261/2005

Annettu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonnasta ensisaapumispaikoissa annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonnasta ensisaapumispaikoissa 12 päivänä syyskuuta 1997 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (879/1997) 22 ja 24―26 §, sellaisina kuin 24―26 § ovat maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 147/2001, seuraavasti:

22 §
Hylätyt erät

Valvontaviranomaisen hylkäämät erät on hylkäyspäätöksen mukaisesti palautettava lähtömaahan, käytettävä tarkastuksen suorittaneen valvontaviranomaisen hyväksymään muuhun tarkoitukseen kuin elintarvikkeeksi tai hävitettävä. Jollei terveydellisestä syystä tai muusta lainsäädännöstä muuta johdu, ensisaapumispaikka voi valita, mihin edellä mainituista toimenpiteistä tämä ryhtyy. Toimenpiteen aiheuttamista kustannuksista vastaa ensisaapumispaikka.

Jos ensisaapumispaikka on valinnut viranomaisen hylkäämän erän palauttamisen, erää ei saa palauttaa ennen kuin Elintarvikevirasto on varmistanut lähtömaan viranomaisilta, että erän saa palauttaa kyseiseen maahan. Palautettavan erän asiakirjoihin on merkittävä tieto siitä, että erä on hylätty. Asiakirjoihin on merkittävä myös hylkäyksen syy sekä erän hylännyt viranomainen. Hylätty erä on vietävä maasta tullin valvonnassa. Tullin on ilmoitettava erän hylänneelle valvontaviranomaiselle, minkä tulliaseman kautta ja milloin erä on viety maasta.

Jos valvontaviranomainen määrää hylätyn erän hävitettäväksi tai hyväksyy sen käytettäväksi muuhun tarkoitukseen kuin elintarvikkeeksi, erä on merkittävä siten, että käsittelyvaatimus käy siitä selvästi ilmi. Ensisaapumispaikan on toimitettava valvontaviranomaiselle tieto hävitettäväksi määrätyn erän hävittämisestä.

24 §
Hylätyistä eristä ilmoittaminen

Valvontaviranomaisen on ilmoitettava hylkäämistään eristä välittömästi Elintarvikevirastolle. Hylätyistä eristä on ilmoitettava joko liitteen 5 mukaisella lomakkeella tai muutoin lähettämällä kyseisessä liitteessä mainitut tiedot.

Elintarvikeviraston on tarvittaessa ilmoitettava hylkäämisestä lähtömaan eläinlääkintäviranomaisille, komissiolle sekä toisille jäsenvaltioille.

25 §
Toistuvista epäkohdista ilmoittaminen

Valvontaviranomaisen on ilmoitettava Elintarvikevirastolle myös sellaisista tietystä laitoksesta tai maasta tulevista eristä todetuista toistuvista hygienialain vastaisista epäkohdista, jotka eivät johda hylkäämiseen, mutta jotka viittaavat puutteisiin laitoksen tai viranomaisten toiminnassa. Eristä on ilmoitettava joko liitteen 6 mukaisella lomakkeella tai muutoin lähettämällä kyseisessä liitteessä mainitut tiedot.

Elintarvikeviraston on tarvittaessa ilmoitettava toistuvista epäkohdista edelleen lähtömaan eläinlääkintäviranomaisille, komissiolle sekä toisille jäsenvaltioille.

26 §
Ensisaapumispaikan omavalvonnassa todetun salmonellan vuoksi palautettavista ja hävitettävistä eristä ilmoittaminen

Valvontaviranomaisen on välittömästi ilmoitettava Elintarvikevirastolle sellaisista eristä, joiden mukana on oltava 14 ja 16 §:n mukaiset salmonellatodistukset ja jotka ensisaapumispaikka aikoo palauttaa tai hävittää omavalvontatutkimuksissa todetun salmonellan vuoksi. Eristä on ilmoitettava joko liitteen 6 mukaisella lomakkeella tai muutoin lähettämällä kyseisessä liitteessä mainitut tiedot. Elintarvikeviraston on tarvittaessa ilmoitettava palauttamisesta lähtömaan eläinlääkintäviranomaisille.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 2005.

Neuvoston direktiivi 89/662/ETY; EYVL N:o L 395, 30.12.1989, s. 13

Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Eläinlääkintöylitarkastaja
Terhi Laaksonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.