376/2005

Annettu Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2005 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

lisätään vuoden 2005 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta 21 päivänä tammikuuta 2005 annettuun maa- ja metsätalousministeriön asetukseen (17/2005) uusi 4 a § seuraavasti:

4 a §
Hakemusten ja sitoumusten myöhästyminen

Jos maa- ja puutarhatalouden kansallisia tukia, lukuun ottamatta luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen kansallista lisäosaa, koskeva hakemus myöhästyy, maksettava tuki alenee siten kuin maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 17 §:ssä säädetään.

Jos luonnonhaittakorvauksen tai ympäristötuen kansallista lisäosaa koskeva hakemus myöhästyy, maksettava tuki alenee siten kuin luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (644/2000) 40 §:n 2 momentissa säädetään.

Jos luonnonhaittakorvauksen tai ympäristötuen kansallista lisäosaa koskeva sitoumus myöhästyy, tuki alenee, siten kuin yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 796/2004 II osan II osastossa säädetään.

Luonnonhaittakorvauksen tai ympäristötuen kansallista lisäosaa koskevan hakemuksen ja sitoumuksen myöhästyessä tukeen kohdistuvat myöhästymisseuraamukset määräytyvät sen lomakkeen mukaan, joka on eniten myöhässä.


Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä kesäkuuta 2005.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.