652/2005

Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2005

Valtioneuvoston asetus rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, säädetään 15 päivänä heinäkuuta annetun rajavartiolain (578/2005) 12 §:n 2 momentin sekä 84 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdan nojalla:

1 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) huvialuksella yksityisessä käytössä olevaa alusta, jota käytetään paikasta toiseen siirtymiseen muussa kuin kaupallisessa tarkoituksessa;

2) kalastusaluksella alusta, jota käytetään kaupallisessa tarkoituksessa tapahtuvaan kalastamiseen;

3) lastialuksella alusta, jota käytetään kaupallisessa tarkoituksessa tapahtuvaan lastin kuljettamiseen;

4) pienkoneella yksimoottorista ilma-alusta, jonka lentoonlähtömassa on enintään 2 000 kilogrammaa;

5) Schengenin säännöstöllä Amsterdamin sopimuksella 1 päivänä toukokuuta 1999 osaksi Euroopan unionin säännöstöä otettua kokonaisuutta, joka koostuu vuoden 1985 Schengenin sopimuksesta, vuoden 1990 Schengenin yleissopimuksesta, jäsenvaltioiden liittymissopimuksista sekä Schengenin toimeenpanevan komitean päätöksistä ja julistuksista, sekä tähän säännöstöön perustuvia myöhemmin annettuja säädöksiä;

6) ulkorajalla Schengenin säännöstössä tarkoitettua ulkorajaa;

7) rajanylityspaikalla jäljempänä tässä asetuksessa mainittua satamaa, rautatieasemaa, lentoasemaa taikka muuta paikkaa tai aluetta, joka on osoitettu rajatarkastusten toimittamiseen, ja jonka kautta ulkorajan ylittäminen tapahtuu;

8) kansainvälisellä rajanylityspaikalla kansainväliselle matkustajaliikenteelle tarkoitettua rajanylityspaikkaa;

9) tilapäisellä rajanylityspaikalla Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan ylityspaikoista tehdyssä sopimuksessa (SopS 66/1994) tarkoitettua rajanylityspaikkaa, joka on käytettävissä vain erityisten rajan ylittävän henkilön kansalaisuutta, asuinpaikkaa, matkan tarkoitusta, matkustamistapaa tai matkustajan mukana kuljetettavia tavaroita koskevien edellytysten täyttyessä.

2 §
Rajanylityspaikan merkitseminen

Rajanylityspaikka osoitetaan selvästi havaittavilla merkinnöillä sen mukaan kuin sisäasiainministeriö tarkemmin määrää.

Kansainvälisten sopimusten edellyttämistä merkinnöistä säädetään erikseen.

3 §
Rajanylityspaikan aukioloaika

Kansainvälinen rajanylityspaikka on avoinna jatkuvasti, jollei vieraan valtion kanssa ole aukioloajan rajoittamisesta toisin sovittu. Tilapäinen rajanylityspaikka on avoinna sen mukaan kuin rajavartiolaitos tullin kanssa asiasta ensin sovittuaan tarkemmin määrää.

4 §
Rajanylityslupa

Rajavartiolain (578/2005) 13 §:ssä tarkoitetun rajanylitysluvan antaa alueellinen rajavartioviranomainen. Lupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksesta tulee käydä ilmi:

1) maahan tulevan tai maasta lähtevän henkilön henkilö-, kansalaisuus-, osoite- ja yhteystiedot sekä syntymäaika;

2) aluksen ja ilma-aluksen osalta kansallisuus, nimi, rekisteritunnus ja radiokutsu;

3) maahantuloaika ja -paikka tai maastalähtöaika ja -paikka;

4) maahantulon tai maastalähdön tarkoitus.

Rajavartiolaitos voi erityisestä syystä antaa vapautuksia hakemuksessa 1 momentissa edellytettävien tietojen antamisesta.

5 §
Rajanylityspaikat Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla

Kansainvälisiä rajanylityspaikkoja Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla ovat Imatra, Niirala, Nuijamaa, Rajajooseppi, Salla, Vaalimaa, Vainikkala ja Vartius. Kansainvälinen rajanylityspaikka yksinomaan raideliikenteelle on Vainikkala sekä Kouvolan rautatieasema.

Tilapäisiä rajanylityspaikkoja ovat Haapovaara, Inari, Karikangas, Karttimo, Kivipuro, Kokkojärvi, Kurvinen, Kuusamo, Leminaho, Onkamo, Parikkala, Puitsi, Rajakangas, Ruhovaara, Uukuniemi, Valkeavaara ja Virtaniemi.

6 §
Kansainväliset rajanylityspaikat lentoliikenteessä

Kansainvälisiä rajanylityspaikkoja lentoliikenteessä ovat Enontekiön, Helsinki-Malmin, Helsinki-Vantaan, Ivalon, Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kemi-Tornion, Kittilän, Kruunupyyn, Kuopion, Kuusamon, Lappeenrannan, Maarianhaminan, Mikkelin, Oulun, Porin, Rovaniemen, Savonlinnan, Tampere-Pirkkalan, Turun, Vaasan ja Varkauden lentoasemat.

Helsinki-Hernesaari on yksinomaan helikoptereille tarkoitettu kansainvälinen rajanylityspaikka.

Hangon, Kotkan, Maarianhaminan, Porkkalan ja Suomenlinnan merivartioasemat ovat yksinomaan vedestä lähteville ja veteen saapuville lentokoneille tarkoitettuja kansainvälisiä rajanylityspaikkoja.

