653/2005

Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2005

Valtioneuvoston asetus rajavyöhykkeestä ja rajavyöhykkeen takarajasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, säädetään 15 päivänä heinäkuuta 2005 annetun rajavartiolain (578/2005) 49 §:n 2 momentin nojalla:

1 §

Rajavyöhykkeenä on valtakunnan rajan rajaviivan ja tässä asetuksessa säädetyn rajavyöhykkeen takarajan välinen alue.

2 §

Tässä asetuksessa käytetyillä paikannimillä, maastokohtien nimillä ja karttapisteillä tarkoitetaan Maanmittauslaitoksen julkaiseman, tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevan maastokarttasarjan, mittakaavaltaan 1:50 000, nimikkeistöä ja karttapisteitä.

Rajamerkillä tarkoitetaan Suomen ja Neuvostoliiton välillä 23 päivänä kesäkuuta 1960 allekirjoitetussa sopimuksessa Suomen ja Neuvostoliiton välisellä valtakunnan rajalla noudatettavasta järjestyksestä ja rajatapahtumain selvittämisjärjestyksestä (SopS 32/1960) ja rajajärjestyssopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta tehdyssä sopimuksessa (SopS 54/1998) mainittua rajamerkkiä.

3 §

Rajavyöhykkeen takaraja merkitään maanomistajan suostumuksella maastoon maalaamalla takarajalla oleviin puihin keltainen rengas tai kiinnittämällä niiden ympärille keltaisesta muovinauhasta rengas taikka pystyttämällä keltaiseksi maalattuja viittoja.

Vesialueella rajavyöhykkeen takaraja merkitään joko keltaisilla viitoilla tai keltaisilla poijuilla. Laajoilla vesistöillä voidaan takarajan kulku merkitä rannalle takarajan suuntaan osoittavilla linjataulupareilla.

Teiden, polkujen ja muiden kulkuurien kohdalla sekä tarpeen vaatiessa muuallakin takaraja merkitään erityisillä kieltotauluilla.

4 §

Rajavyöhykkeen takaraja kulkee tässä asetuksessa mainittujen kiintopisteiden kautta siten kuin se on maastoon merkitty. Takarajan kulkua kuvaamaan käytetyt järvet, joet, purot, tiet, polut ja muut kulkureitit eivät kuulu rajavyöhykkeeseen, ellei tässä asetuksessa niin erikseen säädetä.

5 §

Jos kiinteistön käyttötarkoitus tai muu syy huomattavasti vaikeuttaa rajavyöhykkeen takarajan riittävää merkitsemistä maastoon tässä asetuksessa lueteltujen kiintopisteiden ja maastokohtien mukaisesti, voidaan takaraja merkitä asianomaisen rajavartiolaitoksen hallintoyksikön komentajan päätöksellä vähäisessä määrin niistä poikkeavasti, kuitenkin sillä edellytyksellä, ettei rajavyöhyke tällaisen takarajan merkitsemisen johdosta laajene.

6 §

Rajavyöhykkeen takaraja kulkee karttapisteiden ja maastokohtien kautta seuraavasti:

1. Kotkan kaupunki ja Haminan kaupunki

Suomen sekä Venäjän välisen valtakunnan rajan Suomenlahdella oleva päätepiste, jonka koordinaatit ovat: leveys 60°12.02', pituus 27°17.82', mainitusta päätepisteestä kohtisuorasti 4 000 metrin etäisyydellä Suomen alueella oleva piste, jonka koordinaatit ovat: leveys 60°14.1', pituus 27°16.7 ', - piste, jonka koordinaatit ovat: leveys 60°15.3', pituus 27°25.1', - Reiskerin kaakkoisranta - Lumiluoto.

2. Virolahden kunta

Lumiluoto - Ulkoluoto - Parrion luoteisranta - Vanhasaaren luoteiskärki - piste rajamerkistä VI/5 100 metriä länteen - Rääntiön länsikärki - Halsholmin länsiranta - Kivikkoluoto - Hiekkasaaren eteläkärki - Kiiskijärven silta - tie 14754 Reinikkalaan - tie Heinsuonpellolle - rajanylityspaikan alue pl. - piste Virolahden ja Miehikkälän kuntien rajalla 700 metriä valtakunnan rajasta.

