356/2005

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2005

Valtioneuvoston asetus traktoreiden, niiden perävaunujen ja traktoreilla vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden EY-tyyppihyväksynnästä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta 26 päivänä marraskuuta 2004 annetun lain (1016/2004) 5 §:n 2 momentin sekä 11 päivänä joulukuuta 2002 annetun ajoneuvolain (1090/2002) 38 §:n 2 momentin ja 40 §:n 1 momentin, sellaisena kuin niistä jälkimmäinen on laissa 1328/2004, nojalla:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan yhdessä tai useammassa vaiheessa valmistettujen maa- ja metsätaloudessa käytettäväksi tarkoitettujen traktoreiden, perävaunujen tai vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden, joiden suurin rakenteellinen nopeus on vähintään kuusi kilometriä tunnissa samoin kuin tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden, EY-tyyppihyväksyntään.

Tätä asetusta sovelletaan myös keskeneräisten ja valmistuneiden ajoneuvojen monivaiheiseen EY-tyyppihyväksyntään.

Asetusta ei kuitenkaan sovelleta vaihdettavissa oleviin koneisiin, jotka ovat täysin irti maasta tiekuljetuksen aikana eikä ajoneuvolain (1090/2002) 14 §:ssä tarkoitettuihin, kansallisesti tyyppihyväksyttäviin liikennetraktoreihin.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) tyyppihyväksyntädirektiivillä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2003/37/EY maatalous- tai metsätraktoreiden, niiden perävaunujen ja vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästä sekä direktiivin 74/150/ETY kumoamisesta sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 2004/66/EY;

2) erityisdirektiivillä yhtä tai useampaa tämän asetuksen liitteessä lueteltua direktiiviä;

3) EY-tyyppihyväksynnällä menettelyä, jossa jokin Euroopan talousalueeseen kuuluva valtio (ETA-valtio) varmentaa, että ajoneuvotyyppi täyttää tyyppihyväksyntädirektiivin mukaiset tekniset vaatimukset taikka järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö täyttää erityisdirektiivin mukaiset tekniset vaatimukset;

4) monivaiheisella EY-tyyppihyväksynnällä menettelyä, jolla yksi tai useampi ETA-valtio varmentaa, että valmistusvaiheesta riippuen keskeneräinen tai valmistunut ajoneuvotyyppi täyttää tyyppihyväksyntädirektiivin mukaiset tekniset vaatimukset;

5) ajoneuvolla maa- ja metsätaloudessa käytettäväksi tarkoitettua valmista, keskeneräistä tai valmistunutta traktoria, perävaunua tai vedettävää vaihdettavissa olevaa konetta;

6) ajoneuvoluokalla sellaisten ajoneuvojen ryhmää, johon kuuluvilla ajoneuvoilla on samat suunnitteluominaisuudet;

7) ajoneuvotyypillä samaan ajoneuvoluokkaan kuuluvia ajoneuvoja, joiden tyyppihyväksyntädirektiivien II liitteen A luvussa tarkoitetut olennaiset tekijät ovat samanlaisia; ajoneuvotyyppiin voi sisältyä erilaisia II liitteen A luvussa lueteltuja vaihtoehtoja ja muunnoksia;

8) traktorilla ajoneuvoa, joka määritellään ajoneuvolain 14 §:ssä;

9) perävaunulla maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettua hinattavaa ajoneuvoa, joka on pääasiallisesti tarkoitettu kuormien kuljettamiseen ja suunniteltu traktorilla vedettäväksi maa- ja metsätalouden harjoittamisen yhteydessä;

10) vedettävällä vaihdettavissa olevalla koneella maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettua hinattavaa ajoneuvoa, joka on suunniteltu traktorilla vedettäväksi ja joka muuttaa traktorin tehtävän tai lisää siihen uuden toiminnon;

11) perusajoneuvolla keskeneräistä ajoneuvoa, jonka tunnusnumero säilyy samana monivaiheisen EY-tyyppihyväksyntämenettelyn kaikissa vaiheissa;

12) keskeneräisellä ajoneuvolla ajoneuvoa, jonka valmistuksessa tarvitaan vielä vähintään yksi vaihe, jotta ajoneuvo täyttäisi tyyppihyväksyntädirektiivissä säädetyt vaatimukset;

13) valmistuneella ajoneuvolla ajoneuvoa, joka on hyväksytty monivaiheisella EY-tyyppihyväksyntämenettelyllä ja joka täyttää tyyppihyväksyntädirektiivin vaatimukset;

