391/2005

Annettu Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 2005

Laki kemikaalilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 4 §:n 2 momentti, 7 §:n 2 momentti, 8 §:n 4 momentti, 13, 13 a, 31―33, 33 a, 35 ja 36 §, 45 §:n 4 momentti, 52 a §:n 2 momentti ja 54 §,

sellaisina kuin niistä ovat 7 §:n 2 momentti laissa 696/2001, 8 §:n 4 momentti ja 54 § laissa 1412/1992, 13 § osaksi laissa 57/1999, 13 a ja 32 § sekä 45 §:n 4 momentti viimeksi mainitussa laissa, 31 § viimeksi mainitussa laissa ja laissa 135/1999, 33 § osaksi laissa 1073/1995 ja mainitussa laissa 57/1999, 33 a § laissa 472/1994, 35 § osaksi mainituissa laeissa 1412/1992, 1073/1995 ja 57/1999, 36 § mainitussa laissa 1073/1995 ja 52 a §:n 2 momentti laissa 404/2002,

muutetaan 1 §, 2 §:n 1 momentti, 5 §, 7 luvun otsikko, 52 §:n 1 momentti ja 56 §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 § osaksi mainitussa laissa 1412/1992, 2 §:n 1 momentti viimeksi mainitussa laissa, 5 § osaksi mainituissa laeissa 1073/1995 ja 57/1999, 52 §:n 1 momentti mainitussa laissa 404/2002 ja laissa 450/2004 ja 56 § laissa 1198/1999, sekä

lisätään 3 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 1412/1992 sekä laeissa 100/2000 ja 743/2002, uusi 5 momentti ja 8 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 1412/1992 sekä laeissa 12/1997 ja 368/1998, siitä viimeksi mainitulla lailla kumotun 1 momentin tilalle uusi 1 momentti seuraavasti:

1 §
Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on ehkäistä ja torjua kemikaalien aiheuttamia terveys- ja ympäristöhaittoja sekä palo- ja räjähdysvaaroja.

Siitä, mitä tässä laissa tarkoitetaan kemikaalilla, säädetään 10 §:ssä.

2 §
Lain soveltamisala

Tämä laki koskee kemikaaleja sekä niiden valmistusta, maahantuontia, markkinoille luovuttamista, jakelua, pakkaamista, myyntiä ja muuta luovuttamista, varastointia, hallussapitoa ja säilyttämistä, käyttöä, maastavientiä, testaamista, mainostamista sekä muuta näihin rinnastettavaa kemikaalien käsittelyä.


3 §
Suhde eräisiin säädöksiin

Vaarallisten kemikaalien käsittelystä on voimassa, mitä siitä vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetussa laissa (390/2005) säädetään.

5 §
Valvontaviranomaiset keskushallinnossa

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista koskeva ylin valvonta sekä toimeenpanon ja valvonnan valtakunnallinen ohjaus kuuluu:

1) sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle kemikaalien aiheuttamien terveyshaittojen sekä palo- ja räjähdysvaarojen ehkäisemisen ja torjumisen osalta; sekä

2) Suomen ympäristökeskukselle kemikaalien aiheuttamien ympäristöhaittojen ehkäisemisen ja torjumisen osalta.

8 §
Erityiset valvontaviranomaiset

Sen lisäksi, mitä 5 §:ssä on säädetty valvonnasta, sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus valvoo käyttöturvallisuustiedotteita koskevien säännösten noudattamista.


7 luku

Terveydelle ja ympäristölle vaarallisen kemikaalin luovuttaminen

52 §
Kemikaalirikkomus

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta

1) laiminlyö 25 §:ssä tarkoitetun hyväksymisen hakemisen, 30 c §:ssä tarkoitetun rekisteröinnin hakemisen, 30 e §:ssä tarkoitetun luvan hakemisen tai ilmoituksen tekemisen, 20 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tekemisen, 17 §:n 3 momentissa tarkoitetun käyttöturvallisuustiedotteen laatimisen ja antamisen taikka 18 a §:ssä tarkoitetun tietojentoimittamisvelvollisuuden tai

2) laiminlyö 42 §:n 3 momentissa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 304/2003 7, 9, 13, 14 ja 16 artiklan mukaisen velvollisuuden antaa tietoja kemikaalin viennistä, 15 artiklan mukaisen kauttakulkua koskevien tietojen luovuttamisen taikka rikkoo 13 artiklassa tarkoitetun vastaanottajamaan tekemää päätöstä tai 14 artiklan mukaista vientikieltoa,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, kemikaalirikkomuksesta sakkoon.


56 §
Täytäntöönpano

Tämän lain 29, 42, 45 tai 46 §:n taikka 66 §:n 1 momentin nojalla tehtävässä päätöksessä voidaan määrätä, että päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005.

Kemikaalilain nojalla annetut seuraavat asetukset ja niiden nojalla annetut kauppa- ja teollisuusministeriön päätökset jäävät edelleen voimaan:

1) asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (59/1999);

2) asetus kemikaalilain valvontaviranomaisista puolustusvoimissa (469/1992);

3) asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista puolustusvoimissa (78/1996).

Kemikaalilain nojalla annetut ja kemikaalilain 68, 68 a ja 68 b §:ssä tarkoitetut luvat ja hyväksymiset jäävät voimaan, jollei laissa vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta toisin säädetä.

Tämän lain voimaan tullessa vireillä oleva, kemikaalilain nojalla vireille pantu asia käsitellään ja ratkaistaan kemikaalilain säännösten mukaan.

HE 279/2004
TaVM 5/2005
EV 32/2005

Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 2005

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Paula Lehtomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.