548/2005

Annettu Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 2005

Tasavallan presidentin asetus Ahvenanmaan maakunnassa suoritetuista ammattikorkeakoulututkinnoista

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministerin esittelystä, säädetään 16 päivänä elokuuta 1991 annetun Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 32 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1556/1994 ja 68/2004, ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksen suostumuksella:

1 §
Korkeakoulujen arviointineuvosto

Korkeakoulujen arviointineuvosto hoitaa Ahvenanmaan maakunnassa arviointiin liittyviä tehtäviä Ahvenanmaan korkeakoulusta annetun maakuntalain (Ålands författningssamling 2002:81) 5 §:n mukaisesti sekä ottaen huomioon, mitä korkeakoulujen arviointineuvostosta annetussa asetuksessa (1320/1995) säädetään.

Arviointineuvostossa on korkeakoulujen arviointineuvostosta annetun asetuksen 3 §:n mukaisesti jaosto, jonka jäseninä on Ahvenanmaalla annettavaan koulutukseen perehtyneitä henkilöitä.

2 §
Yhteistyövaltuuskunta

Ahvenanmaan korkeakoulussa suoritettujen ammattikorkeakoulututkintojen antamasta kelpoisuudesta valtakunnassa päättää korkeakoulutuksen yhteistyövaltuuskunta. Yhteistyövaltuuskunta tekee päätöksensä yksimielisesti.

Opetusministeriö asettaa yhteistyövaltuuskunnan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Valtuuskuntaan kuuluu neljä jäsentä, joista kaksi nimitetään maakunnan hallituksen esityksestä. Sihteerinä toimii valtuuskunnan nimeämä opetusministeriön tai maakunnan hallituksen virkamies.

Valtuuskunnan jäseniin sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevat säännökset heidän hoitaessaan tämän asetuksen mukaisia tehtäviä. Valtuuskunnan toiminnassa sovelletaan mitä hallintolaissa (434/2003), hallintolainkäyttölaissa (586/1996) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään. Valtuuskunnan työkieli on ruotsi.

3 §
Euroopan yhteisön lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset

Sairaanhoitajan ja merenkulun koulutuksen tulee täyttää Euroopan yhteisön säännösten asettamat vaatimukset. Merenkulun koulutuksessa on lisäksi otettava huomioon, mitä merenkulkijoiden koulutuksesta, pätevyyskirjoista ja vahdinpidosta kansainvälisesti sovitaan.

4 §
Tutkintojen vastaavuus

Jos Ahvenanmaan korkeakoulussa suoritettu ammattikorkeakoulututkinto yhteistyövaltuuskunnan päätöksen mukaan täyttää vastaavalle, valtakunnassa suoritetulle ammattikorkeakoulututkinnolle asetetut vaatimukset, maakunnassa suoritettu ammattikorkeakoulututkinto antaa saman kelpoisuuden kuin vastaava, valtakunnassa suoritettu tutkinto.

5 §
Ilmoitus terveydenhuollon tutkinnoista oikeusturvakeskukselle

Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle on viipymättä ilmoitettava Ahvenanmaan korkeakoulussa suoritetuista terveydenhuollon tutkinnoista.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2005.

Tällä asetuksella kumotaan Ahvenanmaan teknillisen oppilaitoksen opetuksesta 18 päivänä marraskuuta 1988 annettu asetus (967/1988) sekä eräiden vuoden 1951 Ahvenanmaan itsehallintolain nojalla annettujen sopimusasetusten voimassaolon pidentämisestä 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1594/1992) 1 §:n 4 kohta.

Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 2005

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Leena Luhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.