14) järjestelmällä laitteistoa, joka on olennainen osa ajoneuvoa ja joka ei ole yleensä irrotettavissa erilliseksi osaksi, kuten jarrujärjestelmä tai pakokaasunpuhdistusjärjestelmä;

15) osalla ajoneuvon osaksi tarkoitettua laitetta, joka voidaan irrottaa ajoneuvosta tai asentaa siihen ja joka voidaan tyyppihyväksyä erikseen, kuten valaisin;

16) erillisellä teknisellä yksiköllä ajoneuvon osaksi tarkoitettua laitetta, joka liittyy tiettyyn ajoneuvotyyppiin ja joka voidaan tyyppihyväksyä erikseen tai osana kyseistä ajoneuvotyyppiä, kuten moottori;

17) vaatimustenmukaisuustodistuksella tyyppihyväksyntädirektiivin III liitteen mukaista asiakirjaa, jonka valmistaja antaa todistaakseen, että tämän asetuksen mukaisesti hyväksytty ajoneuvo on tuotantohetkellä kaikkien sovellettavien säännösten mukainen, ja jossa todetaan, että ajoneuvo voidaan rekisteröidä tai ottaa käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa ilman lisätarkastuksia;

18) valmistajalla sitä, joka vastaa tyyppihyväksyntäviranomaisille kaikista tyyppihyväksyntämenettelyn tekijöistä sekä tuotannon vaatimustenmukaisuudesta; valmistajan ei tarvitse osallistua ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön kaikkiin valmistusvaiheisiin;

Edellä 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuun järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden EY-tyyppihyväksyntään rinnastetaan Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomissiossa hyväksyttyyn moottoriajoneuvojen varusteiden ja osien hyväksymisehtojen yhdenmukaistamista ja hyväksymisten vastavuoroista tunnustamista koskevan sopimuksen (SopS 70/1976) mukaisten E-sääntöjen sekä taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) standardoitujen testiohjeiden nojalla suoritetut tyyppihyväksynnät siten kuin tyyppihyväksyntädirektiivissä säädetään.

2 luku

EY-tyyppihyväksynnän hakeminen ja myöntäminen

3 §
EY-tyyppihyväksynnän hakeminen ajoneuvoille

Valmistajan on toimitettava EY-tyyppihyväksyntähakemus jonkin ETA-valtion tyyppihyväksyntäviranomaiselle. Suomessa hakemus toimitetaan Ajoneuvohallintokeskukselle. Hakemukseen on liitettävä valmistusasiakirjat, jotka sisältävät tyyppihyväksyntädirektiivin I liitteessä vaaditut tiedot. Asiakirjat on annettava tyyppihyväksyntäviranomaisen käyttöön EY-tyyppihyväksynnän myöntämis- tai epäämispäivään asti. Samaa ajoneuvoa koskevaa hakemusta ei saa toimittaa useamman kuin yhden ETA-valtion tyyppihyväksyntäviranomaiselle.

4 §
Hyväksyttävät ajoneuvotyypit

Ajoneuvohallintokeskuksen on myönnettävä, ellei 10 §:n 1 momentista muuta johdu, EY-tyyppihyväksyntä ajoneuvolle, jos

1) se on tyyppihyväksyntädirektiivin I liitteen A mallin mukaisella ilmoituslomakkeella annettujen tietojen mukainen; ja

2) se täyttää erityisdirektiiveissä säädetyt tekniset vaatimukset.

Erityisdirektiiveissä säädetyt tekniset vaatimukset tarkastetaan ajoneuvolain 47 §:n 1 momentin mukaisesti hyväksytyssä tutkimuslaitoksessa.

5 §
Monivaiheinen tyyppihyväksyntä

Valmistajan on ensimmäisessä hyväksyntävaiheessa toimitettava EY-tyyppihyväksyntähakemus jonkin ETA-valtion tyyppihyväksyntäviranomaiselle. Suomessa hakemus toimitetaan Ajoneuvohallintokeskukselle. Hakemuksen liitteenä on toimitettava ne valmistusasiakirjojen osat ja EY-tyyppihyväksyntätodistukset, jotka vastaavat ajoneuvon valmistusvaihetta hakemushetkellä.

