386/2005

Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2005

Valtioneuvoston asetus sisäasiainhallinnon palvelukeskuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, säädetään:

1 §
Tehtävät

Sisäasiainministeriön hallinnonalalla toimivan sisäasiainhallinnon palvelukeskuksen tehtävänä on tuottaa henkilöstö-, talous- ja puhelunvälitystukipalveluja sekä muita hallinnon tukipalveluja sisäasiainhallinnon virastoille ja laitoksille sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti sekä muillekin valtion virastoille ja laitoksille siten kuin palvelujen tuottamisesta on palvelusopimuksissa sovittu kyseessä olevien virastojen ja laitosten kanssa.

2 §
Toimipaikat

Palvelukeskuksen päätoimipaikka on Joensuun kaupunki ja sivutoimipaikka Kajaanin kaupunki.

3 §
Organisaatio

Palvelukeskuksen organisaatio muodostuu kehittämisyksiköstä sekä palveluyksiköistä, joiden järjestämisestä ja tehtävistä samoin kuin asioiden käsittelystä ja ratkaisemisesta määrätään tarkemmin työjärjestyksessä.

4 §
Henkilöstö

Palvelukeskuksen päällikkönä on johtaja. Lisäksi palvelukeskuksessa voi olla muuta virkasuhteista henkilöstöä.

5 §
Neuvottelukunta

Palvelukeskuksen toimintaa tukee neuvottelukunta, joka käsittelee palvelukeskuksen toiminnan kehittämissuuntia ja toimintalinjoja sekä tekee niitä koskevia aloitteita.

Neuvottelukunnan asettaa sisäasiainministeriö sisäasiainministeriön, palvelukeskuksen ja asiakasvirastojen edustajista. Neuvottelukunnan toimikausi on neljä vuotta.

6 §
Johtajan tehtävät

Johtaja johtaa ja kehittää palvelukeskuksen toimintaa sekä vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta.

7 §
Asioiden ratkaiseminen

Johtaja vahvistaa palvelukeskuksen työjärjestyksen.

Johtaja ratkaisee esittelystä asiat, jotka koskevat palvelukeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja talousarvioehdotusta ja tulostavoitteita sekä toimintakertomusta.

Muut asiat ratkaisee johtaja tai muu virkamies sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään.

8 §
Kelpoisuusvaatimukset

Palvelukeskuksen johtajalla on kelpoisuusvaatimuksena ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys palvelukeskuksen toimialaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus.

9 §
Virkojen täyttäminen ja muun henkilöstön ottaminen

Palvelukeskuksen johtajan nimittää sisäasiainministeriö.

Muun henkilöstön nimittää johtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

10 §
Sijaisuudet

Palvelukeskuksen johtajan ollessa estynyt hänen sijaisenaan toimii kehittämisyksikön päällikkö tai johtajan määräämä palveluyksikön päällikkö.

Muista sijaisuuksista määrätään työjärjestyksessä.

11 §
Virkavapauden myöntäminen

Muuhun kuin lakiin tai virkaehtosopimukseen perustuvan virkavapauden johtajalle myöntää sisäasiainministeriö.

Virkavapauden myöntämisestä muissa tapauksissa määrätään työjärjestyksessä.

12 §
Palvelukeskuksen suoritteiden maksullisuus

Palvelukeskuksen suoritteet asiakasvirastoille ovat maksullisia suoritteita, joista peritään suoritteen tuottamisesta palvelukeskukselle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrä (omakustannusarvo).

Yksittäisten suoritteiden maksun suuruus määritellään tarkemmin asiakasvirastojen kanssa solmittavissa palvelusopimuksissa.

13 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin palvelukeskuksen johtajan ja yksiköiden päälliköiden virkojen täyttämiseksi. Nimityspäätöksen tekee sisäasiainministeriö.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä muihinkin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen palvelukeskuksen toiminnan aloittamiseksi.

Siirtymäkauden aikana enintään 31.12.2007 saakka palvelukeskuksen toimiessa valtion talousarviossa myönnettävin määrärahoin maksuja ei peritä sisäasiainhallinnonalan virastoilta ja laitoksilta.

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2005

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Kansliapäällikkö
Ritva Viljanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.