428/2005

Annettu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2005

Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan maaseudun kehittämisestä 21 päivänä kesäkuuta 2000 annetun valtioneuvoston asetuksen (609/2000) 22 §:n 2 momentti, 26 §:n 2 momentti, 57 §:n 2 momentti, 82 §:n 4 momentti ja 85 §:n 3 ja 4 momentti,

sellaisena kuin niistä ovat 26 §:n 2 momentti asetuksessa 1393/2004, 57 §:n 2 momentti asetuksessa 712/2001, 82 §:n 4 momentti asetuksessa 81/2005 ja 85 §:n 3 momentti asetuksessa 356/2002 sekä

lisätään asetuksen 2 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi asetuksissa 93/2002, 356/2002, 1/2004 ja 388/2004, uusi 2 a kohta, 52 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 29/2002, uusi 4 a kohta sekä asetukseen uusi 8 a § seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


2 a) kansallisella maaseutuohjelmalla 2 kohdassa tarkoitettua maaseutuohjelmaa vastaavaa kokonaan kansallisista varoista rahoitettua ohjelma-asiakirjaa;


8 a §
Kansallisen maaseutuohjelman laatiminen, toimeenpano ja seuranta

Tällä asetuksella otetaan käyttöön kansallinen tukijärjestelmä, jonka toteuttamisessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä tässä asetuksessa maaseutuohjelman toimeenpanosta säädetään. Tukijärjestelmä toteutetaan kansallisena maaseutuohjelmana. Mitä 6―8 §:ssä sekä 58 §:n 3 ja 4 momentissa säädetään alueellisen maaseutuohjelman laatimisesta, tarkistamisesta, toimeenpanosta ja seurannasta sekä teknisen avun hyväksyttävistä kustannuksista ohjelmaa toteutettaessa, noudatetaan soveltuvin osin vastaaviin kansallista maaseutuohjelmaa koskeviin toimenpiteisiin. Kansallisen maaseutuohjelman ohjelma-ajan tulee päättyä viimeistään vuoden 2006 lopussa eikä tukea ohjelman toteuttamiseen osoitetuista varoista voida myöntää vuoden 2006 jälkeen.

22 §
Ammattitaito

Riittävänä pidetään vähintään toisen asteen ammatillista luonnonvara-alan koulutusta tai muuta vastaavaa sen yritystoiminnan harjoittamisen kannalta tarkoituksenmukaista koulutusta, johon tukihakemus liittyy. Tukea voidaan kuitenkin myöntää myös yrittäjälle, jolla on vähintään kolmen vuoden työkokemus kyseiseltä alalta sekä sen kannalta tarkoituksenmukainen vähintään 10 opintoviikon koulutus. Myönnettäessä tukea yritystoiminnan käynnistämiseen tai 26 §:n 2 momentissa tarkoitettuun maatilalla toteutettavaan investointiin riittävänä pidetään kuitenkin vähintään 20 opintoviikon koulutusta, josta vähintään 10 opintoviikon tulee olla taloudellista koulutusta. Koulutusvaatimuksen täyttyminen voidaan osoittaa myös oppisopimuskoulutuksella tai näyttötutkinnolla.


26 §
Investointituen enimmäismäärä maatilalla toteutettavissa investoinneissa

Sellaiselle yrittäjälle, joka täyttää EY:n maaseudun kehittämisasetuksen 8 artiklassa sekä tämän asetuksen 35―38 §:ssä, 39 §:n 2 ja 3 momentissa sekä 41 §:ssä säädetyt nuoren viljelijän aloitustuen myöntämisen edellytykset, tuki voidaan myöntää enintään kymmenellä prosenttiyksiköllä korotettuna, jos tilanpidon aloittamisesta ei ole kulunut viittä vuotta. Jos samaan investointiin hakee tukea kaksi tai useampi yrittäjä yhdessä tai erikseen, tuki voidaan myöntää korotettuna vain, jos kaikki hakijat täyttävät edellä mainitut edellytykset.


