326/2005

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2005

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten ja säiliöiden vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten ja säiliöiden vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta 29 päivänä maaliskuuta 2001 annetun valtioneuvoston asetuksen (302/2001) nimike, 1 §:n 1 momentti, 2, 3 ja 5 §, 9 §:n 1 momentti, 10 ja 11 §, 13 §:n 2 momentti, 15 §:n 2 momentti, 20 §:n 2 momentti sekä liite 5,

sellaisina kuin niistä ovat 3 § osaksi asetuksessa 282/2003 sekä 9 §:n 1 momentti ja 10 § viimeksi mainitussa asetuksessa, seuraavasti:

Valtioneuvoston asetus

vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettua lakia (719/1994) yksityiskohtaisemmin vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta sekä tähän osoittamiseen liittyviä tehtäviä suorittavista tarkastuslaitoksista ja niiden tehtävistä.


2 §
Määrittelyt

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) tarkastuslaitoksella vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 3 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitettua tarkastuslaitosta;

2) ministeriöllä liikenne- ja viestintäministeriötä;

3) kuljetettavista painelaitteista annetulla direktiivillä kuljetettavista painelaitteista annettua neuvoston direktiiviä 1999/36/EY;

4) kuljetettavalla painelaitteella säiliöitä ja pakkauksia, jotka ovat kuljetettavista painelaitteista annetussa direktiivissä tarkoitettuja kuljetettavia painelaitteita sekä niihin liittyviä venttiileitä ja muita lisälaitteita;

5) ADR-sopimuksella vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehtyä eurooppalaista sopimusta (SopS 23/1979);

6) RID-määräyksillä kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) (SopS 5/1985) liitteen B (CIM) liitteenä olevia vaarallisten tavaroiden kansainvälisiä rautatiekuljetusmääräyksiä;

7) IMDG-säännöstöllä ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 11/1981) liitteen VII luvun A osan 1 säännössä määriteltyä säännöstöä, joka sisältää määräyksiä vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa;

8) ICAO-TI:llä Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen (SopS 11/1949) nojalla standardeina julkaistuja teknisiä määräyksiä;

9) yhteisöön kuuluvilla valtioilla Euroopan unioniin ja Euroopan talousalueeseen kuuluvia valtioita.;

10) CSC-yleissopimuksella turvallisista konteista vuonna 1972 tehtyä kansainvälistä yleissopimusta (SopS 111/1999);

11) irtotavarakontilla vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (277/2002) liitteen A luvussa 6.11 tai vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (278/2002) liitteen luvussa 6.11 tarkoitettua irtotavarakonttia taikka kappaletavaran aluskuljetukseen tarkoitettua samanlaista konttia.

12) UN-paineastialla tarkoitetaan UN-hyväksyttyä kaasupulloa, putkiastiaa, kaasuastiaa, suljettua kryoastiaa tai pullopakettia.

Edellä 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetusta säännöstöstä antaa tietoja Merenkulkulaitos ja 8 kohdassa tarkoitetuista määräyksistä Ilmailulaitos.

3 §
Pakkauksen, säiliön ja irtotavarakontin vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

Vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitetun pakkauksen ja säiliön vaatimustenmukaisuus osoitetaan pakkauksen ja säiliön testauksella ja rakennetyypin hyväksymisellä, jollei vaarallisten aineiden tie- tai rautatiekuljetusta koskevalla ministeriön asetuksella toisin säädetä taikka Ilmailulaitoksen tai Merenkulkulaitoksen päätöksellä tai Suomea sitovilla kansainvälisillä sopimuksilla toisin määrätä.

Edellä 1 momentista poiketen kuljetettavien painelaitteiden vaatimustenmukaisuus osoitetaan vaatimustenmukaisuuden arvioinnilla tai vaatimustenmukaisuuden uudelleenarvioinnilla.

Edellä 1 ja 2 momentissa säädetyn lisäksi käyttöön otetun pakkauksen ja säiliön jatkuva vaatimustenmukaisuus osoitetaan tarvittaessa määräajoin suoritettavalla ministeriön asetuksella taikka Ilmailulaitoksen tai Merenkulkulaitoksen päätöksellä säädettävillä tai määrättävillä määräaikaistarkastuksilla ja muilla tarkastuksilla.

Oikeudesta käyttää Suomessa ulkomailla hyväksyttyä pakkausta ja säiliöitä säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (194/2002), vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (195/2002), vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksella annetussa asetuksessa (666/1998) ja vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetussa asetuksessa (210/1997).

Muun kuin CSC-yleissopimuksen mukaisen irtotavarakontin vaatimustenmukaisuus osoitetaan rakennetyypin hyväksymisellä, jollei 2 §:n 1 momentin 11 kohdassa mainituilla asetuksilla toisin säädetä tai Merenkulkulaitoksen päätöksellä toisin määrätä. CSC-yleissopimuksen mukainen irtotavarakontti hyväksytään CSC-sopimuksen mukaisesti.

