658/2005

Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2005

Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen menettelystä haltuun otetun omaisuuden säilyttämisessä

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 15 päivänä heinäkuuta 2005 annetun rajavartiolain (578/2005) 84 §:n 2 momentin 1 kohdan nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan rajavartiolaitoksen haltuun ottaman omaisuuden säilyttämiseen, jollei muulla toisin säädetä. Asetusta sovelletaan myös silloin, kun rajavartiolaitos säilyttää omaisuutta muun viranomaisen lukuun.

2 §
Haltuun otettua omaisuutta koskevat yleiset säännökset

Haltuun otettua omaisuutta on säilytettävä turvallisesti ja huolellisesti siten, ettei sen arvo tarpeettomasti alene.

Omaisuutta saa rajavartiolaitoksessa käsitellä vain rajavartiolaitoksen palveluksessa oleva virkamies, jollei tästä ole erityisestä syystä tarpeen poiketa. Omaisuuden säilytyksestä annettujen säännösten noudattamisesta vastaa pakkokeinolain (450/1987) nojalla haltuun otetun omaisuuden osalta tutkinnanjohtaja, ja muun omaisuuden osalta asianomaisen hallintoyksikön määräämä virkamies.

Vaarallisten aineiden ja esineiden käsittelystä sekä omaisuuden luovuttamisesta, hävittämisestä ja kuuluttamisesta sen omistajan tai laillisen haltijan tavoittamiseksi noudatetaan mitä niistä erikseen säädetään.

3 §
Omaisuuden säilyttäminen

Omaisuutta on säilytettävä sen säilyttämiselle varatussa lukitussa tilassa siten, etteivät tavarat pääse sekoittumaan. Kooltaan suuri tai muuten vaikeasti säilytettävä omaisuus voidaan kuitenkin säilyttää myös muussa asianmukaisessa tilapäisessä säilytystilassa. Lyhytaikaisessa alle 12 tuntia kestävässä säilytyksessä voidaan omaisuuden säilyttäminen järjestää myös muulla tarkoituksenmukaisella tavalla.

Omaisuuden säilyttämiseen varatuissa tiloissa käynti on järjestettävä siten, että tiloissa käynti voidaan jälkikäteen todentaa.

4 §
Kirjaaminen ja todistus

Haltuunotetusta omaisuudesta on pidettävä säilytyskirjaa, johon tehtävät merkinnät varmennetaan asianomaisen virkamiehen allekirjoituksella ja nimen selvennyksellä. Säilytyskirjaan on merkittävä ainakin seuraavat säilytettävää omaisuutta koskevat tiedot:

1) haltuunottoaika ja -paikka;

2) haltuunoton peruste;

3) haltuunoton suorittanut virkamies;

4) haltuunottopäätöksen tekijä;

5) mahdolliset haltuunotetun omaisuuden laillisen hallinnan selvittämiseksi tehdyt tarkistukset;

6) tiedot omaisuuden luovuttamisesta.

Sille, jolta omaisuus on otettu haltuun, on pyydettäessä annettava asiaa koskeva todistus, jollei muun säännöksen perusteella annettua todistusta ole pidettävä riittävänä.

5 §
Hallintoyksikön pitämät säilytystilat ja niiden vastuuhenkilö

Asianomaisen hallintoyksikön on pidettävä luetteloa, josta ilmenee hallintoyksikön pitämät haltuun otetun omaisuuden säilytystilat.

Hallintoyksikön on määrättävä kullekin omaisuuden säilyttämistilalle vastuuhenkilö, joka osaltaan vastaa tässä asetuksessa säädettyjen säännösten noudattamisesta.

6 §
Omaisuuden luovuttaminen

Omaisuus luovutetaan omistajalle tai lailliselle haltijalle, kun perusteita sen hallussapitämiselle ei enää ole.

Omaisuuden luovuttamisesta viranomaiselle säädetään erikseen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2005.

Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2005

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Lainsäädäntöneuvos
Tomi Vuori

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.