Valmistajan on toisessa tai sitä seuraavissa hyväksyntävaiheissa toimitettava ne valmistusasiakirjojen osat ja EY-tyyppihyväksyntätodistukset, jotka vastaavat ajoneuvon valmistusvaihetta hakemushetkellä, sekä yksi kappale edellisessä valmistusvaiheessa myönnetystä keskeneräisen ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntätodistuksesta. Lisäksi valmistajan on toimitettava yksityiskohtainen luettelo keskeneräiseen ajoneuvoon tehdyistä muutoksista ja lisäyksistä.

6 §
Monivaiheisesti hyväksyttävät ajoneuvot

Ajoneuvohallintokeskuksen on myönnettävä, ellei 10 §:n 1 momentista muuta johdu, EY-tyyppihyväksyntä valmistusasiakirjoissa annettujen tietojen mukaisille ajoneuvoille, jotka täyttävät tämän asetuksen liitteenä olevien erityisdirektiivien mukaiset tekniset vaatimukset.

7 §
EY-tyyppihyväksynnän hakeminen järjestelmälle, osalle ja erilliselle tekniselle yksikölle

Valmistajan on toimitettava järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön EY-tyyppihyväksyntää koskeva hakemus jonkin ETA-valtion tyyppihyväksyntäviranomaiselle. Suomessa hakemus toimitetaan Ajoneuvohallintokeskukselle. Jokaisesta hyväksyttävästä tyypistä on toimitettava erillinen hakemus. Hakemukseen on liitettävä sovellettavan erityisdirektiivin mukaiset valmistusasiakirjat. Asiakirjat on annettava tyyppihyväksyntäviranomaisen käyttöön EY-tyyppihyväksynnän myöntämis- tai epäämispäivään asti.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu tyyppihyväksyntä suoritetaan erityisdirektiivien säännösten mukaisesti.

8 §
Hyväksyttävät järjestelmät, osat ja erilliset tekniset yksiköt

Ajoneuvohallintokeskuksen on myönnettävä, ellei 10 §:n 1 momentista muuta johdu, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön EY-tyyppihyväksyntä kaikille valmistusasiakirjoissa annettujen tietojen mukaisille järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön tyypeille, jotka täyttävät tyyppihyväksyntädirektiivin II liitteen B luvussa lueteltujen tapaukseen sovellettavien erityisdirektiivien mukaiset tekniset vaatimukset.

9 §
Vaatimustenmukaisuustodistus ja EY-tyyppihyväksyntämerkki

Vaatimuksenmukaisuustodistuksesta ja EY-tyyppihyväksyntämerkin käytöstä säädetään ajoneuvolain 41 §:ssä.

Jos EY-tyyppihyväksyntätodistuksessa on asetettu käyttörajoituksia, valmistajan on toimitettava yksityiskohtaiset tiedot rajoituksista hyväksytyn järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön mukana.

3 luku

EY-tyyppihyväksynnöistä, tyyppihyväksyntäviranomaisesta ja tutkimuslaitoksista ilmoittaminen

10 §
Ilmoitukset komissiolle ja muille ETA-valtioille

Jos Ajoneuvohallintokeskus hylkää 3, 5 tai 7 §:ssä tarkoitetun hakemuksen sillä perusteella, että ajoneuvotyyppi vaarantaa vakavasti liikenneturvallisuutta, ympäristön laatua tai työturvallisuutta, sen on viipymättä ilmoitettava päätöksestä ja sen perusteluista komissiolle ja muiden ETA-valtioiden tyyppihyväksyntäviranomaisille.

Ajoneuvohallintokeskuksen on kuukauden kuluessa päätöksentekopäivästä toimitettava muiden ETA-valtioiden tyyppihyväksyntäviranomaisille jäljennös jokaisesta antamastaan EY-tyyppihyväksyntätodistuksesta, joka koskee ajoneuvotyypin hyväksymistä, hylkäämistä tai hyväksymisen peruuttamista.

Ajoneuvohallintokeskuksen on toimitettava kuukausittain muiden ETA-valtioiden tyyppihyväksyntäviranomaisille luettelo, joka sisältää kaikki tyyppihyväksyntädirektiivin IV liitteessä vaaditut tiedot kyseisen kuukauden aikana myönnetyistä, evätyistä tai peruutetuista järjestelmien, osien tai erillisten teknisten yksiköiden EY-tyyppihyväksynnöistä.

Ajoneuvohallintokeskuksen on toimitettava komissiolle ja muille ETA-valtioille vuosittain luettelo 14-16 §:ssä tarkoitetuille ajoneuvotyypeille myöntämistään oikeuksista poiketa yhden tai useamman erityisdirektiivin yhden tai useamman säännöksen soveltamisesta.