5 §
Pakkauksen, säiliön ja irtotavarakontin vaatimustenmukaisuusmerkintä

Pakkauksen, säiliön ja irtotavarakontin vaatimustenmukaisuusmerkintöjen tulee tie- ja rautatieliikenteessä olla 2 §:n 1 momentin 11 kohdassa mainittujen asetusten, kappaletavaran aluskuljetuksissa IMDG-säännöstön ja ilmakuljetuksissa ICAO-TI:n vaatimusten mukaisia.

9 §
VAK-tarkastuslaitoksen ja VAK-määräaikaistarkastusten laitoksen tehtävät

Luokkaan 2 kuuluvien kaasujen, YK-numeroihin 1051, 1052 ja 1790 kuuluvien aineiden sekä radioaktiivisten aineiden kuljetukseen tarkoitettuihin pakkauksiin ja säiliöihin liittyviä tehtäviä lukuun ottamatta VAK-tarkastuslaitos suorittaa sen mukaan kuin laitoksen tunnustamista koskevassa päätöksessä hyväksytään:

1) pakkauksen hyväksymisiä;

2) säiliön hyväksymisiä;

3) pakkauksen ja säiliön määräaikaistarkastuksia;

4) pakkauksille ja säiliöille säännöksissä tai määräyksissä edellytettyjä muita kuin 3 kohdassa tarkoitettuja tarkastuksia ja muita vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen edellytettäviä tehtäviä;

5) muiden kuin CSC-yleissopimuksen mukaisten irtotavarakonttien hyväksymiset, tarkastukset ja muut vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen edellytetyt tehtävät;

6) ADR-sopimuksen liitteissä tarkoitetut pakkauksen, säiliön ja muun kuin CSC-yleissopimuksen mukaisen irtotavarakontin hyväksymiset, tarkastukset ja muut vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen edellytetyt tehtävät;

7) RID-määräysten liitteessä tarkoitetut pakkauksen, säiliön ja muun kuin CSC-yleissopimuksen mukaisen irtotavarakontin hyväksymiset, tarkastukset ja muut vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen edellytetyt tehtävät;

8) IMDG-säännöstössä tarkoitetut pakkauksen, säiliön ja muun kuin CSC-yleissopimuksen mukaisen irtotavarakontin hyväksymiset, tarkastukset ja muut vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen edellytetyt tehtävät;

9) ICAO-TI:ssä tarkoitetut pakkauksen ja säiliön hyväksymiset, tarkastukset ja muut vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen edellytetyt tehtävät.


10 §
Ilmoitetun laitoksen tehtävät

Sen mukaan kuin ilmoitetun laitoksen tunnustamista koskevassa päätöksessä hyväksytään laitos suorittaa:

1) kuljetettavien painelaitteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnit sekä tähän toimintaan liittyvät laatujärjestelmän arvioinnit ja hyväksymiset sekä niihin liittyvän valvonnan;

2) kuljetettavien painelaitteiden uudelleenarvioinnit;

3) kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluvien sarjavalmistettujen astioiden ja niihin liittyvien venttiilien ja muiden lisälaitteiden tyypin vaatimustenmukaisuuden uudelleenarvioinnit;

4) kuljetettavien painelaitteiden määräaikaistarkastuksia;

5) kuljetettavien painelaitteiden muut kuin 4 kohdassa tarkoitetut säännöksissä tai määräyksissä edellytetyt tarkastukset;

6) kuljetettavien painelaitteiden määräaikaistarkastukseen liittyvät laatujärjestelmän arvioinnit ja hyväksynnät sekä niihin liittyvän valvonnan;

7) luokkaan 2 kuuluvien kaasujen sekä YK-numeroihin 1051, 1052 ja 1790 kuuluvien aineiden kuljetukseen tarkoitettujen muiden paineastioiden ja paineellisten säiliöiden kuin kuljetettavien painelaitteiden hyväksymiset ja tarkastukset sekä näiden astioiden ja säiliöiden valmistajan laatujärjestelmän hyväksymiset tarkastuslaitoksen tunnustamista lukuun ottamatta;

8) luokkaan 2 kuuluvien kaasujen kuljetukseen tarkoitettujen UN-paineastioiden määräaikaistarkastuksia.

11 §
Hyväksytyn laitoksen tehtävät

Sen mukaan kuin hyväksytyn laitoksen tunnustamista koskevassa päätöksessä hyväksytään laitos suorittaa:

1) kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluvien astioiden ja niihin liittyvien venttiilien ja muiden lisälaitteiden määräaikaistarkastuksia;

2) luokkaan 2 kuuluvien kaasujen kuljetukseen tarkoitettujen UN-paineastioiden määräaikaistarkastuksia;

3) kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluvien sarjavalmistettujen astioiden ja niihin liittyvien venttiilien ja muiden lisälaitteiden vaatimustenmukaisuuden uudelleenarviointeja, jos ilmoitettu laitos on suorittanut laitteen tyypin vaatimustenmukaisuuden uudelleenarvioinnin.