7 §
Pienkoneita koskevat poikkeukset

Pienkoneet voivat Suomen ja muun sisärajatarkastukset Schengenin yleissopimuksen mukaisesti lakkauttaneen valtion välillä liikennöidessään hyväksytyn lentosuunnitelman mukaisesti käyttää mitä tahansa lentoonlähtö- tai laskupaikkaa edellyttäen, että koneen maahantulosta ja maastalähdöstä toimitetaan rajatarkastuksesta vastaavalle viranomaiselle matkustaja- ja miehistöluettelotiedot sekä lentosuunnitelma ja siihen liittyvä maahantulo- tai maastalähtöilmoitus siten, että pienkoneen rajatarkastus voidaan tarvittaessa hyvin suorittaa.

8 §
Ulkorajan ylittäminen merialueen kautta

Merialueen kautta maahan tulevan, Suomen aluevesien rajoista annetussa laissa (463/1956) tarkoitetun sisäisten aluevesien ulkorajan ylittävän aluksen on kuljettava lyhintä julkista kulkuväylää käyttäen rajanylityspaikkaan rajatarkastuksen suorittamista varten. Merialueen kautta maasta lähtevän aluksen on käytävä rajanylityspaikalla rajatarkastuksen suorittamista varten ja kuljettava sen jälkeen lyhintä julkista kulkuväylää käyttäen sisäisten aluevesien ulkorajan yli.

Edellä 1 momentista poiketen:

1) Suomesta lähtenyt huvialus ja kalastusalus, jotka liikkuvat Suomen aluevesirajan ulkopuolella käymättä muun valtion satamassa, voivat tulla maahan ja lähteä maasta käyttämättä julkista kulkuväylää ja käymättä rajanylityspaikalla sekä ilman, että niihin muutoin kuin satunnaisesti kohdistetaan rajatarkastustoimenpiteitä;

2) Suomen ja muun sisärajatarkastukset Schengenin yleissopimuksen mukaisesti lakkauttaneen valtion väliseen säännölliseen, julkista kulkuväylää käyttävään matkustajaliikenteeseen ei kohdisteta rajatarkastustoimenpiteitä;

3) muusta sisärajatarkastukset Schengenin yleissopimuksen mukaisesti lakkauttaneesta valtiosta Suomeen saapuva tai sellaiseen valtioon lähtevä huvialus ja kalastusalus voivat tulla maahan ja lähteä maasta käymättä rajanylityspaikalla ja ilman, että niihin muutoin kuin satunnaisesti kohdistetaan rajatarkastustoimenpiteitä, jos ne sisäisten aluevesien ulkorajan ylittäessään käyttävät julkista kulkuväylää.

9 §
Kansainväliset rajanylityspaikat vesiliikenteessä

Kansainvälisiä rajanylityspaikkoja vesiliikenteessä ovat Eckerön, Färjsundetin, Haminan, Hangon, Haukiputaan, Helsingin, Inkoon, Kalajoen, Kaskisten, Kemin, Kemiön, Kirkkonummen, Kokkolan, Kotkan, Kristiinankaupungin, Lappeenrannan, Loviisan, Långnäsin, Maarianhaminan, Merikarvian, Naantalin, Nuijamaan, Olkiluodon, Oulun, Paraisten, Pernajan, Pietarsaaren, Pohjan, Porin, Porvoon, Raahen, Rauman, Salon, Sipoon, Taalintehtaan, Tammisaaren, Tornion, Turun, Uudenkaupungin ja Vaasan satamat.

Kansainvälisiä rajanylityspaikkoja huvialuksille ovat Bågaskärin, Enskärin, Glosholmenin, Haapasaaren, Hangon, Hiittisten, Jussarön, Kalajoen, Kokkolan, Kotkan, Kummelgrundin, Kökarin, Maarianhaminan, Nauvon, Orrengrundin, Pirttisaaren, Porin, Porkkalan, Raahen, Rauman, Storklubbin, Suomenlinnan, Susiluodon, Valassaarten, Vallgrundin ja Virpiniemen merivartioasemat, Santio sekä Kaskisten, Kemin, Nuijamaan, Pietarsaaren ja Uudenkaupungin satamat.

10 §
Kansainväliset sopimukset

Rajan ylittämisestä noudatetaan tässä asetuksessa säädetyn lisäksi Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten määräyksiä.

11 §
Rajatarkastustehtävien jakaminen

Poliisi huolehtii matkustajalentoliikenteen rajatarkastuksista Hallin, Jyväskylän, Kauhavan, Kuopion, Mikkelin, Savonlinnan, Tampere-Pirkkalan, Utin ja Varkauden lentoasemilla. Tullilaitos huolehtii kalastus- ja lastialusten rajatarkastuksista satamissa sekä pienkoneiden rajatarkastuksista Jyväskylän, Kuopion, Mikkelin, Savonlinnan, Tampere-Pirkkalan ja Varkauden lentoasemilla. Rajavartiolaitos huolehtii rajatarkastuksista muilla 5, 6 ja 9 §:ssä mainituilla rajanylityspaikoilla.

Sen estämättä, mitä edellä tässä asetuksessa säädetään, rajavartiolaitoksen, poliisin ja tullin kesken voidaan sopia tilapäisistä poikkeuksista rajatarkastusvastuussa.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2005.

Tällä asetuksella kumotaan passintarkastuspaikoista 27 päivänä toukokuuta 1992 annettu asetus (461/1992) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen ja passintarkastajista 29 päivänä joulukuuta 1994 annettu asetus (1532/1994).

Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2005

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Lainsäädäntöneuvos
Tomi Vuori

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.