313/2005

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä 27 päivänä maaliskuuta 2002 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (278/2002), sellaisena kuin se on osittain muutettuna liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella 314/2003, liitteen kohdan 2.2.3.1.1 huomautukset 5 ja 6, kohdan 2.2.42.1.5 alakohdan c) huomautukset 1―2, kohdan 2.2.42.3 taulukon alaviitteet b, c ja d, kohdan 2.2.43.3 taulukon alaviite b, jolloin nykyiset alaviitteet c ja d siirtyvät alaviitteiksi b ja c, kohdan 2.2.8.3 taulukon alaviitteet b ja c, jolloin nykyiset alaviitteet d―g siirtyvät alaviitteiksi b―e, kohdan 2.2.9.3 taulukon luokituskoodin M11 YK-numeron 3363 nimikkeet, kohta 2.2.9.4, kohdan 3.3.1 erityismääräykset 626―627, kohdan 4.1.4.1 pakkaustavan P204 kohdat (3)―(5), jolloin nykyiset kohdat (6)―(8) siirtyvät kohdiksi (3)―(5), kohdan 5.3.2.3.2 vaaran tunnusnumerot 72, 723, 73, 74, 75 ja 76 sekä niitä vastaavat selitykset, kohdat 6.1.5.7 ja 6.1.5.7.1―6.1.5.7.3, jolloin nykyiset kohdat 6.1.5.8, 6.1.5.8.1―6.1.5.8.4, 6.1.5.9, 6.1.5.9.1―6.1.5.9.2 siirtyvät kohdiksi 6.1.5.7, 6.1.5.7.1―6.1.5.7.4, 6.1.5.8, 6.1.5.8.1―6.1.5.8.2, kohdan 6.1.6.1 otsikko ja kohtanumero, kohta 6.1.6.2, uudelleennumeroidun kohdan 6.2.1.5.3 huomautus, luvun 6.8 johdantohuomautus 5, jolloin nykyinen johdantohuomautus 6 siirtyy johdantohuomautus 5:ksi,

muutetaan liitteen sisällysluettelo, liitteen kohdan 1.1.3.1 alakohta a) ja alakohdan c) ensimmäinen kappale, liitteen kohdan 1.1.3.2 alakohta f), liitteen kohdan 1.1.3.6.3 teksti ennen taulukkoa ja taulukko, liitteen kohdat 1.1.4.2.2, 1.1.4.3, 1.1.4.5.2 ja 1.2.1, kohdan 1.2.2.1 nykyiset alaviitteet 1―3 alaviitteiksi 2―4, luvut 1.3 ja 1.4, luvun 1.5 nykyinen alaviite 4 alaviitteeksi 5, kohdat 1.5.2, 1.6.1.1 ja 1.6.1.2, kohdan 1.6.1.3 nykyinen alaviite 6 alaviitteeksi 7, kohdan 1.6.1.4 nykyinen alaviite 7 alaviitteeksi 8, kohdat 1.6.1.6, 1.6.2.3, 1.6.3.10, 1.6.3.13, 1.6.3.15―1.6.3.21, 1.6.4.6, 1.6.4.9, 1.6.4.12, 1.6.4.13, 1.6.4.14, 1.7.1.1, 1.7.2, 1.7.2.1― 1.7.2.3, 1.8.1―1.8.2 ja 1.8.3, luvut 1.9 ja 1.10, kohdat 2.1.3.4, 2.1.3.5.4 ja 2.1.3.8, uudelleennumeroidun kohdan 2.1.3.10 huomautuksen 2 viides ja kuudes kappale, luvun 2.2 nykyiset alaviitteet 6―10 alaviitteiksi 7―11, kohdan 2.2.2.1.6 alakohta c), kohdan 2.2.2.3 taulukon luokituskoodin 2A YK-numeron 1078 huomautus, kohdan 2.2.2.3 taulukon luokituskoodin 2F YK-numeron 1010 nimike ja huomautus, kohdan 