320/2005

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tukijärjestelmän hallinnosta ja valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan peltokasvien tukijärjestelmän hallinnosta ja valvonnasta 28 päivänä toukokuuta 2004 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (438/2004) 1 §, 5 §:n 2 ja 3 momentti, 6 §:n 1 momentti, 12 §, 13 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohta ja 15―18 § sekä

lisätään asetuksen 13 §:n 1 momenttiin uusi 5 kohta sekä uusi 16 a § ja 20 a § seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien viljelijöille annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 1251/1999, jäljempänä peltokasviasetus, sovellettaessa noudatettavaa peltokasvien tukijärjestelmän ja siihen liittyvän kesannoinnin yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää, jäljempänä yhdennetty järjestelmä.

Yhdennetystä järjestelmästä säädetään yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71, (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003, jäljempänä tilatukiasetus.

Yhdennetystä järjestelmästä säädetään lisäksi yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 796/2004, jäljempänä soveltamisasetus.

2 luku

Tuen hakeminen ja lohkojen merkitse- minen

5 §
Lohkojen merkitseminen

Peruslohkolla tarkoitetaan maatilaan kuuluvaa peltoaluetta tai muuta maatalousaluetta, jota rajaavat vesistö, reunaoja, tie, metsä, omistusoikeuden raja, tuotantoalueen raja, peltokasvituen tukikelpoisuuden raja, kunnan raja tai muu vastaava. Yhdellä peruslohkolla voi olla vain yhdenlaista tilatukiominaisuutta. Peruslohko käsittää vain yhden maankäyttölajin ja kuuluu vain yhdelle maatilalle lukuun ottamatta yhteislaitumia ja kasvinvuorotteluun perustuvia säännöllisiä vuosittaisia kasvulohkojen vaihtoja maatilojen välillä sekä mahdollisia peruslohkon vuokrauksen ulkopuolelle jätettyjä kotitarvekasvimaita, joille ei haeta tukea. Peruslohkot on merkittävä hakemuslomakkeisiin viranomaisten niille antamin tunnuksin tai U-lohkoina.

Kasvulohko on enintään peruslohkon suuruinen, ja se liittyy aina yhteen peruslohkoon. Kunkin peruslohkon kasvulohkot on merkittävä aakkosin A:sta alkaen.

6 §
Peruslohkon rajan määrittäminen

Peruslohkon raja on viljelykäytössä olevan pellon reunassa, jos peruslohkoa rajaa vesistö, tie, metsä, omistusoikeuden raja, tuotantoalueen raja, peltokasvituen tukikelpoisuuden raja, tilatukiominaisuus, kunnan raja tai muu vastaava raja.


12 §
Hallinnon hyväksymät pinta-alat

Soveltamisasetuksen 68 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja hallinnon hyväksymiä pinta-aloja ovat hallinnon suorittamassa toisen vaiheen valvonnassa takymetrillä, GPS-laitteella tai vastaavalla mittaustarkkuudella mitatut pinta-alat.

Jos 1 momentissa tarkoitettuja mittaustuloksia ei ole käytettävissä, hallinnon hyväksymiä pinta-aloja ovat viimeiset digitoidut pinta-alat, joista on toimitettu tieto tuottajalle ennen tukihakemuksen jättämistä.

Edellä 2 momentissa tarkoitettuun hallinnon hyväksymään digitoituun pinta-alaan kuuluvat peruslohkon ulkoreunan rajaviivan digitointivirheet. Edellytyksenä on kuitenkin se, että tuen hakija on jakanut tarvittaessa kasvulohkot mittaustarkkuuden rajoissa oikein ja että muuta alaa kuin peltoa tai alaa, joka ei ole tuenhakijan hallinnassa on enintään 20 % peruslohkon mitatusta pinta-alasta.

13 §
Karttaliite

3) tukea haetaan uudelle tai sellaiselle viljellylle peruslohkolle, jota ei ole aiemmin digitoitu;

4) talouskeskuksen sijainti on muuttunut; taikka

5) jos tuottaja ilmoittaa hallinnon hyväksymää pinta-alaa suuremman pinta-alan peruslohkolle.