3. Miehikkälän kunta

Piste Virolahden ja Miehikkälän kuntien rajalla 700 metriä valtakunnan rajasta - kärrytie Kolminkannankangas - Urpalanjoki - metsäautotie Rainionkangas - metsäautotie Letkonkangas - Urpalanjoki - Nurmelanjärvi.

4. Ylämaan kunta

Salajärven silta 800 metriä valtakunnan rajasta - Kotilammen länsiranta - piste tien 14778 mutkassa 620 metriä valtakunnan rajasta - Haukkavuorentie - piste tiellä 14779 Ylä- ja Ala-Sammalisen välissä - Luotosentie - Luotosen luoteisranta - Valkjärven luoteisranta - Uutela - Hangasvuori - Riepäs - Höytiönjärven koillisranta - piste Ylämaan kunnan ja Lappeenrannan kaupungin rajalla 1 180 metriä valtakunnan rajasta.

5. Lappeenrannan kaupunki

Piste Ylämaan kunnan ja Lappeenrannan kaupungin rajalla 1 180 metriä valtakunnan rajasta - Hiiri - Vainikkalan rajavartioasema - Ojalampi - piste Rakkolanjoella 800 metriä valtakunnan rajasta - Alatalo - Pekkalanrinteenmäen länsireunaa - Kolari - Kolarista tielle 3902 johtava tie - tie 3902 - rajanylityspaikan alue pl. - Nuijamaan kirkonkylä - Kirsiniemen eteläkärki - Myräjärven pohjoisranta - piste tiellä 14839 valtakunnan rajasta 500 metriä - Holmoinmäen länsireuna.

6. Joutsenon kaupunki

Kulmala - niemi Suokumaanjärven etelärannalla 1 150 metriä valtakunnan rajasta - Mustalampi - Rajaharjun tienristeys - Holmanjoki Joutsenon kaupungin ja Imatran kaupungin rajalla.

7. Imatran kaupunki

Holmanjoki Joutsenon kaupungin ja Imatran kaupungin rajalla - piste Kiurulan tiellä 600 metriä valtakunnan rajasta - rajanylityspaikan alue pl. - maantie Räikkölään - piste Vuoksen länsirannalla 700 metriä valtakunnan rajasta - Pelkolan tuontipuuterminaali - Imatran tulli- ja raja-asema - Pelkolan rajavartioasema - tien 14874 risteys Karhusuolla - Mustalampi - Notkola - piste Varpaanlahden koillisrannalla 500 metriä valtakunnan rajasta.

8. Ruokolahden kunta

Piste Varpaanlahden koillisrannalla 500 metriä valtakunnan rajasta - Uutela - tie Mäntylään - piste Helisevänjoella 500 metriä valtakunnan rajasta.

9. Rautjärven kunta

Piste Helisevänjoella 500 metriä valtakunnan rajasta - Oritlammen eteläranta - piste Hiijärven lounaisrannalla 950 metriä valtakunnan rajasta - Suurisaaren pohjoisrantaa - piste Hiijärven koillisrannalla 400 metriä valtakunnan rajasta - Uutela - piste Variksenkylän tiellä 300 metriä valtakunnan rajasta - piste Pitkäjärven etelärannalla 400 metriä valtakunnan rajasta - Pitkäjärven ranta - piste Pitkäjärven pohjoisrannalla 200 metriä valtakunnan rajasta - Myllysuon lounaiskulma - Kaukosenmäki - teiden 14922 ja 14930 risteys - piste Kokkolanjoen rannalla 400 metriä valtakunnan rajasta - Petritsanvaara.