2.2.3.1.1 kolmas kappale, kohta 2.2.3.1.3, kohdan 2.2.3.3 taulukon luokituskoodin F1 nimikkeet 1263 sekä luokituskoodi D, kohdan 2.2.41.1.12 ensimmäinen kappale, kohdan 2.2.41.1.13 ensimmäinen kappale, kohta 2.2.41.1.18, kohdan 2.2.41.3 taulukon luokituskoodi D, kohdan 2.2.41.4 teksti ennen taulukkoa, kohdan 2.2.42.3 taulukon luokituskoodi SW, kohdan 2.2.43.3 taulukon luokituskoodit W1, W2, WF1, WF2, WS ja WFC, kohdan 2.2.51.3 taulukon luokituskoodi OTC, kohdan 2.2.52.1.7 ensimmäinen kappale, kohdan 2.2.52.1.8 ensimmäinen kappale, kohta 2.2.52.4, kohdan 2.2.61.1.3 ensimmäinen kappale, kohta 2.2.61.1.11, kohdan 2.2.61.3 taulukon luokituskoodin T1 nimikkeet 3276 ja 3278, luokituskoodit T2 ja T3, luokituskoodin T5 nimike 3283, luokituskoodin T8 nimike 3315, luokituskoodit TW1, TO1 ja TC3 sekä luokituskoodi TFC, kohta 2.2.62, kohdan 2.2.7.1.2 alakohdat d) ja e), kohdan 2.2.7.2 määritelmät "kolli", "kriittisyysturvallisuusindeksi", "kuljetusindeksi", kohdan 2.2.7.6.1.1 taulukon otsikko, kohta 2.2.7.6.2.2, kohdan 2.2.7.7.2.1 taulukossa Kalifornium Cf-252:n A1-arvo, kohta 2.2.7.8.3, kohdan 2.2.7.9.1 alakohta a), kohdan 2.2.7.9.3 alakohta b), kohta 2.2.7.9.7, kohdan 2.2.8.1.6 alakohta c), kohdan 2.2.8.1.9 ensimmäinen luetelmakohta, kohdan 2.2.8.3 taulukon luokituskoodin C9 nimikkeet 3066 ja luokituskoodit CFT ja COT sekä taulukon uudelleenmerkitty alaviite e, kohdan 2.2.9.1.2 luokituskoodin M8 nimi, kohdat 2.2.9.1.9―2.2.9.1.12, kohdan 2.2.9.3 taulukon luokituskoodi M2 ja ympäristölle vaaralliset aineet, kohdan 3.1.2.2 alakohta b), kohta 3.1.2.4, kohdan 3.1.2.6 alakohta a), kohta 3.1.2.8.1.3, kohdan 3.2.1 sarakeselitteet (10), (11), (12) ja sarakeselitteen (13) ensimmäinen ja kolmas luetelmakohta sekä taulukko A, kohta 3.2.2, kohdan 3.3.1 erityismääräyksen 172 viimeinen kappale ja erityismääräykset 203, 215, 219, 290, 296, 309, 311―499, 513, 517, 527, 535, 562, 568, 593, 623, 636, 637 ja 640, luku 3.4, osan 4 otsikko, kohdan 4.1.1 huomautus, kohdat 4.1.1.8, 4.1.1.9, 4.1.1.16, 4.1.2.4, 4.1.3.4 ja 4.1.3.5, kohdan 4.1.4.1 pakkaustavan P002 erityispakkausmääräys PP9, pakkaustapa P099, pakkaustavan P200 kohta (3)d), kohtaa (4) edeltävä otsikko, kohta (5)d), uudelleennumeroidun kohdan (10) alakohta t alakohdaksi ta, uudelleennumeroidun kohdan (10) z kolmas kappale, uudelleennumeroitu kohta (11), taulukon 1 nimikkeet UN 1953, 1955, 2600, 3303, 3304, 3305 ja 3306, taulukon 2 otsikkorivi