328/2005

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä sekä maatalouden ympäristötuen koulutukseen liittyvästä tuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä sekä maatalouden ympäristötuen koulutukseen liittyvästä tuesta 30 päivänä kesäkuuta 2000 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (646/2000) 1 §:n 2 momentti, 11 §:n 1 ja 3 momentti, asetuksen liitteen 1 osan B taulukko, asetuksen liitteen 1 osan D toinen kappale, liitteen 2 osa A ja liitteen 2 osa B,

sellaisena kuin niistä ovat 11 §:n 1 momentti ja liitteen 2 osa A asetuksessa 246/2004, asetuksen liitteen 1 osan D toinen kappale asetuksessa 463/2001, sekä

lisätään asetukseen uusi 14 a §, 17 §:ään uusi 4 momentti, asetuksen liitteen 1 osaan D uusi 3 kappale, jolloin nykyiset 3―7 kappaleet siirtyvät 4―8 kappaleeksi seuraavasti:

1 §
Kotieläintila

Tuotantoeläimillä tarkoitetaan seuraavia eläimiä, jotka on muunnettava eläinyksiköiksi oheisten kertoimien avulla:

Lypsylehmä, emolehmä, muu nauta (yli 2 v.) 1
Nauta (6 kk–2 v) 0,6
Nuorkarja (alle 6 kk) 0,15
Lammas tai vuohi (yli 1 v) 0,15
Emakko 0,4
Lihasika, karju, siitossika 0,11
Kana ja kananuorikko 0,011
Broileri 0,002
Kalkkuna, hanhi, ankka 0,005
Siipikarjan emolintu 0,01
Hevonen (yli 1 v) 1
Poni (yli 1 v) 0,4

11 §
Kasvinsuojelu

Kasvinsuojeluaineiden levitykseen käytettävä kasvinsuojeluruisku on testattava joka viides vuosi kasvintuotannon tarkastuskeskuksen valtuuttamalla testaajalla. Testaus on tehtävä Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen antamien ohjeiden mukaan. Jos viisi vuotta umpeutuu kasvukauden päätyttyä, on kasvinsuojeluaineiden levitykseen käytettävä kasvinsuojeluruisku testattava ennen seuraavan kasvukauden alkua. Kasvinsuojeluruiskulla tarkoitetaan itse kulkevia ja traktorikäyttöisiä kasvinsuojeluruiskuja. Uusi kasvinsuojeluruisku, joka täyttää standardisarjan SFS-EN 12761 vaatimukset ja josta on Maatalouden tutkimuskeskuksen maatalousteknologian tutkimusyksikön tai ruiskun valmistajan myöntämä kirjallinen todistus katsotaan testatuksi. Testauksesta on oltava kirjallinen todistus.


Ensimmäistä kertaa ympäristötukeen sitoutuvan viljelijän on testautettava ruisku ja käytävä käyttökoulutuksessa ensimmäisen sitoumusvuoden ensimmäisen kalenterivuoden loppuun mennessä.


14 a §
Kotieläintilan perus- ja lisätoimenpiteiden valinta vuosina 2005 ja 2006

Mitä 14 §:ssä säädetään viljelijän mahdollisuudesta valita kotieläintilaa koskevat perustoimenpiteet ja mitä 18―21 §:ssä säädetään mahdollisuudesta valita kotieläintilan lisätoimenpide, ei koske vuonna 2005 tai 2006 ympäristötukeen viideksi vuodeksi sitoutunutta viljelijää.

17 §
Maatilan monimuotoisuuskohteet

Jos vuokratun alueen hallinta menetetään luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (644/2000) 43 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla ylivoimaisen esteen vuoksi ja jos edellytetty vähintään viiden prosentin tai 0,5 hehtaarin vähimmäisala ei enää täyty, monimuotoisuuskohde on perustettava toiselle tukikelpoiselle peltolohkolle.


Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä toukokuuta 2005.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Suvi Ruuska

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.