10. Parikkalan kunta

Peltola - Sinkkosennurkka - Joukionsalmi - Kukkarolahden pohjoisranta - piste Kukkarolahden itärannalla 500 metriä valtakunnan rajasta - Pyörlampi - tie 4012/14937 - itäisimmän Saarilammin länsireuna - piste 200 metriä rajamerkistä II/77 luoteeseen - Piitsoron pellon luoteisin kulma (karttasana 1:20 000 mittakaavan kartasta) - piste Tyrjänjärven lounaisrannalla 500 metriä valtakunnan rajasta - Tyrjänjärven ranta - piste Tyrjänjärven pohjoisrannalla 750 metriä valtakunnan rajasta - Haisuunvuoren länsipuoli - Tyrjä-Saari tie - Tyrämäen länsipuoli - Ylä-Tyrjän länsiranta - Myllyjoen suu - Kurkelanjärven luoteisranta - Soikulanlammen länsiranta - Joutsenlammen eteläranta - Joutsenlammen eteläkärki - Munalammen luoteispää - Matriin johtavaa tietä seuraten Nirkonniemeen - piste Korpijärven länsirannalla 600 metriä valtakunnan rajasta - rantaviivaa järven pohjoisrantaan piste 500 metriä valtakunnan rajasta - Riihilammen itäpää - Uukuniemen tulli- ja raja-asema - rajanylityspaikan alue pl. - Paakalahden Herniemi - piste Pyhäjärven rannassa 700 metriä rajamerkistä II/125 luoteeseen - rantaviivaa - Hevoskallio - Kartunranta - Eevanniemi - Viklansaari - Hietasaari - Louhisaari - lääninraja.

11. Kiteen kaupunki

Lääninraja - Maironniemi - Sorronlahti - tie Sorronlahteen - tie Närsäkkälän rajavartioasemalle - Pekkala - tie Pekkalaan - tie Paasuun - Vaitjärven pohjoisranta - Ilvesvaaran kaakkoispuoli - tie Lamakkaan - Lamakka Herrunsuo - Längänsuo (mukaan lukien) - Ojantaus - Sikasalonsuo (mukaan lukien) - Laskahonmaa - tie Kesämaahan - Kesämaa - Kiermi (mukaan lukien) - Kyrönlahti (mukaan lukien) - Kyrönlahden luoteispuoli - Kamarahkonkangas - tie Kontturiin - Kontturi - Tarkkosenkangas - Koivensalonkorpi - Hyttilampi - Välivaara tien pää - Porento - Iso Riihilammen kaakkoisranta - Saunakangas - piste kunnanrajalla Katihtapurossa 750 metriä rajamerkistä III/39 länteen.

12. Tohmajärven kunta

Piste kunnanrajalla Katihtapurossa 750 metriä rajamerkistä III/39 länteen - Vonganlammen eteläranta - Kuikkasuo - piste Rämeenjärven rannalla 800 metriä rajamerkistä III/49 luoteeseen - Perä-Muskosta Rämeenjärvelle johtava tie - Perä-Muskoon johtavaa tietä seuraten 350 metriä - Lammassaari (mukaan lukien) - Noittaa - Jylmäkkö - Kivisuo - Niiralan tulli- ja raja-asema - Alasuo - tie Alasuolle - Alasuon ja Värtslilän tien risteys - Räykynvaara - Sääperin kaakkoisranta - Kunnas - Onkilampi pohjoisranta - piste Ryösiönjoessa 1150 metriä rajamerkistä III/83 pohjoiseen - Hepovaaran luoteispää - Jouhtenuksen pohjoisranta - piste niemenkärjessä 850 metriä valtakunnan rajasta - Kaitalampi (mukaan lukien) - piste kunnanrajalla 500 metriä valtakunnan rajasta.

13. Joensuun kaupunki

Piste kunnanrajalla 500 metriä valtakunnan rajasta - Honkavaara - Saarivaara - piste Kanajärven rannalla 1 000 metriä valtakunnan rajasta - Niinikkoselkä - Jyrinsuo - Saaroisienselkä - tie Mustikkavaaraan - tie Kanunkankaalle - Tsiikonlampi - Tsiikonlammen pohjoiskärki - Varpuvaaraan johtavan tien ja sähkölinjan risteys, piste 440 metriä valtakunnan rajasta - Ruhovaaran tie - Nuorikonvaaraan johtava metsäautotie - Nuorikonvaaran koillispuoli, polun ja tien risteys, piste 1 200 metriä valtakunnan rajasta - Ahvenlampi (mukaan lukien) - kunnanrajan ja Kämppäkankaalle johtavan tien risteys.