15 §
Myöhästyneenä toimitettu hakemus

Myöhästyneenä toimitetun tukihakemuksen tai tukihakemuksen liitteen perusteella maksettavasta peltokasvituesta ja siihen liittyvästä kesannointikorvauksesta tehdään vähennykset sen mukaan kuin siitä säädetään soveltamisasetuksen 21 artiklassa.

16 §
Koko tukihakemuksen tai lohkon peruuttaminen tukihakemuksesta

Koko tukihakemus tai lohko tai lohkon osa voidaan peruuttaa tukihakemuksesta siten kuin soveltamisasetuksen 22 artiklassa säädetään. Peruutuksesta on ilmoitettava kirjallisesti 14 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle ennen soveltamisasetuksen 22 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitettuja valvontayhteydenottoja.

16 a §
Tukihakemuksen korjaaminen

Tukihakemus voidaan korjata sen jättämisen jälkeen, jos hakemuksessa havaitaan soveltamisasetuksen 19 artiklassa määritelty ilmeinen virhe.

1 momentissa tarkoitettu ilmeinen virhe on korjattavissa tarkastuksessa silloin, kun virhe on havaittavissa hakemuksen, hakemukseen liitettävien asiakirjojen ja hakemuksen tueksi esitettyjen tietojen perusteella.

3 luku

Hallintaoikeuden siirrot

17 §
Viljelylohkojen muutosmahdollisuudet hakuajan jälkeen

Tukihakemukseen voidaan lisätä yksittäisiä perus- ja kasvulohkoja, joita ei ole vielä ilmoitettu tukihakemuksessa, ja tehdä käyttöä tai tukijärjestelmää koskevia muutoksia siten, kuin siitä säädetään soveltamisasetuksen 15 artiklassa. Lisäysmahdollisuus koskee myös sellaisia yksittäisiä perus- ja kasvulohkoja, joita ei ole kyseisenä vuonna ilmoitettu kenenkään tukihakemuksella.

Peltokasvituen maksaminen 1 momentissa määritellyltä yksittäiseltä lohkolta edellyttää, että viljelijä toimittaa 14 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle riittävän selvityksen lohkon hallinnasta, kylvöalailmoituksen ja peruslohkojen muutoslomakkeen viimeistään soveltamisasetuksen 15 artiklan 2 kohdassa sellaisena, kuin se on komission asetuksessa (EY) N:o 239/2005, määrättyyn päivään mennessä. Riittävänä selvityksenä lohkon hallinnasta hallinnan muutostilanteissa pidetään kauppakirjaa, vuokra- tai muuta hallinnansiirtosopimusta.

Jos Euroopan yhteisöjen komissio myöntää erityisestä syystä poikkeuksen viimeiseen kylvöpäivään, 2 momentissa tarkoitetut lomakkeet on toimitettava viimeistään komission poikkeusasetuksessa vahvistamana viimeisenä kylvöpäivänä alueilla, joita poikkeus koskee.

18 §
Koko tilan hallinnan siirto

Soveltamisasetuksen 74 artiklassa tarkoitetussa tukihakemuksen jättämisen jälkeen ja ennen peltokasvituen maksatusta tapahtuvassa koko tilan hallinnan siirrossa tuki maksetaan tilanpidon jatkajalle. Hallinnan siirron on tapahduttava viimeistään elokuun 31 päivänä.

Edellä 14 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle on toimitettava asiaa koskevat selvitykset ja lomake numero 156 viimeistään 11 päivänä syyskuuta.

4 luku

Erinäiset säännökset

20 a §
Valvonnan suorittamisen estäminen

Tukihakemus hylätään, jos valvonta estyy soveltamisasetuksen 23 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Edellä 1 momentin määräystä voidaan soveltaa myös muuhun kuin paikan päällä tapahtuvaan fyysiseen tarkastuksen estämiseen.


Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä toukokuuta 2005.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Maatalousneuvos
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.