659/2005

Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2005

Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen menettelystä eläimen kiinniottamisessa, säilyttämisessä ja lopettamisessa

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 15 päivänä heinäkuuta 2005 annetun rajavartiolain (578/2005) 84 §:n 2 momentin 3 kohdan nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan rajavartiolaitoksen virkatehtävissä tapahtuvaan eläimen kiinniottamiseen, säilyttämiseen ja lopettamiseen, jollei muuta säädetä.

Rajavartiolain (578/2005) 21 §:ssä säädetään rajavartiomiehelle kuuluvista yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi suoritettavista poliisitehtävistä. Oikeudesta eläimen kiinniottamiseen ja lopettamiseen poliisitehtävässä säädetään poliisilain (493/1995) 25 §:ssä. Rajavartiomiehen oikeudesta käyttää voimakeinoja virkatehtävän suorittamiseksi säädetään rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain (577/2005) 31 §:ssä ja rajavartiolain 35 §:ssä.

Metsästyksestä ja rauhoittamattomien eläinten pyydystämisestä sekä tappamisesta ja koiran pitämisestä kuten myös rauhoitettujen nisäkkäiden ja lintujen pyydystämisestä ja tappamisesta säädetään metsästyslaissa (615/1993) ja sen nojalla annetussa metsästysasetuksessa (666/1993). Eläinten suojelusta säädetään eläinsuojelulaissa (247/1996) ja sen nojalla annetussa eläinsuojeluasetuksessa (396/1996). Eläinten kuljetuksesta säädetään eläinsuojelulain nojalla eläinten kuljetuksesta annetussa asetuksessa (491/1996).

2 §
Haltuunotetun eläimen säilyttäminen

Rajavartiolaitos luovuttaa haltuun otetun eläimen ensi tilassa eläimen omistajalle tai lailliselle haltijalle, eläinsuojelulain 15 §:ssä tarkoitettuun kunnan löytöeläinten talteenottopaikkaan tai paikalliselle eläinsuojeluviranomaiselle.

Jos rajavartiolaitoksen muiden virkatehtävien hoito tai eläinsuojelulliset syyt sitä edellyttävät, eläintä voidaan tilapäisesti säilyttää rajavartiolaitoksen tiloissa. Eläimelle on tällöin hankittava hoitoa, rehua ja muita eläimen hyvinvoinnin kannalta välttämättömiä aineita kunnes eläimen luovuttaminen on 1 momentin mukaisesti mahdollista.

Koiran talteenottoon liittyvistä toimenpiteistä sekä talteenottokulujen korvausvelvollisuudesta säädetään metsästyslain 8 luvussa.

3 §
Eläimen lopettaminen

Eläimen tappamisesta sen kärsimysten lopettamiseksi säädetään eläinsuojelulain 14 §:ssä ja riistaeläimen osalta lisäksi metsästyslain 84 §:ssä. Eläimen lopettamisessa noudatetaan eläinsuojeluasetuksen 10 luvun säännöksiä.

Metsästysasetuksen 19 §:ssä säädetään eläimen ampumiseen käytettävästä ampuma-aseesta. Hätätapauksessa eläimen kärsimyksen pitkittymisen estämiseksi rajavartiomies voi käyttää eläimen lopettamiseen kantamaansa ampuma-asetta tai muuta ampuma-asetta, jonka turvalliseen käyttämiseen hänellä on riittävä kyky ja taito.

Rauhoitettu riistaeläin voidaan lopettaa vain jos muuta ratkaisua vaaran tai merkittävän vahingon estämiseen ei ole, lopettamiseen vaadittavaa viranomaisen lupaa ei voida odottaa ja lopettaminen on myös eläinsuojelunäkökohdat huomioon ottaen perusteltua.

4 §
Kirjaaminen, ilmoitukset ja todistus

Eläimen kiinniotosta, säilyttämisestä, lopettamisesta ja luovuttamisesta tulee kirjata ainakin:

1) toimenpide, sen aika ja -paikka;

2) toimenpiteen peruste;

3) toimenpiteen suorittaneet virkamiehet;

4) tiedot siitä kenelle tai minne eläin on luovutettu.

Eläimen lopettamisesta on ilmoitettava sen omistajalle tai lailliselle haltijalle ja riistaeläimen lopettamisesta myös metsästysoikeuden haltijalle sen mukaan, kuin metsästyslain 83 §:ssä ja metsästysasetuksen 39 §:ssä säädetään. Rauhoitetun riistaeläimen lopettamisesta on ilmoitettava lisäksi riistanhoitopiirille ja poliisille.

Toimenpiteestä on pyynnöstä annettava todistus eläimen omistajalle tai lailliselle haltijalle, jollei muun säännöksen perusteella annettua todistusta ole pidettävä riittävänä.

5 §
Kansainväliset velvoitteet

Suomea sitoviin kansainvälisiin sopimuksiin perustuvista rauhoitussäännöksistä poikkeavasta menettelystä ilmoittamisesta säädetään erikseen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2005.

Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2005

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Lainsäädäntöneuvos
Tomi Vuori

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.