292/2005

Annettu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2005

Valtioneuvoston asetus aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetun asetuksen (635/1993) nimike sekä 1 §:n 1 kohta, sellaisena kuin niistä on 1 §:n 1 kohta asetuksessa 1167/2003, sekä

lisätään 2 §:ään uusi 3 momentti ja asetukseen uusi 5 a luku seuraavasti:

Valtioneuvoston asetus

aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä

1 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1) alusjätelailla aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä 16 päivänä maaliskuuta 1979 annettua lakia (300/1979);


2 §
Soveltaminen

Tätä asetusta ei sovelleta Marpol 73/78 -yleissopimuksen 2 artiklan 3 kappaleen b kohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin päästöihin.

5 a luku

Aluksista aiheutuvan ilman pilaantumisen ehkäiseminen

21 b §
Typen oksidipäästöjen vähentäminen

Aluksen dieselmoottorin, jonka lähtöteho on yli 130 kW, on oltava Marpol 73/78 -yleissopimuksen VI liitteen (SopS 33/2005) vaatimusten mukainen. Vaatimuksia ei kuitenkaan sovelleta aluksen hätädieselmoottoreihin, pelastusveneisiin asennettuihin moottoreihin taikka muuhun laitteeseen tai varusteeseen, jota käytetään yksinomaan hätätilanteessa.

21 c §
Rikin oksidipäästöjen vähentäminen

Aluksella käytettävän polttoöljyn rikkipitoisuus ei saa ylittää 4,5 painoprosenttia.

Aluksella käytettävän polttoöljyn on lisäksi täytettävä Marpol 73/78 -yleissopimuksen VI liitteen mukaiset vaatimukset.

Suomalaisen aluksen purjehtiessa Itämeren alueella ja muilla Marpol 73/78 -yleissopimuksen VI liitteessä tarkoitetuilla rikin oksidipäästöjen valvonta-alueilla sekä ulkomaisen aluksen purjehtiessa Itämerellä Suomen vesialueella tai talousvyöhykkeellä

1) aluksella käytettävän polttoöljyn rikkipitoisuus saa olla enintään 1,5 painoprosenttia; tai

2) aluksella on käytettävä sellaista pakokaasujen puhdistusjärjestelmää, jolla aluksen rikin oksidipäästöt, mukaan lukien sekä apu- että pääkoneiden aiheuttamat rikin oksidipäästöt, ovat yhteensä enintään 6,0 g SOx/kWh rikkidioksidiksi (SO2) laskettuna; taikka

3) aluksella on käytettävä muuta hyväksyttyä teknistä menetelmää, jonka voidaan osoittaa vähentävän rikin oksidipäästöt tasolle 6,0 g SOx/kWh tai sen alle.

21 d §
Polttoaineen luovutustodistus ja polttoainenäytteet

Aluksella, jonka bruttovetoisuutta osoittava luku on vähintään 400, on oltava Marpol 73/78 -yleissopimuksen VI liitteen mukainen polttoaineen toimittajan antama polttoaineen luovutustodistus. Polttoaineen luovutustodistuksesta on käytävä ilmi Marpol 73/78 -yleissopimuksen VI liitteen V lisäyksen mukaiset tiedot. Luovutustodistukseen on liitettävä polttoainenäyte Marpol 73/78 -yleissopimuksen VI liitteen mukaisesti.

Polttoaineen luovutustodistus on pidettävä aluksella sellaisessa paikassa, että se on helposti saatavilla tarkastusta varten. Todistus on säilytettävä kolme vuotta siitä, kun polttoöljy on toimitettu alukselle. Luovutustodistukseen liitettyä näytettä toimitetusta polttoaineesta on säilytettävä aluksen hallussa, kunnes polttoöljyä on merkittävästi kulutettu, mutta joka tapauksessa vähintään 12 kuukauden ajan.

21 e §
Jätteenpoltto aluksella

Aluksen jätteenpolttouunin on oltava Marpol 73/78 -yleissopimuksen VI liitteen vaatimusten mukainen.

Seuraavien aineiden poltto on kielletty Suomen talousvyöhykkeellä ja suomalaisella aluksella myös Suomen aluevesien ja talousvyöhykkeen ulkopuolella:

1) Marpol 73/78 -yleissopimuksen I, II ja III liitteessä mainittujen lastien jätteet ja niihin liittyvät saastuneet pakkausmateriaalit;

2) polyklooratut bifenyylit (PCB:t);

3) Marpol 73/78 -yleissopimuksen V liitteessä määritellyt jätteet, jotka sisältävät raskasmetalleja enemmän kuin vain jälkiä niistä; ja

4) öljytuotteet, jotka sisältävät halogeeniyhdisteitä.

21 f §
Hyväksynnät

Edellä 21 b §:ssä tarkoitettujen dieselmoottoreiden ja 21 c §:n 3 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen laitteiden ja menetelmien tulee suomalaisessa aluksessa olla Merenkulkulaitoksen hyväksymiä sekä vieraan valtion lipun alla purjehtivassa aluksessa aluksen lippuvaltion hallinnon Marpol 73/78 -yleissopimuksen VI liitteen mukaisesti hyväksymiä.

Edellä 21 e §:ssä tarkoitettujen jätteenpolttouunien tulee suomalaisessa aluksessa olla laivavarusteista annetun asetuksen (925/1998) ja muun Euroopan unionin jäsenvaltion lipun alla purjehtivassa aluksessa laivavarusteista annetun neuvoston direktiivin (96/98/EY) mukaisesti hyväksyttyjä sekä muun vieraan valtion lipun alla purjehtivassa aluksessa aluksen lippuvaltion hallinnon Marpol 73/78 -yleissopimuksen VI liitteen mukaisesti hyväksymiä.


Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä toukokuuta 2005.

Asetuksen 21 b §:n vaatimusta sovelletaan tämän asetuksen voimaantulopäivänä tai sen jälkeen aluksiin asennettaviin moottoreihin sekä moottoreihin, joihin on tehty mainittuna päivänä tai sen jälkeen Marpol 73/78 -yleissopimuksen VI liitteessä tarkoitetulla tavalla merkittävä muutos.

Asetuksen 21 e §:n 1 momentin vaatimusta sovelletaan tämän asetuksen voimaantulopäivänä tai sen jälkeen aluksiin asennettaviin jätteenpolttouuneihin.

Asetuksen 21 c §:n 3 momentin säännöksiä sovelletaan Itämeren alueella 19 päivästä toukokuuta 2006.

Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Hallitusneuvos
Minna Kivimäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.