395/2005

Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2005

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtioneuvoston kanslian esittelystä,

muutetaan valtioneuvoston kansliasta 12 päivänä kesäkuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen (459/2003) 1 §:n 10 kohta, 2 §:n 2 momentin 2 kohta, 3 §:n 2 momentti, 6 §:n 1 momentin 3 kohdan johdantokappale, 5 ja 6 kohta ja 2 momentti sekä 12 §, sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 1 momentin 5 kohta ja 2 momentti asetuksessa 813/2004, seuraavasti:

1 §
Valtioneuvoston kanslian tehtävät

Valtioneuvoston kanslian tehtäviä ovat:


10) valtioneuvoston yhteinen viestintä ja ministeriöiden ulkoisen viestinnän yhteensovittaminen sekä valtionhallinnon ulkoisen viestinnän yleinen kehittäminen ja yhteensovittaminen;


2 §
Valtioneuvoston kanslian organisaatio

Kansliassa on seuraavat toimintayksiköt:


2) valtioneuvoston viestintäyksikkö;


3 §
Ratkaisuvallan käyttö

Toimintayksikön johtaja voi pidättää itselleen päätösvallan asiassa, jonka hänen alaisensa muutoin saisi ratkaista.

6 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:


3) valtioneuvoston viestintäjohtajalla:


5) tietopalvelupäälliköllä, rakennusneuvoksella, neuvottelevalla virkamiehellä, henkilöstön kehittämispäälliköllä, tiedotuspäälliköllä, apulaistiedotuspäälliköllä, erityisasiantuntijalla, EU-erityisasiantuntijalla ja EU-tiedottajalla ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys viran tehtäväalaan; sekä

6) johtavalla tietoasiantuntijalla, EU-asiantuntijalla ja ylitarkastajalla ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan.

Toimintayksikön johtajana toimivalta virkamieheltä ja talousneuvoston sihteeristön päälliköltä edellytetään käytännössä osoitettua johtamistaitoa ja johtamiskokemusta sekä valtioneuvoston EU-sihteeristön apulaispäälliköltä, tiedotuspäälliköltä ja henkilöstön kehittämispäälliköltä käytännössä osoitettua johtamistaitoa.


12 §
Valmistelusta määrääminen

Valtiosihteeri voi määrätä kanslian virkamiehen valmisteltavaksi ja esiteltäväksi tai ottaa itselleen valmisteltavaksi ja esiteltäväksi asian, joka muuten olisi muun virkamiehen käsiteltävä. Sama oikeus on yksittäistapauksessa alivaltiosihteerillä ja toimintayksikön johtajalla asiassa, joka muuten olisi hänen alaisensa virkamiehen käsiteltävä.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2005.

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2005

Pääministeri
Matti Vanhanen

Vanhempi hallitussihteeri
Kari Peltonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.