429/2005

Annettu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2005

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta 11 päivänä maaliskuuta 1997 annetun asetuksen (210/1997) 1―5 §, 6 §:n 1 momentti sekä 7, 8, 14, 15 ja 17―20 §,

sellaisina kuin niistä ovat 4 §, 6 §:n 1 momentti sekä 7, 8, 14, 15 ja 20 § asetuksessa 527/2001, sekä

lisätään asetukseen uusi 1 a, 5 a, 5 b ja 17 a § seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään vaarallisten aineiden:

1) ilmakuljetuksesta Suomen alueella;

2) ilmakuljetuksesta suomalaisessa ilma-aluksessa Suomen alueen ulkopuolella;

3) tilapäisestä säilytyksestä Suomessa sijaitsevalla lentopaikalla.

Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuihin kuljetuksiin, jos Suomea sitovista kansainvälisistä velvoitteista muuta johtuu.

1 a §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) VAK-lailla vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettua lakia (719/1994);

2) ICAO-TI:llä Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen (SopS 11/1949) nojalla standardeina julkaisemia vaarallisten aineiden ilmakuljetusta koskevia teknisiä määräyksiä;

3) vaarallisella aineella VAK-lain 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua vaarallista ainetta;

4) ilma-aluksen päälliköllä ilma-aluksen omistajan, haltijan tai käyttäjän määräämää ohjaajaa, jolla on ylin käskyvalta ilma-aluksessa ja vastuu lennon turvallisuudesta;

5) kuljetuksen suorittajalla henkilöä tai yhteisöä taikka muuta oikeushenkilöä, joka harjoittaa lentotoimintaa tai tarjoutuu harjoittamaan sitä;

6) kuljetuksen suorittajan kotivaltiolla valtiota, jonka alueella kuljetuksen suorittajalla on päätoimipaikkansa tai, jos sillä ei ole päätoimipaikkaa, pysyvä olinpaikkansa;

7) maapalveluasiamiehellä henkilöä tai yhteisöä taikka muuta oikeushenkilöä, joka huolehtii kuljetuksen suorittajan puolesta vaarallisten aineiden kuljetukseen tai tilapäiseen säilytykseen liittyvistä tehtävistä ennen lentoa ja lennon jälkeen;

8) vaarallisten aineiden kuljetusonnettomuudella ICAO-TI:n kohdassa 1;3.1 tarkoitettua vaarallisten aineiden kuljetusonnettomuutta;

9) vaarallisten aineiden kuljetusvaaralla ICAO-TI:n kohdassa 1;3.1 tarkoitettua vaarallisten aineiden kuljetusvaaraa;

10) ilmailuonnettomuudella kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteessä 13 tarkoitettua ilmailuonnettomuutta;

11) ilmailuonnettomuuden vakavalla vaaralla kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteessä 13 tarkoitettua ilmailuonnettomuuden vakavaa vaaraa.

2 §
Sovellettavat standardit

Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksessa ja tilapäisessä säilytyksessä noudatetaan Suomen tekemin varaumin ICAO-TI:tä sellaisena kuin se on hyväksytty sovellettavaksi vuosina 2005 ja 2006 siten kuin siitä tässä asetuksessa säädetään ja Ilmailulaitos määrää.

Ilmailulaitos antaa tietoja ICAO-TI:stä.

3 §
Vaarallisten aineiden luokitus

Vaaralliset aineet luokitellaan seuraaviin vaarallisuusluokkiin:

Luokka 1 Räjähteet
Luokka 2 Kaasut
Luokka 3 Palavat nesteet
Luokka 4.1 Helposti syttyvät kiinteät aineet, itsereaktiiviset aineet ja flegmatoidut kiinteät räjähdysaineet
Luokka 4.2 Helposti itsestään syttyvät aineet
Luokka 4.3 Aineet, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja
Luokka 5.1 Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet
Luokka 5.2 Orgaaniset peroksidit
Luokka 6.1 Myrkylliset aineet
Luokka 6.2 Tartuntavaaralliset aineet
Luokka 7 Radioaktiiviset aineet
Luokka 8 Syövyttävät aineet
Luokka 9 Muut vaaralliset aineet ja esineet

Tarkemmat määräykset vaarallisten aineiden luokituksesta ovat Ilmailulaitoksen päätöksessä.

