274/2005

Annettu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2005

Valtioneuvoston asetus lapsiasiavaltuutetusta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään lapsiasiavaltuutetusta 21 päivänä joulukuuta 2004 annetun lain (1221/2004) nojalla:

1 §
Lapsiasiavaltuutetun kelpoisuusvaatimukset

Lapsiasiavaltuutetun kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys viran tehtäväalaan.

2 §
Lapsiasiavaltuutetun nimittäminen

Lapsiasiavaltuutetun nimittää valtioneuvosto viideksi vuodeksi kerrallaan. Sama henkilö voidaan nimittää enintään kahdeksi kaudeksi.

3 §
Muun henkilökunnan nimittäminen tai ottaminen

Lapsiasiavaltuutetun toimiston muun henkilökunnan nimittää tai ottaa sosiaali- ja terveysministeriö lapsiasiavaltuutetun ehdotuksesta.

4 §
Toimintakertomus ja toimintasuunnitelma

Vuosittainen kalenterivuotta koskeva toimintakertomus on annettava valtioneuvostolle seuraavan kalenterivuoden maaliskuun loppuun mennessä. Kertomukseen on sisällytettävä arvio lasten oikeuksien toteutumisesta, lasten hyvinvoinnin ja elinolojen kehityksestä sekä lainsäädännössä havaituista puutteista.

Vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa on kuvattava kunkin vuoden tehtävien painopistealueet ja niiden liittyminen eri hallinnonalojen toimintaan. Suunnitelma on annettava tiedoksi valtioneuvostolle.

5 §
Neuvottelukunnan asettaminen ja kokoonpano

Valtioneuvosto asettaa lapsiasiavaltuutetun ehdotuksesta enintään viideksi vuodeksi kerrallaan lapsiasianeuvottelukunnan. Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään 14 muuta jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii lapsiasiavaltuutettu. Neuvottelukunnassa tulee olla edustettuina eri hallinnonalojen asiantuntemus, alue- ja paikallistason asiantuntemus sekä neuvottelukunnan toimialaan liittyvien järjestöjen ja muiden vastaavien tahojen asiantuntemus.

Jos neuvottelukunnan varapuheenjohtaja, muu jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauden, sosiaali- ja terveysministeriö määrää hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi samaa tahoa edustavan henkilön.

6 §
Neuvottelukunnan tehtävät

Lapsiasianeuvottelukunnan tehtävänä on lapsiasiavaltuutetun apuna:

1) tehdä ehdotuksia ja antaa lausuntoja lasten aseman ja oikeuksien edistämisestä;

2) edistää kansallisten ja kansainvälisten eri toimijoiden välistä yhteistyötä lasten asemaan ja oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä;

3) seurata ja arvioida kansallista ja kansainvälistä kehitystä lasta koskevissa asioissa;

4) toimia lasten aseman vahvistamiseksi yhteiskunnassa sekä vaikuttaa siihen, että asenteita yhteiskunnassa kehitetään lapsimyönteisemmiksi ja että edistetään tietojen saamista lasten asemasta ja oikeuksista;

5) hoitaa muita mahdollisia toimialaansa kuuluvia asioita, jotka lapsiasiavaltuutettu tuo sen käsiteltäväksi.

7 §
Neuvottelukunnan työskentely

Neuvottelukunta voi ottaa itselleen sivutoimisen sihteerin.

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta.

Neuvottelukunta voi asettaa selvitys- ja työryhmiä sekä kuulla asiantuntijoita.

Neuvottelukunnan puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, jäsenille, sihteerille ja asiantuntijoille maksetaan palkkioita ja korvauksia sosiaali- ja terveysministeriön komiteatyötä koskevien määräysten ja ohjeiden mukaisesti.

8 §
Työjärjestys

Lapsiasiavaltuutettu voi tarvittaessa vahvistaa toimistolleen työjärjestyksen.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2005.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2005

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Lakimies
Virpi Kölhi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.