14. Ilomantsin kunta

Kunnanrajan ja Kämppäkankaalle johtavan tien risteys - kunnanrajaa Turveahonsuolle - Turveahonsuon länsireunaa pohjoiseen Leppäkankaalle johtava tie - Leppäkangas - Syrjänlammen itäranta - Syrjänvaara -Syrjänvaaralle johtava tie - Jyrkilänvaara - Mutalahden lakkautetulle rajavartioasemalle johtava tie - Matosaaren itäpuoli - Mustatsaaret - Mustatsaaret luoteiskulma (mukaan lukien) - Putsiniemi (mukaan lukien) - Suursaari (mukaan lukien) - Tervansaari piste 151.7 (mukaan lukien) - Simolampien kannas - Kivilahdenkangas - Mäntyniemi (mukaan lukien) - Rantala - Lemipuro - Verkkosalmi - Kontiovaara - Haapovaaraan johtava tie - Lamanaho - Rahelampi - Ilomantsinlampi - Koitajoelle johtava tie - Lehtosaari (mukaan lukien) - Kangaslammelle johtavaa tietä seuraten - Konnukankangas - Kalliovaara - Leminahontie - metsäautotien risteys 700 metriä valtakunnan rajasta - Pitkäkankaalle johtavaa tietä seuraten - Pitkäkangas - Jokivaara - Ritoniemi (mukaan lukien) - Palolampi (mukaan lukien) - metsäautotietä seuraten Pyöreäkankaalle - 900 metriä Ilajan kämpältä kaakkoon - metsäautotietä seuraten Syvälammen kankaalle - Tapionaho - Hanhilammille johtava puro - Hanhilammit kaakkoisranta - Virmavaaraan johtava tie - Korkeakangas - Virmavaaraan ja Pitkäahoon johtavien teiden risteys - Pitkäaho - Pitkäahosta Koidanvaaraan johtava tie - Koidanvaara (mukaan lukien) - Pirtupolku - Kotavaara - Pieni Kotavaara - Nuottilammille johtavaa tietä seuraten - Pitkäkankaalle ja Nuottilammenkankaalle johtavien teiden risteys - Heinäahonkankaalle johtava tie - Tepposenvaaraan johtavaa tietä seuraten - Tepposenvaara - Rosvohodunaho - piste kunnanrajalla 1 900 metriä valtakunnan rajasta.

15. Lieksan kaupunki

Piste kunnanrajalla 1 900 metriä valtakunnan rajasta - Korpisalo - Haapavaara - Syvänlamminvaara - Inari - Honkavaara - Lukanvaara - Rännänlammen luoteisranta - Rännänjoki - Lieksanjoen pohjoisrantaa - Rompinmutka - Säynäsemänlampi - Kivilampi (mukaan lukien) - Onkilampi - Syvä- ja Matala-Kaiturien pohjoisrantaa - Heinäjärvi - Koivusaari - Tuulijoki - Syvä-Paavila ja Saari-Paavila (mukaan lukien) - Paavilankangas (mukaan lukien) - Onnenkangas - Laukkuvaara - Tetrikangas - Naulavaara - Tikkalankangas - Kivivaara - Tyrävaara - Kortevaara - Pitkäntammi - Havukkasuo - Kankkusenlampi - Otrosvaara (mukaan lukien) - metsäautotien ja lääninrajan leikkauspiste 1500 metriä valtakunnan rajasta.