Jos ICAO-TI:ssä edellytetään, että toimivaltainen viranomainen luokittelee vaarallisen aineen tai hyväksyy sen luokituksen, radioaktiivisten aineiden osalta tehtävä kuuluu Suomessa säteilyturvakeskukselle ja muiden aineiden osalta turvatekniikan keskukselle. Viranomainen voi vaatia, että aineen lähettäjä esittää tulokset testeistä luokituksen selvittämiseksi.

Jos ICAO-TI:ssä tarkoitettu ulkomainen toimivaltainen viranomainen on luokitellut vaarallisen aineen tai hyväksynyt sen luokituksen, luokitusta saa käyttää myös Suomessa.

4 §
Vaaralliset aineet matkatavarana

Matkustaja tai miehistön jäsen ei saa viedä vaarallisia aineita ilma-alukseen matkatavaroissaan eikä muutenkaan mukanaan, ellei Ilmailulaitos joistakin vaarallisista aineista ICAO-TI:n mukaisesti määrää toisin. Niitä vaarallisia aineita, joita saadaan kuljettaa ilma-aluksessa, mutta joiden kuljetukseen vaaditaan ICAO-TI:n mukaan kuljetuksen suorittajan hyväksyntä, matkustaja tai miehistön jäsen ei kuitenkaan saa viedä ilma-alukseen ennen kuin kuljetuksen suorittaja on hyväksynyt kuljetuksen.

Kuljetuksen suorittajan, lentopaikanpitäjän ja matkan järjestäjän on varmistettava, että matkustajille tiedotetaan ICAO-TI:n mukaisesti, millaisten aineiden kuljetus ilma-aluksessa on kielletty.

5 §
Vaaralliset aineet lentorahtina

Vaarallisen aineen ilmakuljetukseen on oltava Ilmailulaitoksen myöntämä VAK-lain 14 a §:n 2 momentissa tarkoitettu kuljetuksen hyväksyntä tai poikkeuslupa, jos vaarallisen aineen ilmakuljetus on ICAO-TI:n mukaan kielletty ilman hyväksyntää tai poikkeuslupaa. Hyväksyntää ja poikkeuslupaa koskevassa hakemuksessa on esitettävä ainakin seuraavat seikat:

a) lähettäjän ja vastaanottajan nimi ja osoite;

b) lähtö- ja määrälentopaikka sekä esitys kuljetusajankohdaksi ja reitiksi;

c) syyt, joiden perusteella hakija pitää kyseisen aineen ilmakuljetusta välttämättömänä;

d) hakijan näkemys siitä, miten hakemuksen kohteena olevassa toiminnassa saavutetaan vaadittava turvallisuustaso;

e) hakijan mahdollisesti määrittelemät turvallisuuden tarkkailutoimet;

f) aineen nimi, vaarallisuusluokka ja YK-numero sekä aineeseen liittyvät tekniset tiedot;

g) tiedot pakkauksesta;

h) tieto kuljetettavan aineen määrästä;

i) tiedot tarvittavasta erityiskäsittelystä;

j) erityiset ohjeet toimenpiteistä hätätilanteissa.

Kuljetuksen suorittajan on varmistettava, että paikoissa, joissa lentorahtia jätetään kuljetettavaksi, tiedotetaan ICAO-TI:n mukaisesti vaarallisten aineiden kuljetusta koskevista säännöksistä ja määräyksistä.

5 a §
Radioaktiivisten aineiden ilmakuljetusten hyväksyntä ja ilmoittaminen

ICAO-TI:n kohdassa 5;1.2.2 tarkoitetuissa tapauksissa lähettäjän on haettava hyväksyntä radioaktiivisten aineiden ilmakuljetukseen säteilyturvakeskukselta ja ilmoitettava radioaktiivisten aineiden ilmakuljetuksista säteilyturvakeskukselle.

5 b §
Säteilysuojelu- ja laadunvarmistusohjelmat

Sillä, joka kuljettaa tai tilapäisesti säilyttää radioaktiivista ainetta, tulee olla ICAO-TI:n kohdassa 1;1.4.2 tarkoitettu säteilysuojeluohjelma. Ohjelmassa on esitettävä radioaktiivisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä aiheutuvan säteilyaltistuksen estämiseksi ja rajoittamiseksi toteutettavat toimenpiteet. Toimenpiteet on suhteutettava säteilyaltistuksen määrään ja todennäköisyyteen. Ennen kuljetus- tai säilytystoimintaan ryhtymistä säteilysuojeluohjelma on toimitettava tiedoksi säteilyturvakeskukselle.