13 §
Yksityiskohtaiset edellytykset tarkastuslaitoksen tunnustamiselle

Ilmoitetun laitoksen tunnustamisessa on noudatettava liitteissä 1 ja 2 säädettyjä vaatimuksia sekä hyväksytyn laitoksen tunnustamisessa liitteissä 1 ja 3 säädettyjä vaatimuksia. Jos ilmoitettu laitos suorittaa 10 §:n 8 kohdassa tarkoitettuja määräaikaistarkastuksia tai hyväksytty laitos 11 §:n 2 kohdassa tarkoitettuja määräaikaistarkastuksia, tarkastuslaitoksella tulee olla laitoksen tunnustaman viranomaisen hyväksymä laatujärjestelmä, josta säädetään tarkemmin 2 §:n 1 momentin 11 kohdassa mainituissa ministeriön asetuksissa tai määrätään tarkemmin Ilmailulaitoksen taikka Merenkulkulaitoksen päätöksessä.


15 §
Tarkastuslaitoksen tunnustaminen

Jos tarkastuslaitos täyttää sille säädetyt edellytykset, turvatekniikan keskus:

1) tunnustaa tarkastuslaitoksen VAK-tarkastuslaitokseksi suorittamaan hakemuksen mukaisessa laajuudessa 9 §:n 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä pakkauksille, säiliöille ja muille kuin CSC-yleisopimuksen mukaisille irtotavarakonteille;

2) tunnustaa tarkastuslaitoksen VAK-määräaikaistarkastusten laitokseksi suorittamaan hakemuksen mukaisessa laajuudessa 9 §:n 2 momentissa tarkoitettuja tarkastuksia pakkauksille.

20 §
Voimaantulo

Kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluvien säiliöiden, kaasuastioiden, pullokonttien ja pullopakettien sekä niihin liittyvien venttiilien ja muiden lisälaitteiden osalta 3 §:n 2 momentti sekä 4, 6, 7, 10 ja 11 § tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2005.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisia säiliöitä, pakkauksia ja irtotavarakontteja saa edelleen käyttää Suomessa.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisia kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluvia säiliöitä, kaasuastioita, pullokontteja ja pullopaketteja sekä niihin liittyviä venttiileitä ja muita lisälaitteita saa Suomessa saattaa markkinoille 30 päivään kesäkuuta 2007 asti ja ottaa täällä käyttöön tämän jälkeenkin, jos ne on saatettu markkinoille viimeistään mainittuna päivänä.

Jos 2 ja 3 momentissa tarkoitetulle kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluvalle säiliölle, kaasuastialle, pullokontille tai pullopaketille taikka siihen liittyvälle venttiilille tai muulle lisälaitteelle ei suoriteta vaatimustenmukaisuuden uudelleenarviointia, laitteen vaatimustenmukaisuusmerkintöjen tulee olla tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisia.

Jos ilmoitettu laitos tai hyväksytty laitos ryhtyy suorittamaan 10 §:n 8 kohdassa tai 11 §:n 2 kohdassa tarkoitettuja UN-paineastioiden määräaikaistarkastuksia, sen on ennen toiminnan aloittamista haettava laitoksen tunnustavalta viranomaiselta tunnustamisen laajentamista kyseiseen tehtävään.

Komission direktiivi 2004/110/EY (32004L0110); EYVL N:o L 365, 10.12.2004, s. 24
Komission direktiivi 2004/111/EY (32004L0111); EYVL N:o L 365, 10.12.2004, s. 25

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Liikenneneuvos
Seija Miettinen

Liite 5

EDELLYTYKSET VAK-TARKASTUSLAITOKSELLE

1. VAK-tarkastuslaitoksen on oltava asianosaisista osapuolista riippumaton ja tarjottava ulkopuolisille tarkastuslaitospalveluja. VAK-tarkastuslaitos ja sen tarkastukset suorittava henkilöstö ei saa olla tarkastamansa pakkauksen, säiliön tai irtotavarakontin taikka sen lisälaitteen suunnittelija, valmistaja, toimittaja, ostaja, omistaja, haltija, käyttäjä tai kunnossapidosta vastaava eikä minkään tällaisen osapuolen edustaja. Laitos ei saa olla suoranaisesti osallisena pakkauksen, säiliön tai irtotavarakontin taikka sen lisälaitteen suunnittelussa, valmistuksessa, markkinoinnissa tai kunnossapidossa eikä laitos saa edustaa näitä toimintoja harjoittavia kolmansia osapuolia. Tämä periaate ei sulje pois mahdollisuutta vaihtaa teknisiä tietoja pakkauksen, säiliön tai irtotavarakontin valmistajan ja tarkastuslaitoksen välillä.

2. VAK-tarkastuslaitoksen palvelujen on oltava kaikkien niiden osapuolien käytettävissä, joita asia koskee. Kohtuuttomia taloudellisia tai muita ehtoja ei saa asettaa. Laitoksen toimintatavat eivät saa syrjiä ketään.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.