647/2005

Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2005

Opetusministeriön asetus opetusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 22 päivänä toukokuuta 2003 annetun opetusministeriön työjärjestyksen (380/2003) 11 §, 12 §:n 1 momentti, 13 ja 16 §, 53 §:n 1 momentti sekä 54 §:n 1 momentti seuraavasti:

11 §
Osaston toimialaan kuuluvat virastot, laitokset, toimielimet ja yhteisöt

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston toimialaan kuuluvat seuraavat virastot ja laitokset:

taiteen keskustoimikunta, valtion taidetoimikunnat, alueelliset taidetoimikunnat

näkövammaisten kirjasto

Museovirasto

Valtion taidemuseo

Suomenlinnan hoitokunta

Suomen elokuva-arkisto

Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti

Valtion elokuvatarkastamo ja elokuvalautakunta

lääninhallitukset siltä osin kuin ne kuuluvat osaston toimialaan.

12 §
Yksiköt

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osastossa on taide- ja kulttuuriperintöyksikkö, viestintäkulttuuriyksikkö, kulttuurivientiyksikkö, liikuntayksikkö, nuorisoyksikkö sekä kehittämisyksikkö.


13 §
Yksiköiden tehtävät

Taide- ja kulttuuriperintöyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat taidetta, taiteen edistämistä, taideorganisaatiota ja -laitoksia, museolaitosta sekä kulttuuriperintöä.

Viestintäkulttuuriyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat audiovisuaalista alaa ja kulttuuriteollisuutta, kulttuurilaitoksia, yleistä kirjastotointa ja tekijänoikeutta sekä muuta viestintäkulttuurin edistämistä.

Kulttuurivientiyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat Venäjän ja Itä-Euroopan instituuttia, kulttuuri-instituutteja, kulttuurimatkailua, kulttuurivientiä, taiteen tiedotuskeskuksia sekä ulkosuomalaistoiminnan kulttuuriyhteistyöhön ja sukukansaohjelman toimeenpanoon liittyviä asioita.

Liikuntayksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat liikuntatointa, liikunnan kansalaistoimintaa, liikunnan yhteiskunnallista kehittämistä, kansalliseen yhteistyöhön liittyviä asioita sekä, jollei asia kuulu toisen osaston toimialaan, liikunnan koulutuskeskuksia.

Nuorisoyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat nuorisotointa, nuorisotoimintaa, nuorten elinolojen parantamista sekä nuorisopoliittista koordinaatiota.

Kehittämisyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat osaston talousarviota, toiminta- ja taloussuunnittelua, tulosohjausta, säädösvalmistelua, Oy Veikkaus Ab -nimistä osakeyhtiötä, toimialan hallintoa ja henkilöstöä sekä toimitilahankkeita.

Yksiköt toimivat tarpeen mukaan yhteistyössä keskenään.

16 §
Kansainvälisten asiain sihteeristö

Kansainvälisten asiain sihteeristö käsittelee asiat, jotka koskevat useamman kuin yhden osaston tai muun yksikön toimialaan kuuluvia yhteisiä kansainvälisiä tehtäviä. Kansainvälisten asiain sihteeristön tehtävänä on myös avustaa osastoja ja muita toimintayksiköitä kansainvälisen toiminnan kehittämisessä, kansainvälisten sopimusten valmistelussa ja pohjoismaisen yhteistyön, monenkeskisen ja kahdenvälisen kansainvälisen yhteistyön, lähialueyhteistyön sekä sukukansoja koskevissa yhteisiä tehtävissä. Sihteeristön tehtäviin kuuluvat lisäksi Euroopan unionia koskevien asioiden yhteensovittaminen, EU-asiakirjahallinnosta huolehtiminen, ministeriön kannalta keskeisten unionin asioita käsittelevien toimielinten toiminnan seuraaminen ja siihen liittyvän tiedon välittäminen, ajankohtaisista unioniin liittyvistä asioista tiedottaminen sekä muu ministeriön avustaminen Euroopan unionia koskevissa asioissa. Lisäksi sihteeristön tehtävänä on vierailuasioissa avustaminen.

Sihteeristön toimialalla on asiantuntijaelimenä Suomen Unesco-toimikunta.

Sihteeristön päällikkönä on ministerin määräämä johtaja.

53 §
Ryhmät

Ministeriössä on toistaiseksi asetetut kunnallistalouden ja -hallinnon ryhmä, EU-rakennerahastojen yhteistyöryhmä, kirjastohallinnon ryhmä ja ruotsinkielisen koulutus- ja kulttuuritoiminnan kehittämisryhmä.


54 §
Valmiuspäällikkö ja suojelujohtaja

Ministeriön valmiuspäällikön tehtävänä on ohjata ja yhteensovittaa ministeriön poikkeusoloihin varautumista. Valmiuspäällikkönä toimii kansliapäällikkö tai muu ministerin määräämä virkamies. Valmiuspäällikön sijaisena toimii kansliapäällikön määräämä virkamies.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2005.

Tämän asetuksen voimaan tullessa siirtyvät kansainvälisten asiain sihteeristössä vireillä olevat Venäjän ja Itä-Euroopan instituuttia koskevat asiat, kahdenväliseen kansainväliseen kulttuuriyhteistyöhön liittyvät asiat mukaan lukien määrärahapäätösten valmistelu ja ulkosuomalaistoiminnan kulttuuriyhteistyöhön sekä sukukansaohjelman toimeenpanoon liittyvät asiat kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osastolle. Koulutus- ja tiedepolitiikan osastolle siirtyvät vastaavasti kahdenväliseen koulutus- ja tiedepolitiikan alan kansainväliseen yhteistyöhön liittyvät asiat ja niihin liittyvä määrärahapäätösten valmistelu sekä ulkosuomalaistoimintaan liittyvät koulutusalan asiat.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2005

Opetusministeri
Tuula Haatainen

Kansliapäällikkö
Markku Linna

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.