657/2005

Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2005

Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen velvollisuudesta ilmoittaa tietoonsa tulleesta epäillystä rikoksesta ja käynnistämästään rikostorjuntatoimenpiteestä

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaan säädetään 15 päivänä heinäkuuta 2005 annetun rajavartiolain (578/2005) 48 §:n nojalla:

1 §
Asetuksen tarkoitus

Tämän asetuksen tarkoituksena on rikostorjuntaviranomaisten yhteistoiminnan kehittäminen ja tästä johtuva rikostorjuntatyön tehostaminen.

2 §
Ilmoitettavat asiat

Rajavartiolaitoksen on ilmoitettava tässä asetuksessa säädetylle esitutkintaviranomaiselle tietoonsa tulleesta epäilystä rikoksesta ja käynnistämästään toimenpiteestä rikoksen ennalta estämiseksi, selvittämiseksi tai syytteeseen saattamiseksi.

3 §
Poliisille tehtävä ilmoitus

Rajavartiolaitoksen on ilmoitettava tässä asetuksessa säädetystä epäillystä rikoksesta ja käynnistämästään rikostorjuntatoimenpiteestä sille kihlakunnanviraston poliisilaitokselle, jolle rikoksen esitutkinnan suorittaminen rikoksen tekopaikan mukaan kuuluisi. Virka-ajan ulkopuolella ilmoitus tehdään asianomaisen kihlakunnanviraston tai kihlakunnanvirastojen yhteistoiminta-alueen päällystöpäivystäjälle tai muulle erikseen sovitulle henkilölle.

Ilmoitus on tehtävä myös keskusrikospoliisille ja suojelupoliisille silloin, kun epäilty rikos ilmeisesti kuuluu näiden viranomaisten toimialan piiriin.

Tässä pykälässä tarkoitettu ilmoitusvelvollisuus voidaan täyttää tekemällä asiasta merkintä poliisiasiain tietojärjestelmään, jos kyse on vähäisestä rikoksesta, jota koskeva esitutkinta voitaisiin esitutkintalain (449/1987) mukaan suorittaa suppeana esitutkintana.

4 §
Tullille tehtävä ilmoitus

Ilmoitus tullirikoksesta ja rajavartiolaitoksen tullirikosta koskevasta toimenpiteestä tehdään rikoksen tekopaikalla toimivaltaiselle tullipiirille. Virka-ajan ulkopuolella ilmoitus tehdään tullipiirin tutkinnan päivystäjälle tai tullin osoittamalle muulle henkilölle.

5 §
Ilmoituksen tekoaika ja -tapa

Tässä asetuksessa tarkoitettu ilmoitus on tehtävä viipymättä.

Ilmoitus tehdään tarkoituksenmukaista tiedonvälitystapaa käyttäen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2005.

Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2005

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Lainsäädäntöneuvos
Tomi Vuori

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.