ja nimikkeet UN 1010, 1030, 1067, 3083, 3153, 3154, 3160, 3162, 3307―3310 ja 3337―3340 sekä taulukko 3, pakkaustapa P203, pakkaustavan P204 uudelleennumeroitu kohta (3), pakkaustapa P205, pakkaustavan P400 kohta (1), pakkaustavan P403 sarake "Sisäpakkaukset", pakkaustapa P404, pakkaustavan P407 toinen osio, pakkaustavan P504 viimeinen osio, pakkaustavan P520 taulukko, pakkaustapa P601, pakkaustavan P602 kohta (3), pakkaustavat P620, P650, P903 ja P904 sekä pakkaustavan P906 ensimmäinen osio, kohdan 4.1.4.2 pakkaustavan IBC08 viimeinen osio, kohdan 4.1.4.2 pakkaustapa IBC99 ja pakkaustavan IBC520 luettelon otsikko, kohdan 4.1.4.3 pakkaustavat LP02 ja LP99, kohdan 4.1.4.4 taulukon koodin PR 1 sarake "YK-numero" ja koodin PR7 alakohta (4), kohdat 4.1.5.5, 4.1.6, 4.1.6.1―4.1.6.10, 4.1.7.1.1, 4.1.7.2.1, 4.1.8.2, 4.1.8.3, 4.1.8.5, 4.1.9.1.4 ja 4.1.9.2.1, kohdan 4.1.9.2.3 alakohta b), kohdan 4.1.10.4 erityismääräys MP5, luvun 4.2 johdantohuomautus 1, kohdan 4.2.1 otsikko, kohdat 4.2.1.1, 4.2.1.4, 4.2.1.9.5.1, 4.2.5.2.1 ja 4.2.5.2.2, kohdan 4.2.5.2.5 taulukon rivit T2 ja T4, kohdan 4.2.5.2.6 taulukoiden T1―T22 ja T50 otsikkorivit, kohdan 4.2.5.3 erityismääräykset TP3, TP5 ja TP13, luvun 4.3 johdantohuomautus 1, kohdan 4.3.3.1.1 huomautus 1, kohdan 4.3.3.2.5 taulukon YK-numerot 1010, 3153 ja 3154, kohdan 4.3.4.1.1 taulukon osa 4, kohta 4.3.4.1.2, kohdan 4.3.4.1.3 ensimmäinen kappale ja alakohdat c) ja d), luvun 4.4 johdantohuomautus, kohdan 5.1.2.1 alakohta a), kohta 5.1.2.2, kohdan 5.2.1.5 viimeinen kappale, kohdan 5.2.1.6 alaviite 1, kohdat 5.2.1.7.4, 5.2.2.1.6, 5.2.2.1.8 ja 5.2.2.2.1.1, kohdan 5.2.2.2.1.6 alakohta c), kohdan 5.2.2.2.2 lipukemallit nro 7A, 7B, 7C, 7E ja 11, luvun 5.3 alaviite 1 alaviitteeksi 3 ja alaviite 2 alaviitteeksi 4, kohta 5.3.2.1.1, kohdan 5.3.2.2.1 ensimmäinen kappale ennen taulukkoa, kohta 5.3.2.2.3, kohdan 5.3.2.3.1 viimeinen kappale, kohdan 5.4.1.1.1 alakohdat c)―i), kohdat 5.4.1.1.3, 5.4.1.1.6 ja 5.4.1.1.7, jolloin luvun 5.4 nykyiset alaviitteet 2―4 siirtyvät alaviitteiksi 6―8, kohdat 5.4.1.1.8, 5.4.1.1.9 ja 5.4.1.1.12, kohdan 5.4.1.2.1 alakohdat a) ja d), kohdan 5.4.1.2.2 alakohta b), kohta 5.4.1.2.4, kohdan 5.4.1.2.5 otsikko, kohdat 5.4.1.2.5.1 ja 5.4.1.4.1, luvun 5.5 alaviite 1 alaviitteeksi 9, kohdat 5.5.1.2 ja 5.5.1.3, kohdan 6.1.3.1 alakohta a)(ii), kohdat 6.1.3.11―6.1.3.13 ja 6.1.4.8.7, kohdan 6.1.5.1.11 alakohdat a) ja b), kohdat 6.1.5.2.1 ja 