443/2005

Annettu Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tiettyjen kuivattujen viinirypälelajikkeiden kaupan pitämisen vähimmäisvaatimusten valvonnasta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 2 §:n 2 momentin sekä 11 §:n 2 ja 3 momenttien nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 273/2003:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan hedelmä- ja vihannesjalostealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen kuivattujen viinirypälelajikkeiden kaupan pitämisen vähimmäisvaatimusten osalta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1666/1999 edellytetyssä valvonnassa.

2 §
Valvontaviranomaiset

Kuivattujen viinirypälelajikkeiden kaupan pitämistä koskevien vaatimusten noudattamisen valvontatehtävät kuuluvat Kasvintuotannon tarkastuskeskukselle, jäljempänä tarkastuskeskus, ja tullilaitokselle siten kuin 3 ja 4 §:ssä säädetään.

3 §
Tarkastuskeskuksen tehtävät

Tarkastuskeskus valvoo tässä asetuksessa tarkoitettujen tuotteiden vaatimustenmukaisuutta kaupan pitämisen kaikissa vaiheissa siltä osin kuin tehtävät eivät kuulu 4 §:n mukaan tullilaitokselle. Lisäksi tarkastuskeskus tarkastaa Suomesta Euroopan yhteisön ulkopuolelle vietävien kuivattujen viinirypälelajikkeiden vaatimustenmukaisuuden.

4 §
Tullilaitoksen tehtävät

Tullilaitos valvoo Suomeen Euroopan yhteisön ulkopuolelta tuotavien tuote-erien vaatimustenmukaisuutta. Tullilaitos valvoo myös muista Euroopan yhteisön jäsenvaltioista toimitettujen tuotteiden vaatimustenmukaisuutta tuotteiden Suomessa tapahtuvan ensimmäisen purkamisen yhteydessä.

5 §
Tarkastajien pätevyys ja koulutus

Tässä asetuksessa tarkoitettuja tarkastuksia suorittavat tarkastuskeskuksen ja tullilaitoksen hyväksymät tarkastajat, joille on annettu tehtävän edellyttämä koulutus. Tarkastuskeskus ja tullilaitos huolehtivat tarkastajiensa koulutuksen järjestämisestä.

6 §
Toimintakertomus

Tarkastuskeskus ja tullilaitos laativat vuosittain tässä asetuksessa tarkoitettua toimintaa koskevan kertomuksen suoritetusta valvonnasta ja sen tuloksista. Kertomus toimitetaan tiedoksi maa- ja metsätalousministeriölle.

7 §
Maksut

Tarkastuskeskukselle 3 §:n mukaisesti siirretyistä tehtävistä peritään maksuja siten kuin maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa säädetään Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta.

Tullilaitokselle 4 §:n mukaisesti siirretyistä tehtävistä peritään maksuja siten kuin valtiovarainministeriön asetuksessa säädetään tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta.

8 §
Muutoksenhaku

Muutoksen hakemisesta tämän asetuksen nojalla tehtyihin tarkastuskeskuksen päätöksiin säädetään kasvintuotannon tarkastuskeskuksesta annetussa laissa (1201/1992).

Muutoksen hakemisesta tämän asetuksen nojalla tehtyihin tullilaitoksen päätöksiin säädetään tullilaissa (1466/1994).

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä kesäkuuta 2005.

Tällä asetuksella kumotaan 11 päivänä elokuuta 2000 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus kuivattujen hedelmä- ja vihannestuotteiden laatuluokituksen valvonnan järjestämisestä (80/00).

Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Maatalousneuvos
Taina Vesanto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.