549/2005

Annettu Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 2005

Tasavallan presidentin asetus sosiaali- ja terveysalan ammattikoulutuksesta Ahvenanmaan maakunnassa

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministerin esittelystä, säädetään 16 päivänä elokuuta 1991 annetun Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 32 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1556/1994 ja 68/2004, ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksen suostumuksella:

1 §
Soveltamisala

Ahvenanmaan maakunnassa annetaan sosiaali- ja terveysalan ammattikoulutusta siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

Sosiaali- ja terveysalan ammattikoulutuksella tarkoitetaan tässä asetuksessa maakunnassa annettavaa ammattikoulutusta, joka maakunnan lainsäädännön mukaisesti annetaan lukioasteella ja joka tähtää opetusministeriön vahvistamaan sosiaali- ja terveysalan toisen asteen tutkintoon.

2 §
Päätös koulutuksesta

Ahvenanmaan maakunnan hallitus päättää sosiaali- ja terveysalan ammattikoulutuksen aloittamisesta ja antamisesta Ahvenanmaan maakunnassa.

3 §
Pääsyvaatimukset, opetussuunnitelman perusteet ja opintosuoritukset

Pääsyvaatimuksiin ja opetussuunnitelmien perusteisiin sekä sosiaali- ja terveysalan ammattikoulutuksen opintosuoritusten arviointiin maakunnassa sovelletaan valtakunnan lainsäädäntöä.

4 §
Koulutuksen arviointi

Ahvenanmaan maakunnan tulee ylläpitää laatujärjestelmää, joka mahdollistaa tässä asetuksessa tarkoitetun koulutuksen oppimistulosten jatkuvan arvioinnin sen turvaamiseksi, että opiskelijat saavat valtakunnan opetussuunnitelmien ja erillisten tutkintojen perusteiden edellyttämät tiedot ja taidot.

Maakunta osallistuu koulutuksen arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen (150/2003) mukaisiin kansallisiin sosiaali- ja terveysalan ammattikoulutuksen ulkoisiin arviointeihin.

Koulutuksen arviointineuvostossa tai sen erillisessä jaostossa on oltava Ahvenanmaan koulutukseen perehtyneitä henkilöitä.

5 §
Koulutuksen vastaavuus

Sosiaali- ja terveysalan ammattikoulutus Ahvenanmaan maakunnassa antaa saman kelpoisuuden kuin vastaava koulutus valtakunnassa.

6 §
Velvollisuus antaa tietoja suoritetuista tutkinnoista

Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle on viipymättä ilmoitettava maakunnan oppilaitoksessa suoritetuista terveydenhuollon tutkinnoista.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2005.

Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveysalan koulutuksesta Ahvenanmaan maakunnassa 22 päivänä joulukuuta 1995 annettu asetus (1622/1995).

Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 2005

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Leena Luhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.