418/2005

Annettu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2005

Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 9 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1987 annetun valtion virkaehtosopimusasetuksen (1203/1987) 9 §, sellaisena kuin se on asetuksissa 497/1996, 752/2001 ja 960/2003, seuraavasti:

9 §
Eräät toimivaltajärjestelyt

Virkaehtosopimuslain 5 §:n 2 momentin 2 kohtaa sovellettaessa yhtenä virastona tai laitoksena pidetään keskushallintoa sekä sen alaista piiri- ja paikallishallintoa, jotka valtion talousarviossa ovat samassa luvussa.

Jäljempänä 3―5 momentissa säädetään viraston tai laitoksen oikeudesta päättää virkaehtosopimuslain 5 §:n 2 momentin 2 kohdan nojalla virkamiestensä palkkauksesta ja luontoiseduista eräiden sellaisten virastojen ja laitosten osalta, joiden toiminnasta aiheutuviin menoihin osoitetaan määräraha yhdellä toimintamenomomentilla.

Ministeriö, jonka toimialaan asianomainen virasto tai laitos kuuluu, päättää virkaan nimitettyjen virkamiesten palkkauksista ja luontoiseduista

1) viraston tai laitoksen päällikön osalta;

2) oikeusministeriön ja työministeriön hallinnonalojen virastojen tai laitosten osalta;

3) paikallispoliisin ja poliisin valtakunnallisen yksikön osalta, jos asia koskee kahta tai useampaa lääniä tai valtakunnallista yksikköä taikka Helsingin poliisilaitoksen päällikköä;

4) puolustusvoimien osalta, jos asia koskee kahta tai useampaa alueellista esikuntaa tai koko puolustusvoimia;

5) valtion eläkelautakunnan osalta;

6) työsuojelun piirihallinnon osalta.

Virkaan nimitettyjen virkamiesten palkkauksista ja luontoiseduista päättää kuitenkin 3 momentin estämättä

1) lääninhallitus alaisuuteensa kuuluvien kihlakunnanvirastojen osalta, siltä osin kuin ne kuuluvat sisäasiainministeriön hallinnonalalle, maistraattien ja paikallispoliisin osalta ja Helsingin poliisilaitos omalta osaltaan, sikäli kuin asia ei ole 3 momentin 3 kohdan perusteella ministeriön ratkaistava;

2) sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus valtion koulukotien ja valtion mielisairaaloiden osalta; sekä

3) rikosseuraamusvirasto omalta osaltaan sekä kriminaalihuoltolaitoksen ja vankeinhoitolaitoksen osalta.

Valtion virkamieslain (750/1994) 9 §:n 1 momentin mukaisesti virkasuhteeseen nimitettyjen virkamiesten palkkauksista ja luontoiseduista päättää

1) nimittävä viranomainen virastojen tai laitosten päälliköiden sekä paikallispoliisin ja poliisin valtakunnallisten yksiköiden osalta; sekä

2) oikeusministeriö hallinnonalansa osalta lukuunottamatta rikosseuraamusvirastoa, kriminaalihuoltolaitosta ja vankeinhoitolaitosta, joiden osalta päätöksen tekee rikosseuraamusvirasto.

Ministeriö, jonka toimialaan kuuluu valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikka, voi valtuuttaa sellaisen viraston tai laitoksen, jonka toiminnasta aiheutuviin menoihin ei osoiteta määrärahaa yhdellä toimintamenomomentilla, ratkaisemaan valtion virkaehtosopimuslain 5 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetut asiat.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2005.

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2005

Valtiovarainministeri
Antti Kalliomäki

Vanhempi hallitussihteeri
Riitta Bäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.