6.1.5.2.2, kohdan 6.1.5.2.5 huomautus, kohdat 6.1.5.2.6 ja 6.1.5.2.7, kohdan 6.1.5.3.1 taulukon alakohta d), uudelleennumeroidut kohdat 6.1.5.3.5, 6.1.5.7.2 ja 6.1.5.7.3, kohdan 6.1.6 otsikko ja ensimmäinen kappale, luvun 6.2 nykyiset alaviitteet 1a ja 1b alaviitteeksi 2a sekä nykyinen alaviite 1c alaviitteeksi 2b, kohta 6.2.1.1.1, kohdan 6.2.1.1.2 alakohta b), kohdat 6.2.1.1.3 ja 6.2.1.1.4, kohdan 6.2.1.2 alakohta d), kohdan 6.2.1.3.2 alakohta e), kohta 6.2.1.3.3, kohdan 6.2.1.4.1 uudelleennumeroitu alaviite 2a, kohdan 6.2.1.4.4 huomautus ja kohdan 6.2.1.4.4 alakohdan b) huomautus, kohdat 6.2.1.4.6 ja 6.2.1.5.1, kohdan 6.2.1.6.1 ensimmäinen kappale ja alakohdat a)―d), kohdat 6.2.1.7 ja 6.2.1.7.2, kohdan 6.2.1.7.3 alakohta l), kohdat 6.2.1.7.4, 6.2.1.7.5, 6.2.1.7.6, 6.2.1.8.2 ja 6.2.2, kohdan 6.2.3 otsikko, kohta 6.2.3.2.2, kohdan 6.2.4.2 otsikko, kohdat 6.2.4.3, 6.2.5.1.1, 6.2.5.1.2 ja 6.2.5.2.1, kohdan 6.2.5.2.2 ensimmäinen kappale, kohdan 6.2.5.2.3 ensimmäinen kappale, kohta 6.2.5.5, kohdan 6.2.5.6 otsikko, kohdat 6.2.5.6.2.1 ja 6.2.5.6.2.2, kohdan 6.2.5.6.3.1 alakohta i), kohdat 6.2.5.7 ja 6.2.5.8 alakohtineen, kohta 6.3.1.2, kohdan 6.3.2.9 alakohta a), kohdat 6.4.5 ja 6.4.5.1, kohdan 6.4.5.2 ensimmäinen kappale ennen alakohtia, kohdat 6.4.5.3 ja 6.4.5.4, kohdan 6.4.5.4.1 ensimmäinen kappale ennen alakohtia, kohdan 6.4.5.4.2 ensimmäinen kappale ennen alakohtia, kohta 6.4.5.4.3, kohdan 6.4.5.4.4 ensimmäinen kappale ennen alakohtia, kohdan 6.4.5.4.5 ensimmäinen kappale ennen alakohtia, kohta 6.4.6.1, kohdan 6.4.6.2 alakohdat b) ja c), kohdan 6.4.6.4 alakohta a), kohdan 6.4.7.16 alakohta a), kohta 6.4.8.5, kohdan 6.4.11.1 alakohta b)(i), kohdan 6.4.11.2 alakohdan a) viimeinen lause, kohdat 6.4.11.5 ja 6.4.14, kohdan 6.4.17.2 alakohta b), kohdan 6.4.20.2 alakohta a), kohta 6.4.20.4, kohdan 6.4.23.9 alakohta a), kohdat 6.5.2.1.1, 6.5.4.2.1 ja 6.5.4.3.3, uudelleennumeroitu kohta 6.5.4.3.7, kohdan 6.5.4.6.3 alakohta a), kohta 6.6.3.2, luvun 6.7 johdantohuomautus 1, kohdan 6.7.2 otsikko, kohdan 6.7.2.1 määritelmä "UN-säiliö", määritelmän "Suunnittelupaine" alakohta b)(iii) ja määritelmä "Säiliön suunnittelulämpötila-alue", kohdat 6.7.2.2.10 ja 6.7.2.12.2, kohdan 6.7.2.13.1 alakohta e), kohta 6.7.2.13.2, kohdan 6.7.2.19.1 kolmas kappale, kohdan 6.7.3.1 määritelmän "Suunnittelupaine" alakohta b)(ii), kohdan 6.7.3.15.1 kolmas kappale, kohdan 6.7.4.14.1 kolmas kappale, kohdat 6.7.5.3.1 ja 