396/2005

Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2005

Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen muuttamisesta

Valtioneuvoston kanslian päätöksen mukaisesti

kumotaan 28 päivänä lokakuuta 2003 annetun valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen (893/2003) 11 § ja sen edellä oleva väliotsikko,

muutetaan 2 §:n 1 momentti, 4 §:n 1 momentti, 6 §, 9 §:n 1 momentti, 10 §:n 5 kohta, 13 §, 17 §:n 1 momentti, 18 §:n 1 momentti, 20 §:n 2 momentti, 23 §:n 1 momentti, 26 §:n 1 ja 2 momentti ja 34 §, sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 1 momentti ja 34 § asetuksessa 989/2004 ja 18 §:n 1 momentti osaksi asetuksessa 382/2004, sekä

lisätään työjärjestykseen uusi 5 a §, seuraavasti:

2 §

Valtiosihteeri johtaa ja valvoo pääministerin lähimpänä apuna kanslian toimintaa. Suoraan valtiosihteerin alaisina toiminnallisesti ovat hallinto- ja kehittämisyksikön poliittisen johdon asiantuntijasihteeristö, valtioneuvoston viestintäyksikkö, valtioneuvoston EU-sihteeristö ja valtioneuvoston valmiusyksikkö valtioneuvoston ja sen jäsenten sekä valtioneuvoston kanslian ja oikeuskanslerinviraston turvallisuuspalvelun sekä tilannekuvatoiminnan osalta.


4 §

Kunkin toimintayksikön johtaja johtaa alaisensa henkilöstön toimintaa ja vastaa siitä, että tehtävät hoidetaan tuloksellisesti.


5 a §

Tehtävään määrätty virkamies (tilannekuvakoordinaattori) valmistelee yhteistyössä ulkoasiainministeriön, sisäasiainministeriön ja puolustusministeriön nimeämien vastuuhenkilöiden kanssa turvallisuuteen liittyvän yleisen tilannekuvan. Tilannekuvan kokoamista ja raporttien laadintaa johtaa valtiosihteeri yhteistoiminnassa mainittujen ministeriöiden kansliapäälliköiden tai heidän määräämiensä virkamiesten kanssa (seurantaryhmä).

6 §

Vahvistetusta työnjaosta huolimatta kukin virkamies on velvollinen suorittamaan ne tehtävät, jotka pääministeri, valtiosihteeri, alivaltiosihteeri tai asianomainen toimintayksikön johtaja määrää.

9 §

Kansliaa ja sen hallinnonalaa koskevien asioiden käsittelyä ja valmistelua varten kansliassa on johtoryhmä. Johtoryhmän puheenjohtajana on valtiosihteeri ja varapuheenjohtajana alivaltiosihteeri. Johtoryhmään kuuluvat jäseninä toimintayksiköiden johtajat tai heidän estyneenä ollessaan heidän sijaisensa. Lisäksi johtoryhmään kuuluu henkilöstön edustaja tai hänen varajäsenensä, jotka henkilöstöjärjestöt nimeävät yhteisesti keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan.


10 §

Johtoryhmän tehtävänä on:


5) käsitellä muut tarpeelliset asiat.

13 §

Valtioneuvoston viestintäyksikön tehtävänä on:

1) huolehtia pääministerin johdolla valtioneuvoston viestinnästä,

2) vastata eri ministeriöissä ja oikeuskanslerinvirastossa tapahtuvan ulkoisen viestinnän avustamisesta, kehittämisestä sekä yhteensovittamisesta,

3) huolehtia valtionhallinnon ulkoisen viestinnän yleisestä kehittämisestä,

4) hoitaa tasavallan presidentille tapahtuviin esittelyihin ja valtioneuvoston istuntoihin ja ministerivaliokuntiin liittyvää säännöllistä viestintää,

5) vastata valtioneuvoston tarvitsemista viestinnällisistä palveluista,

6) vastata valtioneuvoston EU-viestinnästä sekä yhteensovittaa valtionhallinnon EU-viestintää,

7) vastata erityistilanteisiin liittyvän viestinnän edellyttämistä suunnittelu-, johto- ja muista tehtävistä,

8) toimittaa Valtioneuvoston viikko -julkaisua ja ylläpitää päätöstietokantoja,

9) vastata kanslian julkaisuista, sekä

10) huolehtia kanslian omasta ulkoisesta viestinnästä.

Valtioneuvoston viestintäyksikön toimintaa johtaa valtioneuvoston viestintäjohtaja.