16. Kuhmon kaupunki

Metsäautotien ja lääninrajan leikkauspiste 1 500 metriä valtakunnan rajasta - Syvälammen kaakkoisranta - piste Päälammen metsäautotiellä 1900 metriä valtakunnan rajasta - metsäautotie - piste Päälammen metsäautotiellä 2 000 metriä valtakunnan rajasta - Koirilammen eteläranta - Kortelammen eteläranta - metsäautotie - Iso-Salmilampi - Saralammen länsiranta - Hirviaho - tie Kuusijärven koillisrannalla - Hoikanlampi - Rajakankaan rajavartioasema - Huotarinlampi - Mustavaaran länsipuoli - Keski-Rokon luoteisranta - piste Rasivaaran tiellä 1 850 metriä valtakunnan rajasta - metsäautotie - Rasivaara - Salmilampi - Iso Vuorijärvi - Vonganjärvi - Kaita-Kiekin länsiranta - Peuralammen länsiranta - Palosenjärven saaren länsiranta - polku ja metsäautotie Hamaralammen kaakkoisrantaan - Hamarapuro - Pirttilampien luoteisranta - metsäautotie - Tulisuon lounaispuoli - metsäautoteiden risteys Alajärven itäpuolella - metsäautotie - Joutensuon lounaiskulma - Iso Joutenlammen luoteisranta - Sorkkalammen lounaisranta - Saksanlampi - Määtänlampi - Iso-Tahkonen - Kannas - Maaselänjärven lounaisranta - lampi Löytösuolla - Hämeenjärvi - Mäntyjärven länsiranta - Kuusijärvi - Koivajan peltoaukea - Karhuvaara - Lehtolampi - Karankojärven länsiranta - Iso-Kangaslammen länsiranta - lammen lounaisranta länteen Saukkovaarasta - Erilampi - Kiimavaaran peltoaukea - piste Kostamustiellä 840 metriä valtakunnan rajasta - Vartiuksen rajavartioasema - piste Haapasuolla 840 metriä valtakunnan rajasta - Iso Lahnajärven luoteisranta - piste Kuhmon kaupungin ja Suomussalmen kunnan rajalla 1 300 metriä valtakunnan rajasta.

17. Suomussalmen kunta

Piste Kuhmon kaupungin ja Suomussalmen kunnan rajalla 1 300 metriä valtakunnan rajasta - tie Korkea-Pyhälamminaho - Tapionlammen kaakkoisranta - Vuokkijärven lounaisranta - Savilaksin länsiranta - Hietajärven Möttönen - Rantala - Autionpuronlampi - Murhijärvi - Kivijärven eteläranta - Kiviniemen länsiranta - Niskonniemen kaakkoisranta - Kivijärvi - Niskonniemen länsiranta - Pitkäperjantailammen koillisranta - Pienen Viianginjärven lounaisranta - Viianginjärvi - Pitkälampi - Korpijärven eteläranta - Kammarinlammen pohjoisranta - Kaartojärvensärkät - Ison Hangaslammen eteläranta - Hukkakangas - Raatteen rajavartioasema - Raatejärven lounaisrannalla olevan niemen pohjoiskärki 300 metriä valtakunnan rajasta - Sakkolammen kaakkoisranta - Limpurinlammen eteläranta - Matalalammen länsiranta - Hoikkajärven luoteisranta - Pieni Kivijärven eteläranta - Pieni Kivijärvi - Kivijärvi - Syvänjärvestä laskevan puronsuu - tie Kivijärven pohjoispuolella 400 metriä valtakunnan rajasta - Syvänjärventie - piste Syvänjärventien pohjoispäässä 350 metriä valtakunnan rajasta - Haukilampi - Karhukunnaan länsipää - Särkänlatvanaho länsipää - Särkkälammen eteläranta - Levävaaran eteläpää - Kirkelän eteläranta - Kirkelän kaakkoisranta - Yli-Karttimojärven eteläranta - Yli-Karttimojärven itäpää - Pieni Pirttijärvi koillisranta - Kotilampi - Hamppulampi - Nauhalampi - piste Hoikkajärven etelärannalla 700 metriä valtakunnan rajasta - Mustalampi - Niittylampi - Martinpuron ja Matopuron yhtymäkohta - Hoikkavaaran eteläreuna - Lehtolammen pohjoisranta - Kuismanpellon pohjoispää - Pekanlamminsuon lampi - Kalmokankaan luoteisreuna - Iso Moukkorin länsiranta - Soidinlampi - piste Kovavaaran polulla 700 metriä valtakunnan rajasta - Palonen - piste Palosentiellä 1 750 metriä valtakunnan rajasta - Palosen tie - Louhivaaran kaakkoispää - piste Ölkynlammen länsirannalla 850 metriä valtakunnan rajasta - Ylimmäinen Latvalampi koillisranta - Luomajärven lounaisranta.