6.7.5.3.2, kohdan 6.7.5.12.1 kolmas kappale, luvun 6.8 johdantohuomautukset 1 ja 3, kohdat 6.8.2.1.7, 6.8.2.2.3 ja 6.8.2.2.4, kohdan 6.8.2.4.2 kolmas kappale, kohdan 6.8.2.4.3 toinen kappale, kohdat 6.8.2.5.1 ja 6.8.2.5.2, jolloin nykyiset alaviitteet 14―18 siirtyvät alaviitteiksi 13―17, kohdat 6.8.2.6 ja 6.8.2.7, uudelleennumeroitu kohta 6.8.3.2.27, kohdat 6.8.3.4.3, 6.8.3.4.9 ja 6.8.3.4.13, kohdan 6.8.3.5.2 ensimmäinen luetelmakohta, kohta 6.8.3.5.11, kohdan 6.8.4 alakohdan b) erityismääräykset TE1, TE6, TE10, TE14 ja TE15, kohdan 6.8.5.1.1 alakohdan a) toinen luetelmakohta, luvun 6.9 johdantohuomautus 1, kohdat 6.9.5.2 ja 7.1.7, kohdan 7.2.4 erityismääräys VW6, kohdat 7.3.1 ja 7.3.2, luvun 7.4 otsikko, kohta 7.5.1.4, kohdan 7.5.2.2 taulukon alaviite a, kohdan 7.5.11 lisämääräykset CW4, CW17 ja CW31, lisämääräyksen CW33 huomautus 3, kohta (1.1) a)(ii), kohdan (1.1) c) huomautus sekä kohdat (3.3) c) ja (5.5), ja

lisätään liitteeseen uudet kohdat 1.6.1.7―1.6.1.10, 1.6.3.25―1.6.3.40, 1.6.4.15―1.6.4.20 ja 1.6.8, kohdan 1.7.3 loppuun uusi kappale, uusi kohta 1.7.6, uusi luku 1.11, uusi kohta 2.1.3.9, jolloin nykyinen kohta 2.1.3.9 siirtyy kohdaksi 2.1.3.10, kohdan 2.2.2.3 taulukon luokituskoodiin 6A uusi nimike 2857, kohdan 2.2.42.1.2 luokituskoodin S4 jälkeen uusi luokituskoodi S5, kohtaan 2.2.42.1.5 uudet huomautukset 1―3, kohdan 2.2.42.3 taulukkoon uusi luokituskoodi S5, kohtaan 2.2.43.1.5 uusi huomautus, kohdan 2.2.61.3 taulukon luokituskoodiin T1 uudet nimikkeet 3381 ja 3382, luokituskoodiin T4 uudet nimikkeet 3440, 3381 ja 3382, luokituskoodeihin T6 ja T7 uusi alaviite h, jolloin nykyiset alaviitteet h―m siirtyvät alaviitteiksi i―n, luokituskoodiin TF1 uudet nimikkeet 3383 ja 3384 ja luokituskoodiin TC1 uudet nimikkeet 3389 ja 3390, kohtaan 2.2.7.1.2 uusi alakohta f), lukuun 2.3 uusi kohta 2.3.6, kohtaan 3.3.1 uudet erityismääräykset 201, 243, 626―631 ja 648―651, kohdan 4.1.1.2 loppuun uusi huomautus, uudet kohdat 4.1.1.19 ja 4.1.1.19.1―4.1.1.19.6, kohdan 4.1.4.1 pakkaustapaan P002 uusi erityispakkausmääräys PP84 sekä loppuun uusi osio, pakkaustapaan P200 uusi kohta (7), jolloin nykyiset kohdat (7)―(10) siirtyvät kohdiksi (8)―(11), pakkaustavan P400 loppuun uusi osio, pakkaustavan P403 loppuun uusi osio, pakkaustapaan P410 uusi erityismääräys PP83 ja uusi pakkaustapa P903b, kohdan 4.1.4.2 pakkaustavan IBC520 luetteloon uusi YK-numero 3110, uudet kohdat 4.1.6.11―4.1.6.14, 4.2.1.18, 