17 §

Tietopalvelu käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) valtioneuvoston arkiston toimintaa siten, kuin valtioneuvoston arkiston johtosäännössä tarkemmin määrätään,

2) valtioneuvostolle osoitettujen asiakirjojen kirjaamista ja toimittamista asianomaisille ministeriöille, toimituskirjojen luovuttamista ja lähettämistä sekä valtioneuvoston virallista ilmoitustaulua,

3) kanslian arkistotointa,

4) Senaattori-järjestelmän toiminnallista ja sisällöllistä ylläpitoa ja kehittämistä,

5) kanslian sisäistä tietopalvelua,

6) EU-asiakirjojen jakelua, rekisteröintiä, arkistointia ja muita asiakirjahallinnon tehtäviä yhteistyössä valtioneuvoston EU-sihteeristön kanssa, sekä

7) EU-asiakirjahallintoa palvelevien tietojärjestelmien toiminnallista ja sisällöllistä ylläpitoa ja kehittämistä yhteistyössä valtioneuvoston EU-sihteeristön kanssa.


18 §

Valtioneuvoston valmiusyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) valtioneuvoston ja sen jäsenten sekä valtioneuvoston kanslian ja oikeuskanslerinviraston turvallisuuspalvelua,

2) turvallisuuteen liittyvän yleisen tilannekuvan kokoamista,

3) ministeriöiden turvallisuustoiminnan ohjausta ja yhteensovittamista sekä keskitetysti hoidettavien turvallisuushankkeiden toteuttamista,

4) valtioneuvoston turvallisuusvalvomon toimintaa,

5) Valtioneuvoston linnan opastuspisteen toimintaa sekä kanslian vieraiden vastaanottoa ja opastamista,

6) kanslian hallinnassa olevien suojatilojen sekä valmiussairaalan toimintaa,

7) kanslian teleliikennepalveluja,

8) huonetilojen hankkimista, vuokraamista ja ylläpitoa,

9) kanslian kalusto-, laite- ja toimistotarvikehankintoja sekä -huoltoa ja materiaalihallintoa pois lukien tietojenkäsittelylaitteet,

10) vahtimestaripalvelujen järjestämistä valtioneuvostolle ja valtioneuvoston kanslialle,

11) valtioneuvoston vahtimestarien virkapukuja ja virkamerkkejä koskevien keskitettyjen ohjeiden ja niiden hankintojen valmistelemista,

12) valtioneuvoston jakelukeskuksen toimintaa ja kanslian sisäistä jakelupalvelua,

13) valtioneuvoston kanslian kopiointi- ja painatuspalveluja,

14) keskitettyjen turvallisuus- ja vahtimestaripalvelujen järjestämistä kanslian toimitiloissa ja erityistilaisuuksissa, sekä

15) valtioneuvoston ja valtioneuvoston kanslian kuljetuspalveluja sekä autojen hankintaa, käyttöä ja huoltoa.


20 §

Toimintayksikön johtajan lomat ja poissaolot hyväksyy kuitenkin alivaltiosihteeri.

23 §

Ennen kuin asia esitellään pääministerin tai valtiosihteerin ratkaistavaksi taikka asiaa koskeva esittelylista jaetaan, esittelijän on toimitettava asiakirjat tai selostettava suullisesti asia valtiosihteerille, alivaltiosihteerille ja toimintayksikön johtajalle. Viimeksi mainitulle asiakirjat on toimitettava tai selostettava myös alivaltiosihteerin ratkaistaessa asian.


26 §

Julkisuuteen annettavasta kanslian tiedotteesta tai tiedotustilaisuuden järjestämisestä on etukäteen neuvoteltava joko pääministerin, valtiosihteerin tai alivaltiosihteerin kanssa. Tämä ei kuitenkaan koske kanslian alaisten komiteoiden, toimikuntien, työryhmien ja muiden sivuelinten viestintää.

Viestinnän käytännön järjestelyistä sovitaan valtioneuvoston viestintäjohtajan kanssa.


34 §

Toimintayksikön johtaja ratkaisee yksikkönsä toimintaa koskevat asiat.

Sellaisen asian, jossa on tehtävä kirjallinen hallintopäätös, toimintayksikön johtaja ratkaisee kuitenkin vain siinä tapauksessa, että oikeus on hänelle tässä työjärjestyksessä nimenomaisesti annettu.

Toimintayksikölle tai vastuualueelle alivaltiosihteerin päätöksellä osoitettujen määrärahojen käytön ratkaisee toimintayksikön johtaja, vastuualueen esimies tai muu määrätty vastuuhenkilö. Tähän kuuluu myös tilausten ja hankintasopimusten tekeminen. Toimintayksikön johtaja hyväksyy muutoin yksikön menot ja tulot.

Tietoja viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain tarkoittamista viranomaisen julkisista asiakirjoista antaa asian käsittelijä. Salaisen tai muun viranomaisen asiakirjan luovuttamista koskevan päätöksen tekee toimintayksikön johtaja.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2005.

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2005

Pääministeri
Matti Vanhanen

Vanhempi hallitussihteeri
Kari Peltonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.