756/2005

Annettu Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2005

Valtioneuvoston asetus isyyden vahvistamisesta ja kumoamisesta sekä lapsen elatuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

muutetaan isyyden vahvistamisesta ja kumoamisesta sekä lapsen elatuksesta 13 päivänä elokuuta 1976 annetun asetuksen (673/1976) 2 §:n 3 momentti sekä 3, 4 ja 15 §, sellaisena kuin niistä on 2 §:n 3 momentti asetuksessa 187/1993, seuraavasti:

2 §

Siittämisajankohtaa koskevassa asiantuntijalausunnossa on mainittava:

1) lausunnon antaja;

2) tutkimuksen tilannut lastenvalvoja tai määrännyt tuomioistuin;

3) ketä lausunto koskee;

4) perusteltu arvio siittämisajankohdasta.

3 §

Isyyden selvittämisen yhteydessä lastenvalvojan tulee selostaa tutkittavalle oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun lain (378/2005) 1 §:ssä tarkoitetun tutkimuksen merkitys isyyden selvittämisen kannalta. Lisäksi on selostettava isyyslain (700/1975) 11 §:n 2―4 momentin säännökset oikeusgeneettisen isyystutkimuksen tekemisen edellytyksistä sekä tarpeellisin osin oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (755/2005) säännökset tutkimuksen tekemisestä.

Jos oikeusgeneettinen isyystutkimus on tarkoitus tehdä isyyslain 11 §:n 4 momentissa tarkoitetusta henkilöstä, lastenvalvojan tulee selostaa hänelle oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun lain 11 §:n 1 momentin säännökset siinä tarkoitetusta lausunnosta ja sen tarkoituksesta.

4 §

Kun ne, joiden suostumus oikeusgeneettisen isyystutkimuksen tekemiseen on tarpeen, ovat siihen suostuneet, lastenvalvojan on tilattava tutkimus oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun kaavan mukaisella lomakkeella.

Kun lastenvalvoja on saanut isyyslain 11 §:n 2 momentin ensimmäisen virkkeen nojalla tilaamansa oikeusgeneettiseen isyystutkimukseen perustuvan lausunnon, hänen on viipymättä ilmoitettava sen sisällöstä tutkimukseen osallistuneelle.

Kun lastenvalvoja on saanut oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun lain 11 §:n 1 momentissa tarkoitetun lausunnon, hänen on viipymättä ilmoitettava lausunnon sisällöstä sille, jota lausunto koskee, ja tiedusteltava tämän suostumusta osallistua oikeusgeneettiseen isyystutkimukseen.

15 §

Lastenvalvojan tilauksesta tai tuomioistuimen määräyksestä annetusta lapsen siittämisajankohtaa koskevasta lääketieteellisestä asiantuntijalausunnosta maksetaan korvauksena enintään 70 euroa lisättynä lähetyskuluilla ja mahdollisella arvonlisäverolla.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2005.

Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2005

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Lainsäädäntöjohtaja
Tiina Astola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.