4.2.1.18.1 ja 4.2.1.18.2, kohtaan 4.2.5.2.6 uusi kappale ennen taulukkoa, kohdan 4.2.5.2.6 taulukkoon T50 uusi neljäs rivi "UN 1010 butadieenien ja hiilivedyn seos, stabiloitu", kohtaan 4.2.5.3 uudet erityismääräykset TP32, TP33 ja TP34, uusi kohta 4.3.4.1.4, kohtaan 4.3.5 uudet erityismääräykset TU37, TU38 ja TU39, uusi luku 4.5, uusi kohta 5.3.2.2.4, kohtaan 5.4.1 uusi huomautus, uudet kohdat 5.4.1.1.6.1―5.4.1.1.6.3 ja 5.4.1.1.17, kohdan 6.1.4.1.1 loppuun uusi huomautus, uusi kohta 6.1.5.3.3, jolloin nykyiset kohdat 6.1.5.3.3―6.1.5.3.5 siirtyvät kohdiksi 6.1.5.3.4―6.1.5.3.6 ja nykyiset kohdat 6.1.5.3.5.1―6.1.5.3.5.6 siirtyvät kohdiksi 6.1.5.3.6.1―6.1.5.3.6.6, lukuun 6.2 uusi johdantohuomautus 2, jolloin nykyinen johdantohuomautus siirtyy johdantohuomautus 1:ksi, uudet kohdat 6.2.1.1.5, 6.2.1.1.5.1―6.2.1.1.5.4, 6.2.1.3.3.1―6.2.1.3.3.5.4 ja 6.2.1.5.2, jolloin nykyinen kohta 6.2.1.5.2 siirtyy kohdaksi 6.2.1.5.3, uudet kohdat 6.2.4.1.5, 6.2.4.3.1―6.2.4.3.3, 6.2.4.4 ja 6.2.5.9, kohdan 6.4.6.4 loppuun uusi kappale, uudet kohdat 6.5.2.1.2 ja 6.5.4.2.2, jolloin nykyiset kohdat 6.5.4.2.2 ja 6.5.4.2.3 siirtyvät kohdiksi 6.5.4.2.3 ja 6.5.4.2.4, uudet kohdat 6.5.4.3.5 ja 6.5.4.3.6, jolloin nykyinen kohta 6.5.4.3.5 siirtyy kohdaksi 6.5.4.3.7, kohtaan 6.7.2.1 uudet määritelmät "Hienoraeteräs", "Lämpösulake" ja "UN-avomerisäiliö", kohtaan 6.8.2.2.1 uusi toinen kappale, uusi kohta 6.8.2.2.10, uusi kohta 6.8.2.4.6 ja vastaava otsikko, uudet kohdat 6.8.3.2.18 ja 6.8.3.2.19, jolloin nykyiset kohdat 6.8.3.2.18―6.8.3.2.26 siirtyvät kohdiksi 6.8.3.2.20―6.8.3.2.28, kohdan 6.8.3.4.6 loppuun uusi kappale, kohdan 6.8.4 alakohtaan b) uudet erityismääräykset TE22―TE24, alakohtaan c) uusi erityismääräys TA3 ja alakohtaan d) uusi erityismääräys TT8, uudet luvut 6.10 ja 6.11, uusi kohta 7.1.8, kohtaan 7.3.3 uusi otsikko sekä uudet erityismääräykset VW15―VW17, kohtaan 7.5.11 uudet lisämääräykset CW34―CW36, uusi luku 7.7 seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2005.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä saa soveltaa 30 päivään kesäkuuta 2005 saakka.


Komission direktiivi 2004/89/EY (32004L0089); EYVL N:o L 293, 16.9.2004, s. 14
Komission direktiivi 2004/110/EY (32004L0110); EYVL N:o L 365, 10.12.2004, s. 24

Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Yli-insinööri
Liisa Virtanen

Liite HUOM! Tiedoston koko 15 762 kt

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.