311/2005

Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinpalkkioiden rehualan ilmoittamisesta, peltokasvien tuen, luonnonhaittakorvauksen, maatalouden ympäristötuen ja maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten hakemisesta vuonna 2005 sekä näitä sopimuksia koskevista sopimuskausista annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

lisätään eläinpalkkioiden rehualan ilmoittamisesta, peltokasvien tuen, luonnonhaittakorvauksen, maatalouden ympäristötuen ja maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten hakemisesta vuonna 2005 sekä näitä sopimuksia koskevista sopimuskausista 11 päivänä maaliskuuta 2005 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (151/2005) 7 §:ään uusi 2 momentti, 11 §:ään uusi 2 ja 3 momentti seuraavasti:

7 §
Luonnonhaittakorvausta ja ympäristötukea koskevan sitoumuksen jatkaminen

Vuonna 2000 ympäristötukeen sitoutuneella viljelijällä on mahdollisuus jatkaa sitoumuksensa voimassaoloa. Vuonna 2000 ympäristötukeen sitoutunut viljelijä voi vuoden 2005 pinta-alatukihakemuksellaan ilmoittaa haluavansa, että hänen antamansa viisivuotisen sitoumuksen sitoumuskauden pituutta jatketaan kahdella vuodella.

11 §
Erityistukisopimusten hakuaika

Jos viljelijällä on sopimus luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta, hänen on toimitettava 15 päivään syyskuuta mennessä työvoima- ja elinkeinokeskukseen maa- ja metsätalousministeriön vahvistamalla lomakkeella (215M) ilmoitus, josta ilmenevät tukivuoden eläinmäärätiedot muiden kuin nautaeläinten osalta. Viljelijä voi ilmoittaa tuotannossa mahdollisesti olleista tauoista samalla lomakkeella työvoima- ja elinkeinokeskukseen 15 päivään syyskuuta mennessä.

Jos erityistukisopimusta koskeva hakemus tai eläinmäärätietoja koskeva ilmoitus myöhästyy, sekä peltoviljelyn että eläinmäärän perusteella maksettava tuki alenee, siten kuin yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 796/2004 II osan II osastossa säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä toukokuuta 2005.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.