18. Kuusamon kaupunki

Luomajärven lounaisranta - Luomajärvi - Lauttolampi eteläranta - Lauttolampi - tienhaara rajamerkistä 758 pohjoiseen 1 200 metriä - rajanvarsitie - Matosuon tienhaara piste rajamerkistä 759 1650 metriä lounaaseen - piste Pitkäkummun tiellä rajamerkistä 762 lounaaseen 550 metriä - Pitkäkummun tie - Närängänjatkon tienristeys - Laattajan Isosaaren pohjoispuolella oleva niemi - Aheislahden kaakkoisranta - Kaihlaluoman luoteisranta - Rytiluoma - Metsälammin kaakkoisranta - Iso Syrjäjärven länsiranta - Pikku-Syrjäjärven pohjoisrannalla oleva niemi - Kolmas Kuikkalammen lounaisranta - Kolmas Kuikkalammen eteläranta - Luokkiniemen länsiranta - Luokkijärven eteläranta - Näätämäisen luoteisranta - Peltojärven länsiranta - Pirttilahti - Heinälammen länsiranta - Penninkiluomajärven länsiranta - piste Kortesalmen tiellä 600 metriä valtakunnan rajasta - Multijärven Riihiniemi - Kuurnanniemen länsiranta - piste Pitkäperän tiellä 1 000 metriä valtakunnan rajasta - piste Pitkäperän tiellä 800 metriä valtakunnan rajasta - Angerjärven länsiranta - Pukarin Kiviniemen itäranta - piste rajamerkistä IV/43 lounaaseen 420 metriä - piste Pukarin tiellä 420 metriä valtakunnan rajasta - Kuralampi - piste Eksymäjärven etelärannalla 750 metriä valtakunnan rajasta - piste Sarajärven Saralahden etelärannalla 450 metriä valtakunnan rajasta - Sarajärven Saralahti - piste rajamerkistä IV/54 260 metriä luoteeseen Kelkkasaaren etelärannalla - lampi Kaivossuolla 1 030 metriä valtakunnan rajasta - Rapalampi - piste Kuntijärven tiellä 1 150 metriä valtakunnan rajasta - Lihalampi - Juumajärven länsiranta - piste Paljakan tiellä 400 metriä valtakunnan rajasta - Porolampi - piste Kuusinkijoen pohjoisrannalla 760 metriä valtakunnan rajasta - piste Ahoniemen tiellä 1 550 metriä valtakunnan rajasta - Vihvilänlammit toinen lampi lännestä - Alimmaisen Suistojärven itäranta -Lauttalampi länsiranta - Ylimmäinen Kuivajärvi - piste Liikasenvaaran tiellä 1 000 metriä valtakunnan rajasta - piste Korvasjärven etelärannalla 1 300 metriä valtakunnan rajasta - Korvasjärven länsiranta - Korvasjärven pohjoisranta - Karvastekemäjärven länsiranta.

