612/2005

Annettu Helsingissä 29 päivänä heinäkuuta 2005

Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

muutetaan rikesakkorikkomuksista 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun asetuksen (610/1999) 2 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1038/2001, sekä

lisätään asetukseen uusi 13 d § seuraavasti:

2 §
Rikesakon suuruus

Rikesakon suuruus on 10, 20, 35, 50, 60, 70, 85, 100 tai 115 euroa sen mukaan kuin jäljempänä säädetään.

13 d §
Vesiliikennettä koskevat rikkomukset

Vesiliikennelain (463/1996), vesiliikenneasetuksen (124/1997) tai veneliikenneasetuksen (152/1969) rikkomisesta voidaan määrätä rikesakko seuraavasti:

1) vesikulkuneuvon kuljettajalle vesiliikennelain 5 §:n 2 momentissa säädetyn vesiliikennemerkillä tai valo-opasteella ilmaistun määräyksen, kiellon tai rajoituksen muusta kuin tämän pykälän 2 kohdassa tarkoitetusta rikkomisesta 35 euroa;

2) vesikulkuneuvon kuljettajalle suurimman sallitun nopeuden ylityksestä, jonka määrä on enintään suurin sallittu nopeus, 60 euroa;

3) vesikulkuneuvon kuljettamisesta ilman vesiliikennelain 13 §:ssä tai sen nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitettuja asiakirjoja, jotka on pidettävä mukana vesikulkuneuvon käytössä ollessa taikka tällaisten asiakirjojen esittämisen laiminlyömisestä asetetussa määräajassa 20 euroa;

4) vesikulkuneuvon kuljettamisesta vesiliikennelain 15 §:n nojalla annettujen alueellisten kieltojen tai rajoitusten vastaisesti 35 euroa;

5) moottoriveneen omistajalle veneliikenneasetuksen 7 §:ssä tarkoitetun moottoriveneen asetuksen 7 a §:ssä säädetyn rekisteröimisen laiminlyömisestä ennen käyttöönottoa tai asetuksen 10 §:ssä tarkoitetun rekisteriin tehtävän muutosilmoituksen tekemisen laiminlyömisestä säädetyssä määräajassa 35 euroa;

6) veneen omistajalle rekisteröidyn moottoriveneen jättämisestä varustamatta veneen todistuksen mukaisella tunnuksella veneliikenneasetuksen 11 §:ssä säädetyllä tavalla 35 euroa;

7) vesikulkuneuvon kuljettamisesta ilman vesiliikenneasetuksen 2 §:n 1 momentin 2―4 kohdassa tarkoitettuja varusteita 35 euroa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2005.

Helsingissä 29 päivänä heinäkuuta 2005

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Lainsäädäntöneuvos
Lena Andersson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.