Toiminnanharjoittajan on laadittava toimintojensa vaatimuksenmukaisuuden varmistamiseksi toiminnassaan sovellettava ICAO-TI:n kohdassa 1;1.4.3 tarkoitettu laadunvarmistusohjelma:

1) kaikkien erityismuodossa olevien radioaktiivisten aineiden ja heikosti leviävien radioaktiivisten aineiden kuljetusta varten;

2) kaikkien radioaktiivisten aineiden kuljetukseen käytettävien kollien suunnittelua, valmistusta, testausta, asiakirja-aineistoa, käyttöä, kunnossapitoa ja tarkastusta varten; sekä

3) radioaktiivisten aineiden kuljetukseen liittyviä toimenpiteitä varten.

Edellä 2 momentissa tarkoitetun laadunvarmistusohjelman tulee perustua vaatimuksiin, joita säteilyturvakeskus pitää hyväksyttävinä. Laadunvarmistusohjelman tulee olla säteilyturvakeskuksen pyynnöstä sen saatavilla.

6 §
Lähettäjän velvollisuudet

Ennen kuin lähettäjä jättää vaarallista ainetta kuljetettavaksi lentorahtina, hänen on varmistauduttava, että aineen ilmakuljetus ei ole kielletty ja että kuljetuksen suorittajalle on annettu ICAO-TI:ssä tarkoitetut asiakirjat.


7 §
Kuljetuksen suorittajan ja maapalveluasiamiehen velvollisuudet

VAK-lain 9 §:n 2 momentissa säädetään vaarallisten aineiden ilmakuljetuksessa edellytettävästä luvasta. Lupaa ei kuitenkaan vaadita, jos kyseessä on:

1) ilma-aluksen lennolla käyttämä polttoaine;

2) ilma-aluksen lentokelpoisuutta tai lentotoimintaa koskevien määräysten mukaan ilma-aluksessa kuljetettavaksi määrätty aine;

3) 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu, kuljetettavaksi sallittu aine;

4) ICAO-TI:ssä tarkoitettu, matkustajille lennon aikana myytäväksi tarkoitettu aine;

5) ICAO-TI:ssä tarkoitettu, lennon aikana potilaan hoitamiseen tarkoitettu aine;

6) muu ICAO-TI:ssä tarkoitettu vaarallinen aine, joka on jätetty ICAO-TI:n soveltamisalan ulkopuolelle erityisen käyttötarkoituksensa vuoksi.

Kuljetuksen suorittajan on noudatettava ICAO-TI:n määräyksiä vaarallisten aineiden ilmakuljetuksessa ja tilapäisessä säilytyksessä sekä tiedottamisessa ja ohjeistuksessa henkilöstölleen ja muille. Kuljetuksen suorittajan toimintakäsikirjassa ja muissa soveltuvissa ohjekirjoissa on oltava riittävät ohjeet, joita noudattaen kuljetuksen suorittajan henkilöstö kykenee hoitamaan vaarallisten aineiden kuljetukseen ja tilapäiseen säilytykseen liittyvät tehtävänsä.

Kuljetuksen suorittajan, jonka käyttämässä ilma-aluksessa kuljetetaan vaarallisia aineita, on hyvissä ajoin ennen lentoa annettava ilma-aluksen päällikölle kirjallisesti ilma-aluksessa rahtina kuljetettavia vaarallisia aineita koskevat, ICAO-TI:n mukaiset tiedot.

Jos lennon aikana syntyy vaara, ilma-aluksen päällikön on tilanteen salliessa ilmoitettava lennonjohdolle tai vastaavalle toimielimelle ilma-aluksessa kuljetettavista vaarallisista aineista.

Edellä 1―4 momentissa tarkoitettujen velvollisuuksien lisäksi kuljetuksen suorittajan on noudatettava, mitä hänen velvollisuuksistaan muuten säädetään ja määrätään.

Mitä tässä asetuksessa säädetään kuljetuksen suorittajan velvollisuuksista, koskee myös maapalveluasiamiestä.

