442/2005

Annettu Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön asetus banaanialan laatuvaatimusten valvonnasta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 2 §:n 2 momentin sekä 11 §:n 2 ja 3 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 273/2003:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan banaanialan laatuvaatimusten noudattamisen valvontaan liittyvistä säännöksistä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2898/95, jäljempänä komission asetus, edellytetyssä valvonnassa.

2 §
Valvontaviranomaiset

Maa- ja metsätalousministeriö siirtää toimivaltaansa kuuluvat komission asetuksen mukaiset valvontatehtävät Kasvintuotannon tarkastuskeskukselle, jäljempänä tarkastuskeskus, ja tullilaitokselle siten kuin 3 ja 4 §:ssä säädetään.

3 §
Tarkastuskeskuksen tehtävät

Tarkastuskeskus:

1) myöntää hakemuksesta toimijalle komission asetuksen 7 artiklan mukaisen vapautustodistuksen, valvoo vapautustodistuksen saaneiden toimijoiden tarkastustoimintaa ja peruuttaa tarvittaessa myöntämänsä vapautuksen;

2) ylläpitää komission asetuksen 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua rekisteriä tarkastuksista vapautetuista toimijoista ja toimittaa luettelon tarkastuksista vapautetuista toimijoista vuosittain maa- ja metsätalousministeriölle;

3) kerää tietoja tullilaitoksen ja vapautustodistuksen saaneiden toimijoiden tarkastustoimista;

4) tekee pistokokeita komission asetuksen 8 artiklan mukaisesti banaanien kypsyttämispaikalla; sekä

5) sopii tullilaitoksen kanssa tarkemmin banaanialan laatuvaatimusten valvontaa koskevan valvontasuunnitelman sisällöstä sekä laatii valvontasuunnitelman ja toimittaa suunnitelman sekä tiedot tehdyistä tarkastuksista vuosittain maa- ja metsätalousministeriölle.

4 §
Tullilaitoksen tehtävät

Tullilaitos tarkastaa kolmansista maista tuotavien banaanien vaatimustenmukaisuuden ensimmäisen purkamisen yhteydessä, ennen niiden luovuttamista vapaaseen liikkeeseen. Lisäksi tullilaitos valvoo yhteisössä tuotettujen banaanien vaatimustenmukaisuutta ensimmäisen purkamisen yhteydessä. Vaatimustenmukaisuustarkastukset tehdään komission asetuksen 4 artiklan mukaisesti

Tullilaitos sopii vuosittain tarkastuskeskuksen kanssa banaanialan laatuvaatimusten valvontaa koskevan valvontasuunnitelman sisällöstä. Lisäksi tullilaitos toimittaa vuosittain tiedot tekemistään tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista tarkastuksista ja niiden tuloksista maa- ja metsätalousministeriölle ja tarkastuskeskukselle.

5 §
Toimijan velvollisuudet

Jos banaanin tuojalla ei ole voimassa olevaa komission asetuksen 7 artiklassa tarkoitettua vapautustodistusta, tuoja on velvollinen ilmoittamaan tullilaitokselle sellaiset Suomessa tullattaviksi aiotut banaanierät tai yhteisössä tuotettujen banaanien osalta Suomessa purettavat erät, joilla ei ole tarkastustodistusta. Kirjallinen ilmoitus on tehtävä virka-aikana viimeistään 36 tuntia ennen banaanierän saapumista Suomeen. Tullilaitos voi erikseen myöntää luvan lyhyemmälle ilmoitusajalle.

Tarkastuksista vapautetun toimijan tulee pyynnöstä toimittaa tarkastuskeskukselle tiedot omasta tarkastustoiminnastaan.

6 §
Maksut

Tarkastuskeskukselle 3 §:n mukaisesti siirretyistä tehtävistä peritään maksuja siten kuin maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa säädetään Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta.

Tullilaitokselle 4 §:n mukaisesti siirretyistä tehtävistä peritään maksuja siten kuin valtiovarainministeriön asetuksessa säädetään tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta.

7 §
Muutoksenhaku

Muutoksen hakemisesta tämän asetuksen nojalla tehtyihin tarkastuskeskuksen päätöksiin säädetään kasvintuotannon tarkastuskeskuksesta annetussa laissa (1201/1992).

Muutoksen hakemisesta tämän asetuksen nojalla tehtyihin tullilaitoksen päätöksiin säädetään tullilaissa (1466/1994).

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä kesäkuuta 2005.

Tällä asetuksella kumotaan 12 päivänä kesäkuuta 1996 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös banaanien laatuluokituksen järjestämisestä (82/96).

Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Maatalousneuvos
Taina Vesanto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.