19. Sallan kunta

Karvastekemäjärven länsiranta - Kokonpesäjärvi - Alanen Hangasjärvi länsiranta - Saarijärvi - läntisimmän Sokkalammen länsiranta - Pilkkasiipilammen länsiranta - Hanhilampi - Possolioja - Possolijärven länsiranta - Siekajärvi länsiranta - piste Onkamo Siekakangas tiellä 1 350 metriä länteen valtakunnan rajasta - Kallunkisaari - Sotiniemi - Isolehto - Murtovaara - Pekelojanselkä - Kolvivaara, metsäautotien itäpuoli - Pekellehto - Sallan raja-asema - piste rautatiellä 800 metriä valtakunnan rajasta - Tuohikylän tie - Jängänpää - piste Kiekkiojalla 500 metriä länteen valtakunnan rajasta - piste Kuolajoella 1 000 metriä valtakunnan rajasta - Kiimakumpu - Matsokkaharjun länsipää - Korkiamännikkö - Kerekkäojanlatvaselän länsipuoli - Ylirovanvaaran länsipuoli - piste Tenniöjoella 1 400 metriä valtakunnan rajasta - Pautatsilammen länsiranta - Soidinvaara - Patakankaan tie - Käärmelammit - Puolivälilammen länsiranta - Saukkojärven kaakkoisranta - Lautakotaoja - piste Lautakotaojalla 2 600 metriä länteen valtakunnan rajasta - Sorsatunturin koillispuoli - Jaltakkioivanmuristan tie - piste Jaltakkioivanmuristalla 2 500 metriä länteen valtakunnan rajasta - piste Tuntsajoella 3 000 metriä valtakunnan rajasta - Kujakankaan tie - piste tiellä Puitsitunturin lounaispuolella 2 500 metriä länteen valtakunnan rajasta - 3 000 metrin etäisyydellä valtakunnan rajasta valtakunnan rajan suunnassa Sallan ja Savukosken kuntien väliselle rajalle.

20. Savukosken kunta

Piste Sallan ja Savukosken kuntien välisellä rajalla 3 000 metriä valtakunnan rajasta - siitä 3 000 metrin etäisyydellä valtakunnan rajan suuntaisena hekojängänojalle - Hekojängänoja - piste Nuorttijoella 550 metriä valtakunnan rajasta - piste Rapnisojalla 550 metriä valtakunnan rajasta - Rapnisnoja - piste Rapnisojalla 3 000 metriä valtakunnan rajasta - siitä 3 000 metrin etäisyydellä valtakunnan rajan suuntaisena Savukosken ja sodankylän kuntien väliselle rajalle.

21. Sodankylän kunta

Piste Savukosken ja Sodankylän kuntien välisellä rajalla 3 000 metriä valtakunnan rajasta - Välipään länsireuna 3 000 metriä valtakunnan rajasta - Purnuoja - piste Anterinjoella 1 400 metriä valtakunnan rajasta - Anterin polkutie - piste Luttojoella 1 200 metriä valtakunnan rajasta.

22. Inarin kunta

Piste Luttojoella 1 200 metriä valtakunnan rajasta - piste Luttojoella Raja-Joosepin kentän itäpuolella 340 metriä valtakunnan rajasta - Luttojoelle ja museokenttään johtavien teiden risteys 740 metriä valtakunnan rajasta - piste Ivalo-Raja-Jooseppi maantiellä 450 metriä valtakunnan rajasta - piste Ivalo-Raja-Jooseppi maantiellä 200 metriä valtakunnan rajasta - piste Ivalo-Raja-Jooseppi maantiellä 1 700 metriä valtakunnan rajasta - Iso Suorsajärven pohjoisranta - Kippisjärven luoteisranta - Seitapää - Alempi Ahmasjärvi lounaisranta - Pyöriä Kiertusjärvi - Pieni Siikajärvi länsiranta - Iso Siikajärvi länsiranta - Läntinen Palokotajärvi - Kantojärvi - Keskimmäinen järvi - piste Ivalo-Virtaniemi maantiellä 2 500 metriä valtakunnan rajasta - piste Ivalo-Virtaniemi maantiellä 600 metriä valtakunnan rajasta - Kessintie - Suovaselkäjärvi - Korppikurujärven pohjoisranta - Kantojärven pohjoisranta - Ristijärvi - Käyräjärvi - Muotkavaaran oja - piste 1 900 metriä länteen Muotkavaaran rajamerkistä - piste nimetön lampi 2 300 metriä luoteeseen Muotkavaaran rajamerkistä - Muotkavaaran rajamerkki.

7 §

Rajavartiolaitoksen esikunta antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä rajavyöhykkeen takarajan merkitsemisestä.

8 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2005.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2005

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Toimistopäällikkö
Olli Hakkarainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.