254/2005

Annettu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2005

Laki ympäristölupavirastoista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ympäristölupavirastoista 4 päivänä helmikuuta 2000 annetun lain (87/2000) 3 §:n 3 momentti ja

lisätään lakiin uusi 10 a § seuraavasti:

3 §
Virat ja virkamiehet

Ympäristölupavirastossa voi lisäksi olla määräajaksi virkaan nimitettyjä ja sivutoimisia ympäristöneuvoksia tai esittelijöitä, jos asioiden lukumäärä, laatu tai muu erityinen syy sitä edellyttää. Esittelijä voidaan vireillä olevien asioiden määrästä johtuvasta erityisestä syystä määrätä toimimaan sivutoimisesti määräajan ympäristöneuvoksena.


10 a §
Yhden ratkaisijan kokoonpano

Johtajan määräämä ympäristöneuvos ratkaisee asian, joka koskee:

1) vesilain 1 luvun 15 §:ään perustuvaa lupahakemusta, jos hakemuksen kohteena olevan hankkeen vaikutukset ovat muutoin hankkeen laajuus huomioon ottaen vähäiset eikä yleinen tai yksityinen etu vaadi asian käsittelyä siinä kokoonpanossa, jossa asia on lain mukaan käsiteltävä;

2) vesilain 2 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua hanketta;

3) ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua ilmoitusta.

Asia, johon on sovellettava vesilain 1 luvun 15 a tai 17 a §:ää tai 3―9 luvun säännöksiä, on kuitenkin aina ratkaistava 8 tai 10 §:n mukaisessa järjestyksessä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa asioissa ratkaisijan tai esittelijän tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut. Ratkaisijana toimivalla ympäristöneuvoksella tulee olla asian laadun edellyttämä asiantuntemus.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2005.

HE 227/2004
YmVM 2/2005
EV 8/2005

Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2005

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ympäristöministeri
Jan-Erik Enestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.