11 §
EY-tyyppihyväksyntäviranomaisista ja tutkimuslaitoksista ilmoittaminen

Sosiaali- ja terveysministeriön on ilmoitettava komissiolle ja toisille ETA-valtioille, että Suomessa EY-tyyppihyväksyntäviranomaisena toimii Ajoneuvohallintokeskus, tämän osoite ja vastuualueet.

Liikenne- ja viestintäministeriön on ilmoitettava komissiolle ja muille ETA-valtioille hyväksymiensä tutkimuslaitosten yhteystiedot sekä testausmenettelyt, joiden tekemiseen kukin näistä laitoksista on hyväksytty.

Tutkimuslaitoksille asetettavista vaatimuksista säädetään ajoneuvolain 47 §:n 1 momentissa.

4 luku

EY-tyyppihyväksyntää koskevien tietojen muuttaminen

12 §
Tyyppihyväksynnän muutokset

Jos tyyppihyväksyntää muutetaan sen vuoksi, että ajoneuvo, järjestelmä, osa tai tekninen yksikkö on muuttunut, Ajoneuvohallintokeskus saattaa tyyppiä koskevan tietopaketin ja sen hakemiston ajan tasalle saatuaan näistä muutoksista tiedot valmistajalta.

Jos kyse on alkuperäisen tyyppihyväksynnän laajentamisesta, viranomaisen on annettava todistukselle laajennusnumero, josta käy selkeästi ilmi laajennuksen peruste ja uudelleenjulkaisun ajankohta.

Muutokset tietopakettiin ja sen hakemistoon tehdään sekä laajennusnumero annetaan vain, jos suoritettujen testien ja tarkastusten tulokset osoittavat, että tyyppihyväksynnän vaatimukset ovat täyttyneet.

5 luku

Vaatimustenmukaisuuden varmistaminen

13 §
Tuotannon vaatimustenmukaisuuteen liittyvät toimenpiteet ja tyypin vaatimustenvastaisuus

Jos Ajoneuvohallintokeskus on myöntänyt tyyppihyväksynnän, sen on tarpeen mukaan ja tarvittaessa yhteistyössä muiden ETA-valtioiden tyyppihyväksyntäviranomaisten kanssa varmistettava, että tuotannossa olevat ajoneuvot, osat, järjestelmät tai erilliset tekniset yksiköt ovat hyväksytyn tyypin mukaisia siten kuin ajoneuvolain 45 §:ssä säädetään.

Jos jonkin muun ETA-valtion tyyppihyväksyntäviranomainen ilmoittaa Ajoneuvohallintokeskukselle, että Ajoneuvohallintokeskuksen hyväksymä ajoneuvo, osa, järjestelmä tai tekninen yksikkö ei ole EY-tyyppihyväksynnän mukainen, Ajoneuvohallintokeskuksen on toimittava 1 momentin mukaisesti mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun se sai tiedon ilmoituksesta.

Toimenpiteistä, joihin Ajoneuvohallintokeskuksen on ryhdyttävä tyypin vaatimustenvastaisuuden varalta, säädetään ajoneuvolain 42―44 §:ssä.

6 luku

Poikkeukset 2 luvun tarkoittamista ajoneuvotyyppien hyväksynnöistä

14 §
Tilapäinen EY-tyyppihyväksyntä ajoneuvotyypeille, järjestelmille, osille tai erillisille teknisille yksiköille

Ajoneuvohallintokeskus voi myöntää valmistajan pyynnöstä tilapäisen EY-tyyppihyväksynnän ajoneuvotyypille, järjestelmälle, osalle tai erilliselle tekniselle yksikölle, joka poikkeaa erityisdirektiivin vaatimuksista.

Ajoneuvohallintokeskuksen on toimitettava komissiolle ja muille ETA-valtioille 1 momentissa tarkoitettu tilapäinen EY-tyyppihyväksyntää koskeva tyyppihyväksyntätodistus liitteineen sekä asiakirja-aineisto, josta päätöksen perustelut ilmenevät, kuukauden kuluessa hakemuksen saatuaan. Komission käsiteltyä hakemuksen Ajoneuvohallintokeskus tekee hakemusta koskevan lopullisen päätöksen.