8 §
Pakkauksen ja säiliön tekniset vaatimukset

Vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävien pakkausten ja säiliöiden teknisistä vaatimuksista säädetään VAK-lain 13 a §:ssä ja määrätään sen nojalla.

14 §
Viranomaiset

Vaarallisten aineiden ilmakuljetusta ja tilapäistä säilytystä valvoo Ilmailulaitos. Lisäksi vaarallisten aineiden ilmakuljetusta ja tilapäistä säilytystä valvovat tullilaitos, poliisi ja rajavartiolaitos kukin toimialallaan. Sen lisäksi, mitä VAK-lain 6 §:n 2 momentissa säädetään, sotilasviranomaiset valvovat myös muita sotilasilmailuna suoritettavia vaarallisten aineiden ilmakuljetuksia.

Radioaktiivisten aineiden kuljetukseen ja tilapäiseen säilytykseen liittyvissä asioissa Suomessa valvontaviranomaisena toimii säteilyturvakeskus yhteistyössä 1 momentissa mainittujen viranomaisten kanssa.

Jollei VAK-laissa tai sen nojalla toisin säädetä, ICAO-TI:ssä tarkoitettu vaarallisten aineiden ilmakuljetuksessa ja tilapäisessä säilytyksessä toimivaltainen viranomainen Suomessa on Ilmailulaitos sekä radioaktiivisten aineiden ilmakuljetuksessa ja tilapäisessä säilytyksessä Ilmailulaitoksen lisäksi säteilyturvakeskus.

15 §
Ilmoitus pakkauksen tai säiliön rikkoutumisesta

Lähettäjä, kuljetuksen suorittaja ja vastaanottaja ovat velvollisia ilmoittamaan Ilmailulaitokselle tavanomaisissa kuljetusoloissa tapahtuneesta hyväksytyn tai muuten vaatimustenmukaiseksi osoitetun pakkauksen tai säiliön rakenteen rikkoutumisesta. Ilmoitus on lisäksi tehtävä säteilyturvakeskukselle, jos rikkoutuminen on tapahtunut radioaktiivisten aineiden kuljetuksessa, ja turvatekniikan keskukselle, jos rikkoutuminen on tapahtunut muiden vaarallisten aineiden kuljetuksessa.

17 §
Henkilöstön koulutus

VAK-lain 11 a §:ssä tarkoitetun koulutuksen tulee olla henkilöstön vastuuseen ja tehtäviin soveltuvaa. Koulutuksen tulee muodostua:

1) yleiset tiedot sisältävästä koulutuksesta, jossa annetaan yleiset tiedot vaarallisten aineiden ilmakuljetusta ja tilapäistä säilytystä koskevista säännöksistä ja määräyksistä;

2) tehtäväkohtaisesta koulutuksesta, jossa annetaan henkilöstön tehtävien ja vastuun mukaista yksityiskohtaista koulutusta vaarallisten aineiden ilmakuljetusta ja tilapäistä säilytystä koskevista säännöksistä ja määräyksistä;

3) turvallisuuskoulutuksesta, jossa annetaan koulutusta vaarallisiin aineisiin liittyvistä vaaroista, aineiden turvallisesta käsittelystä ja toimintatavoista hätätilanteissa;

4) radioaktiivisten aineiden kuljetukseen liittyvästä koulutuksesta, jossa näiden aineiden kuljetukseen ja tilapäiseen säilytykseen osallistuvalle henkilöstölle annetaan koulutusta radioaktiivisten aineiden kuljetukseen ja tilapäiseen säilytykseen liittyvistä säteilyvaaroista ja varotoimenpiteistä säteilyltä suojautumista ja muiden henkilöiden suojaamista varten.

Koulutukseen tulee sisältyä kirjallinen koe, jonka avulla koulutuksen antaja ratkaisee, ovatko koulutettavat henkilöt omaksuneet opetuksen riittävässä määrin kyetäkseen hoitamaan vaarallisten aineiden kuljetukseen ja tilapäiseen säilytykseen liittyvät työtehtävänsä.

Koulutuksen saaneelle henkilölle, joka edelleen suorittaa vaarallisten aineiden kuljetukseen tai tilapäiseen säilytykseen liittyviä tehtäviä, tulee antaa 1 ja 2 momentin vaatimukset täyttävä määräaikaiskoulutus ennen kuin 24 kuukautta on kulunut edellisen koulutuksen päättymisestä.

