244/2005

Annettu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2005

Valtioneuvoston asetus tarkastuslautakunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 21 päivänä joulukuuta 2004 annetun sairausvakuutuslain (1224/2004) 17 luvun 7 §:n 6 momentin nojalla:

1 §
Käsiteltävät asiat

Tarkastuslautakunta toimii muutoksenhakuelimenä sille kuuluvissa sosiaalivakuutusasioissa siten kuin laissa säädetään.

Tarkastuslautakunnan tulee huolehtia siitä, että sen tärkeimmät ratkaisut julkaistaan sopivalla tavalla.

2 §
Täysistunto

Jos tarkastuslautakunnan ratkaistavalla asialla on periaatteellista merkitystä lain soveltamisen kannalta muissa vastaavanlaisissa tapauksissa tai jos jaoston ratkaisu tulisi poikkeamaan aikaisemmasta käytännöstä, lautakunnan puheenjohtaja tai jaosto tai sen puheenjohtaja voi määrätä asian käsiteltäväksi lautakunnan täysistunnossa.

3 §
Tarkastuslautakunnan kokoontuminen

Lautakunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Lautakunnan jaosto kokoontuu jaoston puheenjohtajan kutsusta.

Tarkastuslautakunta määrää, missä järjestyksessä varapuheenjohtajat toimivat puheenjohtajan tai toistensa sijaisina puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ollessa esteellinen tai estynyt toimimasta puheenjohtajana lautakunnan täysistunnossa tai jaostossa.

Tarkastuslautakunnan jakaantumisesta jaostoihin päättää lautakunta.

4 §
Asioiden käsitteleminen

Tarkastuslautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta huolehtivat esittelijät.

Asiat käsitellään siinä järjestyksessä, jossa ne ovat saapuneet, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Asiat päätetään tarkastuslautakunnan täysistunnossa ja jaoston kokouksessa esittelystä.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja huolehtii lautakunnalle kuuluvien tehtävien asianmukaisesta ja joutuisasta hoitamisesta. Hänen on erityisesti valvottava oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta lautakunnan ratkaisuissa.

Tarkastuslautakunnan, sen täysistunnon ja sen jaoston kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja allekirjoittaa ja esittelijä varmentaa. Päätös laaditaan pöytäkirjasta erillään.

Tarkastuslautakunnan päätökset allekirjoittaa esittelijä.

Tarkastuslautakunnalta pyydetyn lausunnon allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa esittelijä.

5 §
Lääkärijäsenen kelpoisuusvaatimus

Lääkärijäsenellä tulee olla terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu oikeus harjoittaa yleislääkärin ammattia itsenäisesti laillistettuna ammattihenkilönä.

6 §
Hallintotehtävät

Lautakunnan hallintoasiat käsittelee puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajien kanssa (puheenjohtajisto) lautakunnan sihteerinä toimivan esittelijän esittelystä ellei lautakunnan työjärjestyksestä muuta johdu.

Puheenjohtajisto määrää lautakunnan esittely- ja muun työskentelyjärjestyksen sekä vahvistaa viikoittain käsiteltävien asiain luvun ja esittelijän työmäärän sekä huolehtii, että työ jakaantuu eri jaostojen kesken tasaisesti. Puheenjohtajisto voi laatia lautakunnalle työjärjestyksen.

7 §
Lautakunnan henkilökunta

Tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja, esittelijöitä ja muita virkamiehiä. Lisäksi lautakunnassa voi olla myös työsopimussuhteista henkilökuntaa.

Kelpoisuusvaatimuksena esittelijän virkaan on oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai vastaava muu tuomarin virkaan oikeuttava tutkinto.

Tarkastuslautakunnan esittelijät nimittää puheenjohtajisto. Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii tarkastuslautakunnan puheenjohtajiston siihen määräämä esittelijä. Muut tarkastuslautakunnan virkamiehet nimittää sekä työsopimussuhteisen henkilökunnan ottaa puheenjohtaja.

Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimivan esittelijän tulee:

1) huolehtia lautakunnan hallintoasioista puheenjohtajan antamien ohjeiden mukaan;

2) avustaa puheenjohtajaa lautakunnan kansliatyön valvonnassa;

3) huolehtia tilastojen laatimisesta;

4) valmistaa ehdotus tulo- ja menoarvioksi sekä vuosikertomukseksi; sekä

5) esitellä 6 §:ssä mainitut asiat ja huolehtia niistä aiheutuvien toimitus- ja muiden asiakirjojen laatimisesta.

8 §
Virkavapaus

Jos kysymyksessä on sellaisen virkavapauden myöntäminen, jonka saamiseen virkamiehellä on laissa säädetyin tai virkaehtosopimuksessa sovituin edellytyksin oikeus, taikka muusta virkavapaudesta, joka kestää enintään vuoden, virkavapauden puheenjohtajalle myöntää sosiaali- ja terveysministeriö. Yli vuoden kestävän virkavapauden myöntää puheenjohtajalle valtioneuvosto. Valtioneuvosto voi tarvittaessa nimittää määräaikaisen puheenjohtajan tai jäsenen sijaan väliaikaisen jäsenen.

Valtioneuvosto voi tarvittaessa määrätä virkaatoimittavan puheenjohtajan tai jäsenen sijaan väliaikaisen jäsenen.

Tarkastuslautakunnan virkamiehelle myönnettävästä virkavapaudesta päättää puheenjohtaja.

9 §
Tuomarinvala tai -vakuutus

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja jäsenen on ennen tehtäväänsä ryhtymistä annettava tuomarinvala tai -vakuutus, jollei hän ole sitä ennen antanut.

10 §
Palkkiot

Lautakunnan varapuheenjohtajat, jäsenet ja asiantuntijat saavat palkkiota sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden mukaan.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2005.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Hallitussihteeri
Marjaana Maisonlahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.