Tilapäisen EY-tyyppihyväksynnän on oltava voimassa vähintään kolme vuotta. Tätä tyyppihyväksyntää voidaan jäsenvaltion pyynnöstä jatkaa komission päätöksellä.

Ajoneuvohallintokeskuksen on muutettava tässä pykälässä tarkoitettu tilapäinen EY-tyyppihyväksyntä pysyväksi, kun asiasta on annettu uusi erityisdirektiivi ja se on tullut voimaan.

15 §
Piensarjatyyppihyväksyntä ja sarjan viimeisille ajoneuvoille myönnettävät poikkeukset

Ajoneuvohallintokeskus voi myöntää valmistajan pyynnöstä erityisestä syystä pieninä sarjoina valmistettaville ajoneuvoille poikkeuksen tämän asetuksen liitteenä olevien erityisdirektiivien mukaisista vaatimuksista, jos poikkeus ei vaaranna työturvallisuutta.

Suomessa rekisteröityjen, myytyjen tai käyttöönotettujen pieninä sarjoina valmistettavien samaan tyyppiin kuuluvien ajoneuvojen vuosittainen määrä saa olla enintään tyyppihyväksyntädirektiivin V liitteen A kohdan taulukon mukainen.

Ajoneuvohallintokeskuksen on ilmoitettava pieninä sarjoina valmistettavien ajoneuvojen tyyppihyväksynnöistä komissiolle sekä valmistajan ilmoittamille muille ETA-valtioille. Jos Ajoneuvohallintokeskus saa tällaisen ilmoituksen toisesta ETA-valtiosta, sen on kolmen kuukauden kuluessa päätettävä, hyväksyykö se tällaisen ajoneuvon rekisteröinnin. Jos Ajoneuvohallintokeskus hyväksyy rekisteröinnin, sen on samalla päätettävä, kuinka monelle samaan tyyppiin kuuluvalle ajoneuvolle EY-tyyppihyväksyntä sallitaan.

Sarjan viimeisille ajoneuvoille myönnettävistä poikkeuksista säädetään ajoneuvolain 69 §:ssä.

16 §
Erikoiskäyttöön tarkoitetut ajoneuvot

Ajoneuvohallintokeskus voi valmistajan pyynnöstä myöntää poikkeuksen yhden tai useamman erityisdirektiivin yhden tai useamman säännöksen soveltamisesta, jos kyse on ajoneuvosta, joka on tarkoitettu käytettäviksi puolustusvoimissa, väestönsuojelu- ja palontorjuntayksiköissä tai järjestyksenpidosta vastaavissa yksiköissä edellyttäen, ettei työturvallisuus vaarannu.

17 §
Rekisteröintiä, myyntiä ja käyttöönottoa koskevat poikkeusmenettelyt

Ajoneuvohallintokeskuksen oikeudesta kieltää ajoneuvotyypin rekisteröinti liikenne- tai työturvallisuuteen kohdistuvan vakavan turvallisuusriskin perusteella säädetään ajoneuvolain 67 §:ssä.

Sosiaali- ja terveysministeriön oikeudesta 1 momentissa tarkoitetuista syistä kieltää ajoneuvotyypin myynti ja käyttöönotto säädetään työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain (131/1973) 15 a―d §:ssä.

Ajoneuvohallintokeskus voi kieltää 5 §:ssä tarkoitettujen keskeneräisten ajoneuvojen pysyvän rekisteröinnin, kunnes ajoneuvot valmistuvat, vaikka tällaisten ajoneuvojen myynti on sallittu.

7 luku

Erinäiset säännökset

18 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005.

Tällä asetuksella kumotaan traktoreiden EY-tyyppihyväksynnästä 9 päivänä elokuuta 2001 annettu valtioneuvoston asetus (716/2001).

Asetusta sovelletaan T4-, T5-, C-, R- ja S-ajoneuvoluokkiin asetuksella erikseen säädettävästä ajankohdasta lukien sen jälkeen, kun kaikki tyyppihyväksyntädirektiivin II liitteessä tarkoitetut erityisdirektiivit ovat tulleet voimaan.

Ajoneuvohallintokeskus voi kuitenkin sen estämättä mitä 3 momentissa säädetään soveltaa valmistajan pyynnöstä tätä asetusta uuteen ajoneuvotyyppiin, jos kaikki tyyppiä koskevat erityisdirektiivit on annettu.

Tämän asetuksen liitteenä olevaa komission direktiiviä 2005/13/EY sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2006.

Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin ensimmäistä kertaa käyttöön otettaviin T1-, T2- ja T3-ajoneuvoluokkiin kuuluviin ajoneuvoihin 1 päivästä heinäkuuta 2009.

Neuvoston direktiivi 74/151/ETY I-VI; EYVL N:o L 084, 28.3.1974, s.25―32
Neuvoston direktiivi 74/152/ETY 1-2kohta; EYVL N:o L 084, 28.3.1974, s. 33―35
Neuvoston direktiivi 74/346/ETY; EYVL N:o L 191, 15.7.1974, s. 1―4
Neuvoston direktiivi 74/347/ETY; EYVL N:o L 191, 15.7.1974, s. 5―10
Neuvoston direktiivi 75/321/ETY; EYVL N:o L 147, 9.6.1975, s. 24―27
Neuvoston direktiivi 75/322/ETY; EYVL N:o L 147, 9.6.1975, s. 28―37
Neuvoston direktiivi 76/115/ETY; EYVL N:o L 024, 30.1.1976, s. 6―26
Neuvoston direktiivi 76/432/ETY; EYVL N:o L 122, 8.5.1975, s. 1―14
Neuvoston direktiivi 76/763/ETY; EYVL N:o L 262, 27.9.1976, s. 135―138
Neuvoston direktiivi 77/311/ETY; EYVL N:o L 105, 28.4.1977, s. 1―9
Neuvoston direktiivi 77/536/ETY; EYVL N:o L 220, 29.8.1977, s. 1―37
Neuvoston direktiivi 78/764/ETY; EYVL N:o L 255, 18.9.1978, s. 1―39
Neuvoston direktiivi 78/933/ETY; EYVL N:o L 325, 20.11.1978, s. 16―42
Neuvoston direktiivi 79/532/ETY; EYVL N:o L 145, 13.6.1979, s. 16―19
Neuvoston direktiivi 79/533/ETY; EYVL N:o L 145, 13.6.1979, s. 20―22
Neuvoston direktiivi 79/622/ETY; EYVL N:o L 179, 17.7.1979, s. 1―30
Komission direktiivi79/1073/ETY; EYVL N:o L 331, 27.12.1979, s. 20―23
Neuvoston direktiivi 80/720/ETY; EYVL N:o L 194, 28.7.1980, s. 1―11
Neuvoston direktiivi 81/575/ETY; EYVL N:o L 209, 29.7.1981, s. 30―31
Komission direktiivi82/318/ETY; EYVL N:o L 139, 19.5.1982, s. 9―16
Neuvoston direktiivi 82/890/ETY; EYVL N:o L 378, 31.12.1982, s. 45―46
Komission direktiivi82/953/ETY; EYVL N:o L 386, 31.12.1982, s. 31―38
Komission direktiivi83/190/ETY; EYVL N:o L 109, 26.4.1983, s. 13―24
Neuvoston direktiivi 86/297/ETY; EYVL N:o L 186, 8.7.1986, s. 19―25
Neuvoston direktiivi 86/298/ETY; EYVL N:o L 186, 8.7.1986, s. 26―63
Neuvoston direktiivi 86/415/ETY; EYVL N:o L 240, 26.8.1986, s. 1―18
Neuvoston direktiivi 87/354/ETY; EYVL N:o L 192, 11.7.1987, s. 43―45
Neuvoston direktiivi 87/402/ETY; EYVL N:o L 220, 8.8.1987, s. 1―43
Komission direktiivi88/410/ETY; EYVL N:o L 200, 26.7.1988, s. 27―29
Komission direktiivi88/411/ETY; EYVL N:o L 200, 26.7.1988, s. 30
Komission direktiivi88/412/ETY; EYVL N:o L 200, 26.7.1988, s. 31
Komission direktiivi88/413/ETY; EYVL N:o L 200, 26.7.1988, s. 32―33
Komission direktiivi88/414/ETY; EYVL N:o L 200, 26.7.1988, s. 34―36
Komission direktiivi88/465/ETY; EYVL N:o L 228, 17.8.1988, s. 31―37
Neuvoston direktiivi 89/173/ETY I, II 1-2, III, IV, V, VI; EYVL N:o L 067, 10.3.1989, s.1―118
Neuvoston direktiivi 89/680/ETY; EYVL N:o L 398, 30.12.1989, s. 26
Neuvoston direktiivi 89/681/ETY; EYVL N:o L 398, 30.12.1989, s. 27―28
Neuvoston direktiivi 89/682/ETY; EYVL N:o L 398, 30.12.1989, s. 29―30
Komission direktiivi90/629/ETY; EYVL N:o L 341, 6.12.1990, s. 14―19
Komission direktiivi95/54/EY; EYVL N:o L 266, 8.11.1995, s. 1―66
Komission direktiivi96/38/EY; EYVL N:o L 187, 26.7.1996, s. 95―105
Komission direktiivi96/63/EY; EYVL N:o L 253, 10.5.1996, s. 13―14
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/54/EY; EYVL N:o L 277, 10.10.1997, s. 24―25
Komission direktiivi98/38/EY; EYVL N:o L 170, 16.6.1998, s. 13―14
Komission direktiivi98/39/EY; EYVL N:o L 170, 16.6.1998, s. 15
Komission direktiivi98/40/EY; EYVL N:o L 171, 17.6.1998, s. 28―29
Komission direktiivi98/89/EY; EYVL N:o L 322, 1.12.1998, s. 40―41
Komission direktiivi 1999/40/EY; EYVL N:o L 124, 18.5.1999, s. 11―13
Komission direktiivi 1999/55/EY; EYVL N:o L 146, 11.6.1999, s. 28―30
Komission direktiivi 1999/56/EY; EYVL N:o L 146, 11.6.1999, s. 31―32
Komission direktiivi 1999/57/EY; EYVL N:o L 148, 15.6.1999, s. 35―36
Komission direktiivi 1999/58/EY; EYVL N:o L 148, 15.6.1999, s. 37―38
Neuvoston direktiivi 1999/86/EY; EYVL N:o L 297, 18.11.1999, s. 22―23
Komission direktiivi 2000/1/EY; EYVL N:o L 021, 26.1.2000, s. 16―22
Komission direktiivi 2000/2/EY; EYVL N:o L 021, 26.1.2000, s. 23―31
Komission direktiivi 2000/19/EY; EYVL N:o L 094, 14.4.2000, s. 31―32
Komission direktiivi 2000/22/EY; EYVL N:o L 107, 4.5.2000, s. 26―27
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/25/EY; EYVL N:o L 173, 12.7.2000, s. 1―34
Komission päätös 2000/63/EY; EYVL N:o L 022, 27.1.2000, s. 66
Komission direktiivi 2001/3/EY; EYVL N:o L 028, 30.1.2001, s. 1―42
Komission direktiivi 2005/13/EY; EYVL N:o L 055, 1.3.2005, s. 35―55
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/37/EY; EYVL N:o L 171, 9.7.2003, s. 1―80
Neuvoston direktiivi 2004/66/EY; EYVL N:o L 168, 1.5.2004, s. 35―67
Komission direktiivi 2005/13/EY; EYVL N:o L 055, 1.3.2005, s. 35―54