52 §
Tuettavat kehittämistoimenpiteet

Tukea voidaan myöntää:


4 a) kansalliseen maaseutuohjelmaan sisältyviin sellaisiin koulutushankkeisiin, jotka täyttävät EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen, jalostamisen ja kaupan pitämisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 1/2004 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut edellytykset, noudattaen mitä sanotussa asetuksessa valtiontuen myöntämisen ja maksamisen edellytyksistä säädetään;


57 §
Tuen enimmäismäärä

Tukea 52 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin kehittämishankkeisiin voidaan myöntää muissa kuin 1 ja 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa enintään 90 prosenttia kehittämishankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Tuen määrä ei voi kuitenkaan ylittää sen asianomaisen 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun ohjelman mukaista tuen enimmäismäärää, jota koskevista varoista kehittämishanke rahoitetaan.


82§
Tuen myöntäminen

Päätös tuen myöntämisestä lakkaa olemasta voimassa vuoden kuluttua päätöksen antamisesta tai, jos tuki on myönnetty rakentamista tai muuta työn suorittamista koskevaan investointiin, viimeistään kahden vuoden kuluttua päätöksen antamisesta, jollei avustusta tai sen ensimmäistä erää ole maksettu tai lainaa tai sen ensimmäistä erää ole nostettu mainituissa määräajoissa taikka avustuksen maksamista tai lainan nostolupaa haettu avustuksen tai sen ensimmäisen erän maksamiselle taikka lainan tai sen ensimmäisen erän nostoluvan hakemiselle säädetyssä määräajassa. Tuen myöntämistä koskevassa päätöksessä on kuitenkin asetettava edellä säädettyä lyhyempi voimassaoloaika, jos tuen maksaminen 85 §:n 3 momentissa säädetyissä määräajoissa muuten voisi vaarantua. Valtiontakauksen myöntämistä sekä tuen, valtionlainan ja valtiontakauksen siirtämistä koskeva päätös lakkaa olemasta voimassa vuoden kuluttua päätöksen antamisesta, jollei takauksen kohteena olevaa lainaa ole myönnettytai siirtämisen perusteena olevaa toimenpidettä toteutettu sanotussa ajassa. Voimassaoloaikaa voidaan pidentää ennen määräajan päättymisestä tehdystä hakemuksesta, jos pidentämiseen on erityisen painavia syitä. Voimassaoloaikaa ei kuitenkaan saa pidentää yli kahden vuoden. Edellä 53 ja 65 §:ssä tarkoitettuja tutkimus- ja kehittämishankkeita koskevan päätöksen voimassaoloaika päättyy kuitenkin sen vuoden lokakuun viimeisenä päivänä, jona päätös on annettu.


85 §
Maksatuksen hakuaika

Jos avustus myönnetään ohjelman toimeenpanoon osoitetuista varoista, avustusta tai sen osaa ei saa maksaa seuraavien määräpäivien jälkeen:

1) 31 päivä joulukuuta 2008, jos tuki myönnetään 2 §:n 1 momentin 1, 3 tai 3 a kohdassa tarkoitettuun ohjelmaan osoitetuista varoista;

2) 15 päivä lokakuuta 2006, jos tuki myönnetään 2 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun ohjelmaan osoitetuista varoista;

3) 15 päivä joulukuuta 2008, jos tuki myönnetään 2 §:n 2 momentin 2 a kohdassa tarkoitettuun ohjelmaan osoitetuista varoista.

Sen lisäksi, mitä rahoituslain 64 §:n 1 momentin nojalla maa- ja metsätalousministeriön asetuksella avustuksen maksamisen hakemisesta säädetään, maksamista koskeva hakemus on toimitettava avustuksen maksajalle siten, että se saapuu maksavalle viranomaiselle myös asianomaisen ohjelman mukaisessa määräajassa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä oleviin hakemuksiin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Asetuksen 82 §:n 4 momenttia ja 85 §:n 3 ja 4 momenttia sovelletaan kuitenkin tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä oleviin tuen myöntämistä koskeviin hakemuksiin.

Tukea tämän asetuksen 2 §:n 1 momentin 2 a kohdassa tarkoitetusta ohjelmasta voidaan hakea rahoituslain 64 §:n 1 momentin nojalla annettavalla maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädettävästä ajankohdasta lukien.

Tukea tämän asetuksen 52 §:n 2 momentin 4 a kohdassa tarkoitettuihin kehittämishankkeisiin voidaan myöntää ja maksaa vasta sen jälkeen, kun on todettu, ettei Euroopan yhteisöjen komissio vastusta tuen myöntämisen edellytysten muuttamista säädetyllä tavalla.

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Vanhempi hallitussihteeri
Katriina Pessa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.