440/2005

Annettu Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2005

Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan 12 päivänä heinäkuuta 1993 annetun metsästysasetuksen (666/1993) 22 §, 23 §:n 1 momentti sekä 27 ja 40 §, sellaisina kuin niistä ovat 27 ja 40 § asetuksessa 664/2001, sekä

lisätään 12 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

12 §
Koiran käyttö hirvieläinten metsästyksessä

Metsäkauriin metsästyksessä saa käyttää 1 momentin mukaan sallittua koiraa vain syyskuun viimeisestä lauantaista 31 päivään tammikuuta saakka.

22 §
Hirvieläinten metsästyksessä käytettävät varusteet

Kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran metsästyksessä metsästykseen osallistuvien on käytettävä selvästi näkyvää punaista tai oranssinpunaista päähinettä tai päähineen suojusta sekä väriltään samantapaista liiviä, takkia tai muuta vastaavaa vaatetta.

23 §
Metsästyksen johtajan tehtävät

Kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran metsästyksen johtajan tulee:

1) suunnitella käytännön metsästystapahtumat;

2) antaa metsästykseen osallistuville tarvittavat määräykset metsästyksestä ja siinä noudatettavista turvallisuustoimenpiteistä; sekä

3) huolehtia, että pyyntiluvan ehtoja ja metsästystä koskevia säännöksiä noudatetaan.


27 §
Riistaeläimen metsästys vahinkojen estämiseksi

Poiketen siitä, mitä 24 §:n 1 momentissa säädetään, saa metsästää:

1) kanadanmajavaa 1.6.–19.8;

2) villikania, rusakkoa ja metsäjänistä 1.3.–31.8;

3) kanadanhanhea ja merihanhea 1.6.–19.8;

4) sepelkyyhkyä 1.6.–9.8;

5) metsäkaurisurosta 16.6.–31.8. ja 1.2.–15.5. sekä metsäkaurisnaarasta ja -vasaa 1.2.–31.8.

Edellytyksenä 1 momentissa tarkoitetulle metsästykselle on, että metsästys on tärkeää momentissa mainittujen riistaeläinten viljelyksille tai metsätaloudelle aiheuttamien merkittävien vahinkojen estämiseksi. Metsästykseen on oltava 1 §:ssä tarkoitettu pyyntilupa.

Riistanhoitopiiri voi myöntää 2 momentissa tarkoitetun pyyntiluvan myös metsästyslain 38 §:n nojalla annetun kiellon tai rajoituksen aikana.

40 §
Ilmoittaminen eläimen haavoittamisesta

Metsään haavoittuneena jääneestä villisiasta, sudesta, karhusta, ahmasta tai ilveksestä on viipymättä ilmoitettava lähimmälle poliisille.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2005.

Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Sauli Härkönen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.