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Hallitussihteeri
Helena Korpinen

Liite

Traktorin EY-tyyppihyväksyntävaatimukset

Traktorin EY-tyyppihyväksyntä suoritetaan seuraavien direktiivien vaatimusten mukaisesti:

neuvoston direktiivi 74/151/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tiettyjä osia ja ominaisuuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 82/890/ETY, komission direktiivillä 88/410/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/54/EY ja komission direktiivillä 98/38/EY;

neuvoston direktiivi 74/152/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden suurinta suunniteltua nopeutta ja kuormalavoja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 82/890/ETY, komission direktiivillä 88/412/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/54/EY ja komission direktiivillä 98/89/EY;

neuvoston direktiivi 74/346/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden taustapeilejä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 82/890/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/54/EY ja komission direktiivillä 98/40/EY;

neuvoston direktiivi 74/347/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden näkyvyysalueita ja tuulilasin pyyhkimiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 79/1073/ETY, neuvoston direktiivillä 82/890/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/54/EY;

neuvoston direktiivi 75/321/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjauslaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 82/890/ETY, komission direktiivillä 88/411/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/54/EY ja komission direktiivillä 98/39/EY;

neuvoston direktiivi 75/322/ETY pyörillä varustettuihin maatalous- ja metsätraktoreihin asennettujen kipinäsytytysmoottoreiden aiheuttamien radiohäiriöiden poistamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 82/890/ETY, komission direktiivillä 95/54/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/54/EY ja komission direktiiveillä 2000/2/EY ja 2001/3/EY;

neuvoston direktiivi 76/115/ETY moottoriajoneuvojen turvavöiden kiinnityspisteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 81/575/ETY ja komission direktiiveillä 82/318/ETY, 90/629/ETY ja 96/38/EY;

