405/2005

Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2005

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

kumotaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa 4 päivänä syyskuuta 1998 annetun asetuksen (666/1998) 17 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 528/2001,

muutetaan 1 §:n 2 momentti, 4 §:n 2 ja 3 momentti, 9 §:n 2 momentti, 11 a §, 12 §:n 2 momentti, 13 §:n 2 momentti ja 14 §,

sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 2 ja 3 momentti, 12 §:n 2 momentti ja 13 §:n 2 momentti asetuksessa 1127/2003, 9 §:n 2 momentti ja 11 a § mainitussa asetuksessa 528/2001 ja 14 § osaksi viimeksi mainitussa asetuksessa, sekä

lisätään asetukseen uusi 11 b § seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta ei sovelleta:

1) huvialuksiin, joiden pituus on alle 45 metriä;

2) puolustusvoimien aluksiin, jos pääesikunta on erikseen antanut määräykset kuljetuksesta niillä, eikä rajavartiolaitoksen aluksiin, jos rajavartiolaitos on erikseen antanut määräykset kuljetuksesta niillä;

3) puolustusvoimien valvonnassa tapahtuviin meri- ja sisävesikuljetuksiin, jos niistä säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain nojalla annetulla puolustusministeriön asetuksella;

4) yleisillä teillä oleviin losseihin; eikä

5) aluksen omaan käyttöön tai aluksella tapahtuvaan työskentelyyn tarkoitettuihin vaarallisiin aineisiin.

4 §
Vaarallisten aineiden luokitus

Jos IMDG-säännöstössä edellytetään, että toimivaltainen viranomainen luokittelee aineen tai hyväksyy aineen luokituksen, radioaktiivisten aineiden osalta tehtävä kuuluu Suomessa säteilyturvakeskukselle ja muiden aineiden osalta turvatekniikan keskukselle. Viranomainen voi vaatia, että aineen laivaaja tai lastinantaja esittää tulokset testeistä luokituksen selvittämiseksi.

Jos IMDG-säännöstössä tarkoitettu ulkomainen tai Ahvenanmaan maakunnan toimivaltainen viranomainen on luokitellut aineen tai hyväksynyt aineen luokituksen, luokitusta saa käyttää myös Suomessa.

9 §
Pakkauksen ja säiliön vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

Vaarallisten aineiden kuljetukseen saa käyttää myös IMDG-säännöstössä tarkoitetun ulkomaisen tai Ahvenanmaan maakunnan toimivaltaisen viranomaisen taikka sen valtuuttaman yhteisön hyväksymää pakkausta tai säiliötä.


11 a §
Radioaktiivisten aineiden kuljetusten hyväksyminen ja ilmoittaminen

IMDG-säännöstön kohdassa 5.1.5 tarkoitetuissa tapauksissa laivaajan ja lastinantajan on haettava hyväksyntä radioaktiivisten aineiden kuljetukseen säteilyturvakeskukselta ja ilmoitettava radioaktiivisten aineiden kuljetuksista säteilyturvakeskukselle.

11 b §
Säteilysuojelu- ja laadunvarmistusohjelmat

Sillä, joka kuljettaa radioaktiivista ainetta, tulee olla IMDG-säännöstön kohdassa 1.1.3 tarkoitettu säteilysuojeluohjelma. Ohjelmassa on esitettävä radioaktiivisten aineiden kuljetuksesta aiheutuvan säteilyaltistuksen estämiseksi ja rajoittamiseksi toteutettavat toimenpiteet. Toimenpiteet on suhteutettava säteilyaltistuksen määrään ja todennäköisyyteen. Ennen kuljetustoimintaan ryhtymistä säteilysuojeluohjelma on toimitettava tiedoksi säteilyturvakeskukselle.

Toiminnanharjoittajan on laadittava toimintojen vaatimuksenmukaisuuden varmistamiseksi toiminnassaan sovellettava IMDG-säännöstön kohdassa 1.1.3 tarkoitettu laadunvarmistusohjelma:

1) kaikkien erityismuodossa olevien radioaktiivisten aineiden ja heikosti leviävien radioaktiivisten aineiden kuljetusta varten;

2) kaikkien radioaktiivisten aineiden kuljetukseen käytettävien kollien suunnittelua, valmistusta, testausta, asiakirja-aineistoa, käyttöä, kunnossapitoa ja tarkastusta varten; sekä

3) radioaktiivisten aineiden kuljetukseen liittyviä toimenpiteitä varten.

Edellä 2 momentissa tarkoitetun laadunvarmistusohjelman tulee perustua vaatimuksiin, joita säteilyturvakeskus pitää hyväksyttävinä. Laadunvarmistusohjelman tulee säteilyturvakeskuksen pyynnöstä olla sen saatavilla.

12 §
Selvitys lastattavasta ja purettavasta aineesta

Ennen vaarallisen aineen purkamista Suomessa aluksen päällikön on annettava 1 momentissa tarkoitetut tiedot satamanpitäjälle ja purkaustyön suorittajalle tai tämän edustajalle.


13 §
Aluksella olevat asiakirjat

Suomalaisen aluksen INF-säännöstön mukaisen valmiussuunnitelman hyväksyy Merenkulkulaitos. Valvontaviranomaiselle ja satamanpitäjälle esitettävään aluksen lastiluetteloon tai ahtauspiirrokseen on selvästi merkittävä, että lasti on vaarallista ainetta.


14 §
Viranomaiset

Vaarallisten aineiden kuljetuksia kappaletavarana aluksessa valvovat Merenkulkulaitos, poliisi, tullilaitos ja rajavartiolaitos. Puolustusvoimien valvonnassa tapahtuvista kuljetuksista säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa.

Säteilyturvakeskus toimii radioaktiivisten aineiden kuljetukseen liittyvissä asioissa valvojana yhteistyössä 1 momentissa mainittujen viranomaisten kanssa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005.

Tämän asetuksen voimaan tullessa radioaktiivisten aineiden kuljetusta suorittavien tulee toimittaa 11 b §:n 1 momentissa tarkoitettu säteilysuojeluohjelma säteilyturvakeskukselle viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2006.

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Liikenneneuvos
Seija Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.