745/2005

Annettu Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 2005

Valtioneuvoston asetus eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa 18 päivänä kesäkuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen (572/2003) 3 §, 6 §:n 2 momentti ja liitteen 1 osa huomautukset seuraavasti:

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ajoneuvolla romuajoneuvoista annetun asetuksen (581/2004) 3 §:n 1 momentin 1 ja 3 kohdassa tarkoitettua ajoneuvoa;

2) romuajoneuvolla ajoneuvoa, jota on jätelain (1072/1993) 3 §:n 1 momentin mukaan pidettävä jätteenä;

3) tuottajalla ajoneuvon valmistajaa tai ammattimaista maahantuojaa;

4) vaarallisella aineella kemikaalilain (744/1989) 11 §:ssä tarkoitettua vaarallista ainetta;

5) purkamistiedoilla kaikkia tietoja, jotka ovat välttämättömiä romuajoneuvoista annetun valtioneuvoston asetuksessa tarkoitetun romuajoneuvon asianmukaisen ja ympäristöystävällisen esikäsittelyn toteuttamiseksi.

6 §
Koodausstandardit ja purkamistiedot

Tuottajan on laadittava ja julkaistava kunkin uuden ajoneuvotyypin purkamistiedot kuuden kuukauden kuluessa ajoneuvon luovuttamisesta ensi kertaa markkinoille. Ajoneuvojen valmistajien ja osien tuottajien on asetettava purkamistiedot romuajoneuvoista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:ssä tarkoitetun esikäsittelyä harjoittavan yrityksen käyttöön käsikirjojen tai elektronisten välineiden muodossa, kuten CD-levynä tai Online-palveluna. Tiedoista on käytävä ilmi ajoneuvojen osat ja materiaalit sekä vaarallisten aineiden sijainti ajoneuvossa siinä laajuudessa kuin romuajoneuvojen esikäsittelylaitosten on tarpeen ne tietää romuajoneuvoista annetun valtioneuvoston asetuksen säännösten täyttämiseksi ja erityisesti sen 5 §:ssä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2005.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/53/EY (32000L0053); EYVL N:o L 269, 21.10.2000, s. 34
Komission päätös 2005/438/EY (32005D0438); EYVL N:o L 152, 15.6.2005, s. 19

Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 2005

Ympäristöministeri
Jan-Erik Enestam

Yli-insinööri
Hannu Laaksonen

Liite 1

Huomautukset:

- Homogeenisessa materiaalissa olevan lyijyn, kuusiarvoisen kromin ja elohopean esiintymispitoisuuden enimmäisraja saa olla korkeintaan 0,1 painoprosenttia ja kadmiumin 0,01 painoprosenttia edellyttäen, että kyseisten aineiden käyttö ei ole tarkoituksellista (1).

- Alumiinissa olevan lyijyn esiintymispitoisuuden enimmäisraja saa olla korkeintaan 0,4 painoprosenttia edellyttäen, että lyijyn käyttö ei ole tarkoituksellista (1).

- Jarruhihnojen kitkamateriaaliksi tarkoitetussa kuparissa olevan lyijyn esiintymispitoisuuden enimmäisraja saa olla 1 päivään heinäkuuta 2007 saakka korkeintaan 0,4 painoprosenttia edellyttäen, että lyijyn käyttö ei ole tarkoituksellista (1).

- Sellaisten ajoneuvojen osien uudelleenkäyttö, jotka jo olivat markkinoilla poikkeuksen päättymispäivänä, sallitaan rajoituksitta, koska tämä ei kuulu asetuksen 5 §:n 1 momentin soveltamisalaan.

- Sellaisiin varaosiin, jotka on saatettu markkinoille 1 päivän heinäkuuta 2003 jälkeen ja joita käytetään ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2003, ei sovelleta asetuksen 5 §:n 1 momenttia (2).

(1) "Tarkoituksellisella käytöllä" tarkoitetaan tahallista käyttöä materiaalin tai osan formuloinnissa, kun aineen jatkuva läsnäolo on tarpeen lopputuotteessa erityisominaisuuden, erityisen ulkonäön tai erityislaadun aikaansaamiseksi. Tarkoitukselliseksi käytöksi ei katsota sellaisten kierrätettyjen materiaalien käyttöä raaka-aineena uusien tuotteiden valmistuksessa, joissa voi esiintyä säänneltyjä metalleja.

(2) Lauseketta ei sovelleta pyörien tasauspainoihin, sähkömoottoreiden hiiliharjoihin eikä jarruhihnoihin, koska nämä osat mainitaan erikseen liitteessä I.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.