityispalkkioiden perusteella ja 1 momentin 2 kohdan osalta vuoden 2005 sopimustuotannon määrän perusteella laskettavaan perunatärkkelyksen tuotantomäärään.

Jos viljelijällä on hallinnassaan maidon viitemäärä 31 päivänä maaliskuuta 2006, hänelle ei myönnetä tukioikeuksien korotuksia kansallisesta varannosta tämän pykälän perusteella.

11 §
Neuvoston tilatukiasetuksen 60 artiklan mukaisten lupien myöntäminen investoineelle tilalle

Jos viljelijä on aloittanut tukioikeuteen sisältyvän neuvoston tilatukiasetuksen 60 artiklan mukaisen oikeuden myöntämisen perusteena olevaan tuotantoon kohdistuvan investoinnin tuotantokapasiteettia lisääviin koneisiin ja laitteisiin tai rakennuksiin tai rakennelmiin 1 päivän tammikuuta 2003 ja 15 päivänä toukokuuta 2004 välisenä aikana mainitut päivät mukaan lukien ja kasvattanut tämän investoinnin avulla tuotantopinta-alaansa, voi hän 4 §:stä poiketen pyytää käytettäväksi oikeuden myöntämisperusteena vuotta 2004 tai 2005.

Investoinnin perusteella voidaan neuvoston tilatukiasetuksen 60 artiklan mukaisten lupien myöntämisperustevuotta muuttaa, edellyttäen että 1 momentissa tarkoitettuun tuotantoon tehty kertainvestointi:

1) on määrältään vähintään 5 000 euroa ilman arvonlisäveroa ja se on tehty 1 momentissa tarkoitettuihin koneisiin ja laitteisiin; tai

2) on määrältään vähintään 5 000 euron tilakohtainen osuus yhteiskäyttöön hankitusta tai yhteisömuotoisen yrityksen omistamasta 1 kohdassa tarkoitetun investoinnin arvonlisäverottomasta hankintahinnasta; tai

3) on määrältään vähintään 5 000 euroa ilman arvonlisäveroa ja se on tehty 1 momentissa tarkoitetussa tuotannossa käytettäviin rakennuksiin tai rakennelmiin; tai

4) on vähintään kuusivuotinen vuokrasopimus neuvoston tilatukiasetuksen 60 artiklan mukaisiin lupiin oikeuttavaan tuotantoon käytettävästä tuotantorakennuksesta tai tilatukioikeuksiin oikeuttavasta maa-alasta tehty maakaaren (540/1995) 2 luvun 1 §:n muotovaatimuksen täyttävä sopimus kiinteistön kaupasta, jonka seurauksena tilatukiasetuksen 60 artiklan mukaisiin lupiin oikeuttava viljelyala on lisääntynyt viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2005.

12 §
Investointien aloittamisajankohta 60 artiklan mukaisissa luvissa

Edellä 11 §:ssä tarkoitetun investoinnin aloittamiseksi katsotaan se, että:

1) neuvoston tilatukiasetuksen 60 artiklan mukaisiin lupiin oikeuttavassa viljelyssä tarvittaviin koneisiin ja laitteisiin liittyvä investointi on tehty tai molempia osapuolia sitova sopimus laitteiden hankinnasta on koneiden tai laitteiden toimittajan kanssa tehty 1 päivän tammikuuta 2003 ja 15 päivän toukokuuta 2004 välisenä ajanjaksona, mainitut päivät mukaan lukien; tai

2) hyväksytty investointitukihakemus 13 §:ssä tarkoitetuista investoinneista on jätetty 1 päivän tammikuuta 2003 ja 31 päivän joulukuuta 2003 välisenä ajanjaksona, mainitut päivät mukaan lukien; tai

3) viljelijä pystyy osoittamaan, että 2 kohdassa tarkoitettuun investointiin tarvittava rakennuslupahakemus, toimenpidelupahakemus tai ympäristölupahakemus on saatettu vireille 1 päivän tammikuuta 2003 ja 15 päivän toukokuuta 2004 välisenä ajanjaksona, mainitut päivät mukaan lukien; tai

4) 13 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettu sopimus on tehty 1 päivän tammikuuta 2003 ja 15 päivän toukokuuta 2004 välisenä ajanjaksona, mainitut päivät mukaan lukien.

4 luku

Voimaantulo

13 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä syyskuuta 2005.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Esa Hiiva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.