294/2005

Annettu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2005

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

kumotaan vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta 23 päivänä joulukuuta 1998 annetun asetuksen (1112/1998) 2, 10, 17 ja 21 § sekä

muutetaan 1, 3 ja 5 §, 6 §:n 2 momentti, 7 ja 11 §, 12:n 4 momentti, 13 §:n 2 momentti sekä 16 §, sellaisena kuin niistä on 5 § asetuksessa 281/2003, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 11 b §:ssä tarkoitetusta vaarallisten aineiden kuljettamiseen tiellä oikeuttavasta ajoluvasta (ADR-ajolupa).

Ajo-oikeudesta säädetään tieliikennelain (267/1981) 5 luvussa ja ajokorttiasetuksessa (845/1990).

3 §
Ulkomailla myönnetyn ajoluvan tunnustaminen

Suomi tunnustaa vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehtyyn eurooppalaiseen sopimukseen (SopS 23/1979) liittyneissä ja Euroopan talousalueeseen kuuluvissa muissa valtioissa asianmukaisesti myönnetyt ajoluvat.

5 §
Ajolupavaatimus

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja vaarallisia aineita tiellä kuljettavan ajoneuvon kuljettajalla tulee olla ajolupa seuraavasti:

1) ADR-ajolupa (perusajolupa), jonka saa peruskurssin ja sitä vastaavan hyväksytyn kokeen perusteella, kuljetettaessa:

a) vaarallisia aineita vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (277/2002) liitteen A kohdassa 1.1.3.6.3 tarkoitettuja määriä (vapaaraja) suurempia määriä kuljetusyksikköä kohti; tai

b) vaarallisia aineita säiliöissä muissa kuin 2 kohdassa tarkoitetuissa kuljetuksissa kuljetusmäärän ylittäessä vapaarajassa tarkoitetut enimmäismäärät;

2) ADR-ajolupa (säiliöajolupa), jonka saa peruskurssin ja säiliökurssin sekä niitä vastaavan hyväksytyn kokeen perusteella, kuljetettaessa:

a) vaarallisia aineita ajoneuvossa, jossa kiinteän tai irrotettavan säiliön tilavuus on suurempi kuin 1 m3;

b) vaarallisia aineita monisäiliöajoneuvossa, jonka säiliöstön kokonaistilavuus on suurempi kuin 1 m3; tai

c) vaarallisia aineita säiliökontissa, MEG-kontissa tai UN-säiliössä, joka on yksittäistilavuudeltaan suurempi kuin 3 m3.

Edellä 1 momentista poiketen ajolupaa ei kuitenkaan tarvita 1 momentin 1 kohdan a alakohdassa mainitun asetuksen liitteen A kohdassa 1.1.3 ja luvussa 3.4 sekä liitteessä C tarkoitettuihin vähäisiin kuljetuksiin.

6 §
Koulutuksen tarkoitus ja sisältö

Koulutus jakaantuu peruskurssiin, säiliökurssiin, täydennyskurssiin sekä radioaktiivisia aineita koskevaan tiedostavaan koulutukseen.

7 §
Koulutusluvan hakeminen

Ajoneuvohallintokeskus myöntää kirjallisesta hakemuksesta koulutusluvan, jos hakijalla katsotaan olevan edellytykset koulutuksen antamiseen.

11 §
Ajolupakokeeseen pääsemisen edellytykset

Ajolupakokeeseen pääsemisen edellytyksenä on, että hakija on enintään 12 kuukautta aikaisemmin osallistunut vaarallisten aineiden kuljettajan ajolupaa varten annettavaan koulutukseen.

12 §
Ajolupakoe

Ajoneuvohallintokeskus laatii luettelon kokeissa käytettävistä kysymyksistä.

13 §
Ajoluvan myöntäminen ja raukeaminen

Ajolupa myönnetään hakijalle, joka on enintään kuusi kuukautta aikaisemmin hyväksyttävästi suorittanut ajolupakokeen.


16 §
Ajoluvan uudistaminen

ADR-ajoluvan voimassaoloaikaa voidaan jatkaa enintään viidellä vuodella, jos hakija täyttää ajoluvan myöntämiselle asetetut vaatimukset sekä on osallistunut aikaisintaan ajoluvan voimassaoloajan päättymistä edeltävän 12 kuukauden aikana täydennyskurssille ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ajoluvan voimassaoloajan päättymisestä suorittanut hyväksytysti täydennyskurssia vastaavan kokeen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2005. Asetuksen 5 § tulee kuinkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevat ADR-ajoluvat ovat sellaisinaan voimassa luvassa määrätyn ajan.

Komission direktiivi 2004/111/EY (32004L0111); EYVL N:o L 365, 10.12.2004, s. 25

Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Liikenneneuvos
Seija Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.