neuvoston direktiivi 76/432/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden jarrulaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 82/890/ETY, komission direktiivillä 96/63/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/54/EY;

neuvoston direktiivi 76/763/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden matkustajan istuimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 82/890/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/54/EY ja neuvoston direktiivillä 1999/86/EY;

neuvoston direktiivi 77/311/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden kuljettajalle kantautuvan äänen tasoa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 82/890/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/54/EY, ja siten kuin sen 2 artiklan täytäntöönpanosta säädetään komission päätöksellä 2000/63/EY;

neuvoston direktiivi 77/536/ETY pyörillä varustettuihin maatalous- ja metsätraktoreihin kaatumisen varalta asennettuja suojarakenteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiiveillä 87/354/ETY ja 89/680/ETY ja komission direktiivillä 1999/55/EY ja siten, että VI liitteessä Suomea tarkoittaa numero 17;

neuvoston direktiivi 78/764/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden kuljettajan istuinta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 82/890/ETY sekä komission direktiiveillä 83/190/ETY, 87/354/ETY, 88/465/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/54/ETY ja komission direktiivillä 1999/57/EY ja siten, että II liitteen kohdassa 3.5.2.1 Suomea tarkoittaa numero 17;

neuvoston direktiivi 78/933/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 82/890/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/54/EY ja komission direktiivillä 1999/56/EY;

neuvoston direktiivi 79/532/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden valaisimien ja merkkivalolaitteiden osan tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 82/890/ETY ja Euroopan parlamentin direktiivillä 97/54/EY;

neuvoston direktiivi 79/533/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden kytkentälaitteita ja peruutusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 82/890/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/54/EY ja komission direktiivillä 1999/58/EY;

neuvoston direktiivi 79/622/ETY pyörillä varustettuihin maatalous- tai metsätraktoreihin kaatumisen varalta asennettuja suojarakenteita (staattiset testit) koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiiveillä 82/953/ETY, 87/354/ETY, 88/413/ETY ja 1999/40/EY ja siten, että VI liitteessä Suomea tarkoittaa numero 17;

neuvoston direktiivi 80/720/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjaustilaa, pääsyä ohjauspaikalle sekä ovia ja ikkunoita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 82/890/ETY, komission direktiivillä 88/414/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/54/EY;

neuvoston direktiivi 86/297/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden voimanottolaitteita ja niiden suojausta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/54/EY;

neuvoston direktiivi 86/298/ETY kapearaiteisten pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden takaosaan kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 89/682/ETY ja komission direktiivillä 2000/19/EY ja siten, että VI liitteessä Suomea tarkoittaa numero 17;

neuvoston direktiivi 86/415/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden hallintalaitteiden asentamisesta, sijainnista, toiminnasta ja merkitsemisestä sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/54/EY;

neuvoston direktiivi 87/402/ETY kapearaiteisiin pyörillä varustettuihin maatalous- ja metsätraktoreihin kuljettajan istuimen eteen kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 89/681/ETY ja komission direktiivillä 2000/22/EY ja siten, että VII liitteessä Suomea tarkoittaa numero 17;

neuvoston direktiivi 89/173/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tiettyihin osiin ja ominaisuuksiin liittyvän jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 2000/1/EY ja siten, että III A liitteen kohdassa 5.4.1 ja V liitteen kohdassa 2.1.3 Suomea tarkoittaa numero 17;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/54/EY neuvoston direktiivien 74/150/ETY, 74/151/ETY, 74/152/ETY, 74/346/ETY, 74/347/ETY, 75/321/ETY, 75/322/ETY, 76/432/ETY, 76/763/ETY, 77/311/ETY, 77/537/ETY, 78/764/ETY, 78/933/ETY, 79/532/ETY, 79/533/ETY, 80/720/ETY, 86/297/ETY, 86/415/ETY ja 89/173/ETY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden suurimmasta rakenteellisesta nopeudesta;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/25/EY maatalous- ja metsätraktoreiden käyttövoimaksi tarkoitettujen moottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen vähentämiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja neuvoston direktiivin 74/150/ETY muuttamisesta sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 2005/13/EY;

komission direktiivi 2005/13/EY maatalous- ja metsätraktoreiden käyttövoimaksi tarkoitettujen moottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/25/EY sekä maatalous- ja metsätraktorien tyyppihyväksyntää koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/37/EY liitteen I muuttamisesta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.