Koulutuksen saaneella henkilöllä on oikeus saada koulutuksen antamisesta vastuussa olleelta työnantajaltaan tai, jos tällaista työnantajaa ei ole, koulutuksen antajalta todistus saamastaan koulutuksesta.

17 a §
Koulutusta koskevat hyväksynnät ja ilmoitukset

VAK-lain 11 a §:ssä tarkoitettua hyväksyntää haetaan kirjallisesti Ilmailulaitokselta hyvissä ajoin ennen koulutuksen aloittamista. Hakemuksessa on annettava seuraavat tiedot:

1) koulutuksen antajan nimi ja yhteystiedot;

2) opetushenkilöstöön kuuluvien nimet ja selvitys heidän pätevyydestään;

3) koulutuksen kohderyhmät;

4) koulutuksen tavoitteet;

5) yksityiskohtainen koulutusohjelma, josta ilmenevät opetusaiheet, niille varattu aika ja opetusmenetelmät;

6) opetusaineisto tai kuvaus siitä;

7) esimerkki kirjallisesta kokeesta.

VAK-lain 11 a §:ssä tarkoitettuun koulutuksesta annettavaan ilmoitukseen sovelletaan, mitä 1 momentissa säädetään hakemuksesta koulutuksen hyväksymiseksi.

Jos koulutusta koskevan hakemuksen hyväksymisen tai ilmoituksen jättämisen jälkeen 1 momentissa tarkoitetut tiedot muuttuvat, muutosten hyväksymistä tulee hakea tai muuttuneista tiedoista tulee ilmoittaa Ilmailulaitokselle viipymättä.

VAK-lain 6 a §:ssä tarkoitetut ulkomaisen viranomaisen tai sen valtuuttaman muun toimielimen antamat koulutuksen hyväksynnät ja todistukset tunnustetaan Suomessa.

18 §
Poikkeukset pelastustehtävissä

Kiireellisissä pelastustehtävissä saa tämän asetuksen säännöksistä poiketa, jos säännösten noudattaminen vaikeuttaa pelastustoimintaa.

19 §
Onnettomuus- ja vaarailmoitukset

Kuljetuksen suorittajan on viipymättä ilmailuonnettomuuden tai ilmailuonnettomuuden vakavan vaaran jälkeen ilmoitettava pelastusviranomaisille ilma-aluksessa rahtina kuljetettavista vaarallisista aineista. Kuljetuksen suorittajan on ilmoitettava vaarallisista aineista mahdollisimman nopeasti myös kuljetuksen suorittajan kotivaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja sen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka alueella ilmailuonnettomuus tai ilmailuonnettomuuden vakava vaara tapahtui.

Ilmailuonnettomuuden vakavaa vaaraa lievemmän vaaran jälkeen kuljetuksen suorittajan on pyynnöstä viipymättä ilmoitettava pelastusviranomaisille ja sen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka alueella vaara tapahtui, ilma-aluksessa rahtina kuljetettavista vaarallisista aineista.

Kuljetuksen suorittajan on ilmoitettava vaarallisten aineiden kuljetusonnettomuudesta tai vaarallisten aineiden kuljetusvaarasta kuljetuksen suorittajan kotivaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja sen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka alueella vaarallisten aineiden kuljetusonnettomuus tai vaarallisten aineiden kuljetusvaara tapahtui.

Edellä 3 momentissa tarkoitettu ilmoitusvelvollisuus koskee myös tapauksia, joissa matkustajalta, miehistön jäseneltä, matkatavaroista tai rahdista löydetään VAK-lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti kuljetettavaksi jätettyjä tai kuljetettavia vaarallisia aineita.

20 §
Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksen ja tilapäisen säilytyksen turvaaminen

VAK-lain 11 d §:n 5 momentissa tarkoitettuina turvatoimina voidaan käyttää ICAO-TI:n suositusten mukaisia turvatoimia.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevat luvat ja hyväksynnät ovat sellaisenaan voimassa.

Tämän asetuksen voimaan tullessa radioaktiivisten aineiden kuljetusta suorittavien tulee toimittaa 5 b §:n 1 momentissa tarkoitettu säteilysuojeluohjelma säteilyturvakeskukselle 1 päivään kesäkuuta 2006 mennessä.

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Liikenneneuvos
Seija Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.