544/2005

Annettu Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 2005

Laki ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta 30 päivänä joulukuuta 1991 annetun lain (1707/1991) 1 §:n 1 ja 2 momentti, 3 §:n 1 momentti, 4 §:n 1 momentin johdantokappale sekä 3 ja 4 momentti, 10 § ja 11 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 ja 2 momentti laissa 1057/2002 ja 4 §:n 3 ja 4 momentti laissa 1349/2001, sekä

lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1057/2002, uusi 5 momentti seuraavasti:

1 §

Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon (kauppa-alusluettelo) voidaan merkitä lastialus ja sellainen muu alus, joka on tarkoitettu pääasiallisesti lastin kuljettamiseen, kun:

1) alus on merkitty Suomen alusrekisteriin;

2) alusta käytetään pääasiassa ulkomaan meriliikenteeseen; ja

3) aluksella varustamotoimintaa työnantajana harjoittavan yhteisön Suomeen suuntautuvassa liikenteessä olevien lastialusten laivaväen kokonaismäärästä vähintään puolet on Euroopan talousalueen valtioiden kansalaisia.

Kauppa-alusluetteloon merkittäväksi alukseksi hyväksytään myös sellaiset hinaajat ja työntäjät, jotka kuljettavat säännöllisesti lastiproomuja pääasiassa ulkomaan meriliikenteessä, samoin kuin sellaiset matkustaja-aluksiksi katsastetut alukset, jotka on pääasiallisesti tarkoitettu lastin kuljettamiseen ja joilla on enintään 120 matkustajapaikkaa. Kauppa-alusluetteloon voidaan merkitä myös sellaiset ruoppaajat, joita käytetään pääasiassa ulkomaan meriliikenteessä.


Aluksen katsotaan olevan pääasiassa ulkomaan meriliikenteessä, jos alus on kalenterivuoden aikana yli puolet toiminta-ajastaan ulkomaan meriliikenteessä, mukaan lukien Saimaan kanavan kautta tapahtuva liikenne.

3 §

Alus on omistajan tai aluksella varustamotoimintaa harjoittavan suomalaisen työnantajan hakemuksesta merkittävä kauppa-alusluetteloon, kun alus täyttää 1 §:ssä mainitut luetteloon merkitsemisen edellytykset.


4 §

Jos kalenterivuoden aikana pääasiassa ulkomaan meriliikenteessä käytettävän, kauppa-alusluetteloon merkityn aluksen työvoimakustannukset on saatettu työmarkkinaosapuolten sopimalla tavalla sellaiselle tasolle, että ne, huomioon ottaen pykälässä tarkoitettu tuki, mahdollistavat toiminnan kansainvälisessä liikenteessä, myönnetään aluksen suomalaiselle omistajalle tai, jos omistaja on ulkomaalainen, mutta alus on rekisteröity Suomeen, aluksella varustamotoimintaa harjoittavalle suomalaiselle työnantajalle valtion varoista tukena:


Tukea voidaan myöntää myös Ahvenanmaalla rekisteröidyn aluksen suomalaiselle omistajalle tai, jos omistaja on ulkomaalainen, aluksella varustamotoimintaa harjoittavalle suomalaiselle työnantajalle.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua tukea ei kuitenkaan myönnetä kauppa-alusluetteloon merkityn aluksen suomalaiselle omistajalle tai, jos omistaja on ulkomaalainen, aluksella varustamotoimintaa harjoittavalle suomalaiselle työnantajalle sinä aikana, kun tälle maksetaan sellaista valtion tukea, jonka tarkoituksena on aluksen käyttökustannusten alentaminen, eikä siltä osin kuin samankaltaista tukea maksetaan muualta.


10 §

Kauppa-alusluetteloon merkityn aluksen omistajan sekä aluksella varustamotoimintaa harjoittavan suomalaisen työnantajan on ilmoitettava Merenkulkulaitokselle sellaisista olosuhteiden muutoksista, joilla voi olla merkitystä aluksen luettelossa pitämisen kannalta.

11 §

Alus poistetaan kauppa-alusluettelosta, jos aluksen omistajan ilmoituksen tai Merenkulkulaitoksen muutoin saamien tietojen perusteella käy selville, että 1 §:ssä tarkoitetut luetteloon merkitsemisen edellytykset eivät enää täyty eikä syy tähän ole väliaikainen.Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Lain 4 §:n 1 momentin johdantokappaletta sekä 3 ja 4 momenttia sovelletaan kuitenkin 1 päivänä heinäkuuta 2005 tai sen jälkeen aiheutuneista kustannuksista maksettavaan tukeen.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 58/2005
LiVM 14/2005
EV 76/2005

Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 2005

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.